श्री मल्हारी माहात्म्य - अध्याय १५ वा

खंडोबा देवा संबंधात असा एक समज आहे की, खंडोबा मूळत: ऐतिहासिक वीर पुरूष होते. नंतर कालांतराने त्यांना देवता मानले गेले.


सनत्कुमार उवाच: ॥
विष्णुनावार्यमाणोऽपिरोधाक्रांत:सदैत्यराट्‍ ॥ संग्रामायययौमल्लोजयवाद्यमहोत्सव: ॥१॥
सर्वशास्त्रसंयुक्त:सर्वामायान्वितोरथी ॥ हरिचंदनकस्तूरीकुंकुमागरुलेपन: ॥२॥
सिंदूररेणुनिकरसंराजन्मूर्धजच्छट: ॥ आमेघमंडलतनूर्नीलजीमूतसन्निभ: ॥३॥
रचित:कालकूटेनधात्राकिंकज्जलेनवा ॥ पतद्वयोमाश्रयस्तंभ:शक्रनीलमयोयथा ॥४॥
चलच्चामरवृंदेनतुंगोनीलगिरिर्यथा ॥ रत्नभूषणमालाभिर्मेरुश्रृंगाकृतिर्बभौ ॥५॥
उत्तुंगेनकिरीटेनलिलेखजलदावलिम्‍ ॥ तस्यतोडरडंकारै:क्षुभित:क्षीरसागर: ॥६॥
कृतबंदिजनस्तोत्र:समरोत्सवपीवर: ॥ महाकालस्ययोद्धासौवर्णनातिगसद्यश: ॥७॥
संग्राममेदिनींप्राप्यसिंहनादंचकारस: ॥ तेनमेरुस्थनक्षत्रमालातलमिवागता ॥८॥
कैलासेभीतिकंपेनपार्वत्यामुकुटोऽपतत्‍ ॥ वाडव:सेवतेचाब्धिंतत्कंपशमनेच्छया ॥९॥
भूमिभारभराक्रांत:शेषोपिचलनोद्यत: ॥ गिरय:कंपिता:सर्वेससिद्धमिथुनास्तदा ॥१०॥
उल्बणेनससैन्येनबहुलेनपरिवृत: ॥ तस्यतत्सैन्यमालोक्यघृतमारीसमुत्थिता ॥११॥
मुष्टिमादायवेगेनभ्रामयंतीहकुंजरान्‍ ॥ कुंजरेणजघानैवतुरंगेणतुरंगमान्‍ ॥१२॥
हयान्सारथियुक्तांश्चरथांश्चिक्षेपसामुखे ॥ पलायमानान्पदगाञ्जिह्वयालंबयावृतान्‍ ॥१३॥
चचर्वचमहारावै:सशस्त्रान्दैत्यपुंगवान्‍ ॥ दुर्धराञ्छस्त्रसंघातैर्माययापिह्यनावरा ॥१४॥
चूर्णीकृतंशस्त्रलोहंदशनैर्वज्रसन्निभै: ॥ भस्मीकृतंजाठरेणतस्यात्तद्रसायनम्‍ ॥१५॥
ववृधेबलमत्युग्रंपरापुष्टिश्चतत्क्षणात्‍ ॥ तामाहक्षोभितोदैत्य:पुष्टासिपशुभक्षणात्‍ ॥१६॥
सैन्यग्रासेनहेमारिग्रासमात्रंममासिह ॥ दैत्येनाभिहितासैवंरुपंदिव्यंबभारच ॥१७॥
ववर्षसायकैर्दैत्यंमेघमालेवपर्वतम्‍ ॥ नाल्पामपिव्यथांचक्रुस्तेबाणादैत्यपुंगवे ॥१८॥
रणकंडूतिकंडूलेकंडूशांत्यैवचाभवत्‍ ॥ उद्भाम्यगदयाव्योम्निजघानसहसाचताम्‍ ॥१९॥
तांगदातलहस्तेनधृत्वाशूलंमुमोचतम्‍ ॥ तंशूलंमुष्टिनादायतांचचिक्षेपदैत्यराट्‍ ॥२०॥
अताडयत्साखड्गेनस्कंधेदैत्यंचरंहसा ॥ सबाहु:पतितस्तस्यस्कंधेनसहभूतले ॥२१॥
सुस्नावशोणितंतत्रशोणतीर्थमभूत्तदा ॥ अन्योपिबाहुरजनिदैत्यराजस्यतत्क्षणात्‍ ॥२२॥
तथाकटककेयूरमुद्रिकाखड्गमंडित: ॥ अथसाभैरवंनादंविधायगगनंगता ॥२३॥
तस्माद्ववर्षसमरेशिलावृष्टिंमहोपलाम्‍ ॥ उत्पपातसदैत्येंद्रोव्योम्नस्तावन्महींगत: ॥२४॥
भूयमभ्यागतोदैत्य:शरैस्तामप्यताडयत्‍ ॥ अमोघास्तेशरास्तस्यबिभिदु:सहसावपु: ॥२५॥
शतंशिरसिबाणानांकुचयो:सप्तविंशतिम्‍ ॥ ग्रीवायामुरसिस्कंधेशतानिचपृथक्‍पृथका ॥२६॥
नाभिदेशेललाटेचवक्षस्यूर्वोश्चजानुनो: । असंख्येया:शरालेगुरितितांविह्वलीकृताम्‍ ॥२७॥
विलोक्यशंभु:समरेदैत्यस्याभिमुखोऽभवत्‍ ॥ हय्यंगवीनराशेश्चकल्पांतदहनोयथा ॥२८॥
इतिश्रीब्रह्मांडपुराणेघृतमारीयुद्धवर्णनं नामपंचमोदशोऽध्याय: ॥१५॥

N/A

References : N/A
Last Updated : August 22, 2019

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP