TransLiteral Foundation

श्री मल्हारी माहात्म्य - अध्याय २१ वा

खंडोबा देवा संबंधात असा एक समज आहे की, खंडोबा मूळत: ऐतिहासिक वीर पुरूष होते. नंतर कालांतराने त्यांना देवता मानले गेले.


श्री मल्हारी माहात्म्य - अध्याय २१ वा
ऋषय ऊचु: ॥
ब्रह्मपुत्रत्वयाख्यातंतीर्थानांवर्णनंशुभम्‍ ॥ तेनतृप्तावयंनूनंत्वत्प्रसादान्महामुने ॥१॥            
कलसौसिद्धिप्रदंनृणांमल्लारे:पूजनात्फलम्‍ ॥ इच्छाम:सर्वथाश्रोतुंयद्गुह्यंभुवनत्रये ॥२॥
सनत्कुमार उवाच ॥
कथयामिससमासेनरहस्यंपारमेश्वरम्‍ ॥ पूजनस्यफलंविप्रा:श्रवणात्सर्वकामदम्‍ ॥३॥
येकुर्वंतिसदाभक्तिंमल्लारेस्तेजना:प्रिया: ॥ मल्लारिणाशिवेनोक्ताभक्तिरष्टविधायथा ॥४॥
श्रीमल्लारिरुवाच ॥ भक्ति:प्रीति:कथाकांक्षाममध्यानंतथाजप: ॥ पूजानुमोदनंस्तोत्रमावेशेनोपजीवनम्‍ ॥५॥
भक्तिरष्टविधानचैषायस्यांम्लेंछोपिवर्तते ॥ सविप्रेंद्रोमुनि:श्रीमान्सयति:सचपंडित: ॥६॥
समुक्त:सर्वपापेभ्योशिवलोकेमहीयते ॥ ग्रहभूतपिशाचोग्राडाकिन्य:पूतनादय: ॥७॥
चोरा:सर्पागजाव्याघ्रानपीडांतस्यकुर्वते ॥ राजोनोमित्रतांयांतिवादिनोमूकतामपि ॥८॥
आपद:शत्रवोरोगाश्चेटकोपविषाणिच ॥ अभिचारा:कुयंत्राणिनस्पृशंतिचतंनरम्‍ ॥९॥
नमेप्रियश्चतुर्वेदीविप्रोविद्याविशारद: ॥ याज्ञिक:श्रोत्रियोवान्योऽवतारस्यास्यपूजक: ॥१०॥
प्रियोमेसर्वदायस्तुमद्भक्त:श्वपचोपिवा ॥ तस्मैदेयंततोग्राह्यंसचपूज्योयथाह्यहम्‍ ॥११॥
योमांसर्वगतंपश्येत्सर्वंचमयिसंस्थितम्‍ ॥ तस्याहंनित्यमात्मस्थस्तरंगै:सलिलंयथा ॥१२॥
इतिभक्ति:समासेनकथितामुनिसत्तमा: ॥ इदानींसविशेषेयंभक्ति:सम्यक्‍निगद्यते ॥१३॥
आचार्यंचसमभ्यर्च्यसर्वस्वेनकथितामुनिसत्तमा: ॥ इदानींसविशेषयंभक्ति:सम्यक्‍निगद्यते ॥१३॥
लब्ध्वातस्यमुखांभोजान्मल्लारेर्मंत्रमुत्तमम्‍ ॥ न्यासपूजाविधिंसर्वंध्यानंमानसपूजनम्‍ ॥१४॥
योजपेत्तंमनुंधीमान्ध्यानपूर्वंसुभक्तित: ॥ लभतेतत्फलंभक्ते:सदाचार:शुचिर्नर: ॥१६॥
शुचौपूजागृहेरम्येधौतेवागोमयांकिते ॥ धौतांशुकवितानेथपुष्पमालोपशोभिते ॥१७॥
स्वर्णस्यरंजितामूर्तिरुत्तमाकामदानृणाम्‍ ॥ तदभावेतुरौप्यस्यताम्रस्यैवापिदारुजा ॥१८॥
शिलापृथ्वीमयीवापिप्रतिष्ठाविधिपूर्वकम्‍ ॥ त्रिशूलंडमरूंखड्गंपानपात्रधरांशुभाम्‍ ॥१९॥
युक्तांचगंगाह्यालस्यासर्वालंकारशोभिताम्‍ ॥ वस्त्राद्यलंकृतांतांचमनसावापिचिंतिताम्‍ ॥२०॥
माहात्म्यपुस्तकंचैतदथवास्थापयेत्सुधी: ॥ सौवर्णेराजतेपीठेताम्रजेदारुजेऽथवा ॥२१॥
सुवस्त्रांतरितेतस्मिन्संस्थाप्यार्घ्यंपुरस्तत: ॥ कर्पूरचंदनाद्यैस्तदापूर्यमनुपूर्वकम्‍ ॥२२॥
तदंबुबिंदुसंसर्गिकुसुमाद्यै:समर्चयेत्‍ ॥ मल्लारिंभावसंयुक्त:श्रृणुध्वंतत्फलंद्विजा: ॥२३॥
पार्यातकस्यकुसुमैर्मल्लारिंपूजयेत्तुय: ॥ सयातींद्रपदंशक्रोब्रह्मत्वमधियच्छति ॥२४॥
अर्चयेदंबुजै:शुभ्रैर्नीलरक्तैर्मणिद्विषम्‍ ॥ कल्पलक्षंवसेत्स्वर्गंसशक्रसमतांगत: ॥२५॥
शंखवर्णाशोणवर्णास्वर्णवर्णाचमालती ॥ अर्चयेत्कुसुमैस्तस्यामल्लारिंदेवभूपतिम्‍ ॥२६॥
आब्रह्मकल्पंलभतेस्वस्थितिंशिवसन्निधौ ॥ इहलोकेशुभान्कामान्कमलालंकृतोनर: ॥२७॥
कृष्णरक्तै:सितै:पीतै:शतपत्रैर्यजोच्छिवम्‍ ॥ पार्यातकसमंतस्यफलंपूर्णमनोरथम्‍ ॥२८॥
हेम्न:पुष्पाणिय:कृत्वाकलधौतस्यवापुन: ॥ मैरालमर्चयेद्देवंपार्यातकफलंलभेत्‍ ॥२९॥
चांपेयैर्बकुलै:कुंदै:पुन्नागै:सुरपर्णजै: ॥ पाटलैर्मल्लिकाजातै:किंशुकैर्नागकेसरै: ॥३०॥
मल्लारिमर्चयेद्यस्तुरुद्रलोकेमहीयते ॥ अवाप्यभोगानखिलान्कीर्तिदिग्वलयांकिताम्‍ ॥३१॥
कदंबै:क्षेत्रकौसुंभैरेलैरेवतिकाभवै: ॥ मल्लारिंभावयेत्पुष्पै:शिवभृत्य:प्रियोभवेत्‍ ॥३२॥
चारुवर्णै:कर्णिकारैरशोकतरुसंभवै: ॥ कांचनारस्यकुसुमै:करवीरै:सितासितै: ॥३३॥
मल्लद्विषंपूजयेद्य:कलिदोषैर्नबाध्यते ॥ प्राप्नोतिविविधान्‍ भोगन्नुद्रलोकेमहीयते ॥३४॥
अर्कमंदारकनकसिंधुवारसमुद्भवै: ॥ जपाबंधूकसिंदूरकर्णिकागिरिमल्लकै: ॥३५॥
पुष्पै:संपूजयेद्देवंसयातिपरमांगतिम्‍ ॥ लक्षमेकंतुशरदांवसेद्रुदस्यसन्निधौ ॥३६॥
रुद्राह्वयसमाहूतैरागस्त्यैश्रुतवृक्षजै: ॥ अर्चयेत्पार्वतीशंय:शतपत्रफलंलभेत्‍ ॥३७॥
पाच्यासमर्चयेच्छंभुंकृष्णोह्शीरेणवापुन: ॥ मल्लारे:प्रेमपात्रत्वंमांगल्यंसव्रजेद्धनी ॥३८॥
नागवल्लीदलै:शुभ्रै:कृष्णैर्वापूजयेद्विभुम्‍ ॥ सयातिनागलोकस्यसाम्यंमल्लारिशासनात्‍ ॥३९॥
सुकोमलश्चचूताग्रैर्जंब्वग्रैर्नीललोहितै: ॥ येपूजयंतिमल्लारिंसर्वलोकेप्रपूजिता: ॥४०॥
सुरुपा:सुभगाधन्यास्तेभवंतिशतायुष: ॥ मंजुलावाग्विलासेनस्वात्मज्ञानैकतत्परा: ॥४१॥
बिल्वपत्रैश्चराजानोभूमौतेस्वर्गसन्निभा: ॥ गंगापत्रीद्रोणपुष्पीसुरपर्णीमरुब्दकै: ॥४२॥
बर्बरीतुलसीभिश्चपूजितोमल्लसूदन: ॥ यैस्तेवसंतिकैलासेकल्पकोटिशतानिच ॥४३॥
दूर्वापामार्गजातीभि:परितुष्ट:सदाशिव: ॥ आयुरारोग्यमैश्वर्यंनृणांदत्तेनसंशय: ॥४४॥
चैत्रशुक्लचतुर्दश्यामितरस्मिन्दिनेथवा ॥ मल्लारिंस्वमतेनैवपूजयेत्सुमहोत्सवम्‍ ॥४५॥
सयातिभोगानखिलान्परत्रेचपरांगतिम्‍ ॥ अरिंदमयतेश्रीमानित्याहभगवाञ्छिव: ॥४६॥
पूजयेत्तंदुलैर्द्धूतैरजनीचूर्णरंजैतै: ॥ मुखस्तंभंकरोत्येवशूद्राणांवादिनामसौ ॥४७॥
धूपंदीपंचनैवेद्यंखाद्यंपानंपशुंतथा ॥ तांबूलंचसकर्पूरंचंदनंमृगनाभिजम्‍ ॥४८॥
वस्त्रालंकाररत्नानिनार्य:कुसुममुत्तमम्‍ ॥ अश्ववित्तानुसारेणसुवर्णंचामरादिकम्‍ ॥४९॥
गीतंवाद्यंप्रेक्षणीयंजयघंटासमन्वितम्‍ ॥ अन्यांश्चविविधान्भोगान्येर्पयंतिपरमेश्वरम्‍ ॥५०॥
मल्लारौतेनराश्चाष्टभागान्यांतिकलौभुवि ॥ यद्यच्चितेचिन्तयंतिप्राप्नुवंत्यखिलंचतत्‍ ॥५१॥
सर्वोपभोग्याकमलारत्नालंकारयोषित: ॥ वाजिन:कुंजरास्तुंगामल्लारै:पूजनात्फलम्‍ ॥५२॥
वसंतेकेलिलीलाभिरुपचारैर्यथाविधि ॥ चैत्रशुक्लतृतीयादिमासमेकंमहोत्सवे ॥५३॥
पूजयन्ह्यालसाकांतंमल्लारिंदेवभूपतिम्‍ ॥ सुमुखाकामिनीहस्तचामरैर्वीजित:क्षितौ ॥५४॥
कंदर्पमूर्तिर्भवतिराजतुल्यप्रतापवान्‍ ॥ सेवंतेसिद्धगंधर्वायक्षविद्याधरास्तथा ॥५५॥
रंभातिलोत्तमामुख्यास्तंकैलासेनरोत्तमम्‍ ॥ समल्लारिप्रसादेनशिवस्यानुचरोभवेत्‍ ॥५६॥
आषाढेश्रावणेवापिपूजयेद्य:पवित्रकै: ॥ दिनमेकंतुचासाद्यपवित्रोजायतेनर: ॥५७॥
सप्तजन्मकृतंपापंविलयंयातितस्यवै ॥ लभतेपरमांभक्तिंश्रीमन्मल्लारिशासनात्‍ ॥५८॥
महानवम्यांमल्लारेर्देव्या:प्रीतिपुर:सरम्‍ ॥ श्रृणोतिकलहंयस्तुकुरुतेपूजनंद्वयो: ॥५९॥
नारीणांप्रेमपात्रंस्यान्नारीतुसुभगाभवेत्‍ ॥ मोक्षार्थीलभतेमोक्षमन्यथास्वर्गमाप्नुयात्‍ ॥६०॥
मार्गादिदिवसान्यावदेवृद्धयाद्विजातिकान्‍ ॥ आषष्टिभोजयेद्विप्रान्बहून्वावैभवेच्छया ॥
लक्ष्मीस्तस्यकुलेगेहेसोल्लासंनंदतेध्रुवम्‍ ॥६१॥
यात्रांमल्लारिदेवस्यमार्गंषष्ठयादिपर्वसु ॥ कुर्वंतितेषांयज्ञस्यस्यु:फलानिपदेपदे ॥६२॥
यद्वित्तंव्ययमाप्नोतिमार्गेतस्मिंस्तदक्षयम्‍ ॥ सुधारुपेणलभतेपुमान्स्वर्गेनसंशय: ॥६३॥
येमल्लारिंसमुद्दिश्यसुवर्णंगोतुरंगमान्‍ ॥ वस्त्रालंकृतधान्यानिवित्तंरत्नानिशक्तित: ॥६४॥
रवेर्दिनेप्रयच्छंतितेषांसन्निहित:शिव: ॥ यज्ञकोटिफलंपूर्णंजायतेनात्रसंशय: ॥६५॥
उपोष्यशनिवारंतुमल्लारिंपूजयंतिये ॥ पूर्णकामा:सलक्ष्मीकानरा:सद्योभवंतिते ॥६६॥
विघ्नानिनाशमायांतितेषांनृणांमहांतिच ॥ एकभुक्तंरवेर्वारेकदाचित्कुरुतेनर: ॥६७॥
मल्लारे:प्रियभक्तोसौलभतेसुमनोरथान्‍ ॥ अन्नदानंप्रकुर्वंतिमल्लारिप्रीतयेनरा: ॥
सिक्थमात्राणियावंतितावद्वर्षाणिभुजंते ॥६८॥
पीयूषंनित्यसेवंतेस्वर्गेशक्रस्यसन्निधौ ॥ मल्लस्यहंतु:प्रीत्यैयेकुंमाक्षपूर्वकम्‍ ॥६९॥
तांबूलदानंकुर्वंतिदेवस्तेषांसमीपग: ॥ प्रांगणेपरमेशस्यहरिद्राचूर्णसंभवा: ॥७०॥
प्राप्नुवंतिमहाभोगाञ्छिवलोकेसनातनान्‍ ॥ इहलोकेपिविविधान्सर्वाश्चर्यकराञ्छुभान्‍ ॥७२॥
ह्यालसाकांतयो:पूजांय:कुर्यात्ससुखीभवेत्‍ ॥ संदेहोनात्रकर्तव्योमल्लारेर्वचनाध्र्दुवम्‍ ॥७३॥
इतिश्रीब्रह्मांडपुराणेक्षेत्रखंडेश्रीमल्लारिमाहात्म्येशिवपूजाविधिनिरुपणंनामएकविंशतितमोऽध्याय: ॥२१॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2019-08-22T22:23:04.2770000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

म्हसोबा-चाक्या म्हसोबा

  • आगगाडीला प्रथम हें नांव कांहीं गांवढळ मंडळींनीं दिलेलें होतें. ‘ चाकाच्वा साह्यानें वाहनांवाचून सजीव प्राण्याप्रमाणें भरधांव चालणार्‍या चाक्या म्हसोबाचें सकुतुहल दर्शन घेण्याकरतां हजारों माणसें आगगाडयांच्या आवाराभोवतीं जमा होत. फाटककृत न्या. मू. रानडे चरित्र पा ११०. 
RANDOM WORD

Did you know?

दत्तकपुत्र घेण्याविषयी कांही धर्मशास्त्रीय निर्णय आहेत काय?
Category : Hindu - Traditions
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.