TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!

शुद्धलेखन - जोडाक्षरें

व्याकरण हा भाषेचा पाया आहे.


जोडाक्षरें
जोडाक्षरें लिहितांना कोणत्या अक्षराचा उच्चार अर्धा होतो, कोणत्या अक्षराचा उच्चार सबंध होतो, कोणत्या अक्षराचा उच्चार आधी होतो, कोणत्या अक्षराचा उच्चार नंतर होतो हें काळजीपूर्वक पहावें.
जोडाक्षरें लिहितांना सामान्य चुका कोणत्या होतात तें पहा.
पान नं. ५० कोष्टक.

-------------------------------

राजा - मनुष्य. राज्य - प्रांत. राजानें स्वारी करून पुष्कळ प्रांत आपल्या राज्यांत सामील केला. आपल्या राज्याचें सुख तेंच आपलें सुख असें प्रत्येक राजाला वाटलें पाहिजे. यांत ‘ ज ’ ला ‘ या ’ केव्हा जोडावा व केव्हा जोडू नये हें विचारांत घ्यावें.
आचार व विचार शुद्ध ठेवणें हें प्रत्येक मनुष्याचें कर्तव्य आहे. विचारलेल्या प्रश्नांचीं उत्तरें नेहमीं विचारपूर्वक द्यावीं. सदुपदेश करणें तो करावा, परंतु त्याप्रमाणें वागणें हें ज्याच्या त्याच्या मर्जींवर ठेवावें; कारण कोणास कोणती परिस्थिति लाभेल हें कोणीं सांगावें ?
यात ‘ च ’ ला ‘ या ’ केव्हा जोडावा व केव्हा जोडू नये हें विचार करून ठरवा.
शाळेंत एक फळा आहे. दोन खुर्च्या आहेत. एक टेबल आहे. व दोन बांकें आहेत. यंदा आमच्या शाळेत रंग दिला नाही व छपराचीं कौलेंही चाळलीं नाहीत.
आहे, नाही हीं क्रियापदें अनेकवचनी आलीं असतां त्यांना ‘ त ’ हा अनेकवचनाचा प्रत्यय लावावा. उदा. मुलगा आहे, मुलगे आहेत. मुलगी नाही, मुली नाहीत. फूल आहे - नाही. फुलें आहेत - नाहींत.


Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2018-01-17T19:36:06.0000000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

कोरडुकें

  • न. १ अडसर ; अडकण ( गज , दाराचें कुत्रें , कुसें , तसेंच कुळव , पाभर यांचे एलें किंवा कोयंडा याचें कुसुं ). २ अर्धगोल किंवा अंतर्गाल लांकडी मणी , पुली ( यांतुन दोर ओढुन घेऊन शंतकीची अवजारें बांधतात ). दोर तुटु नये म्हणुन ही बांधतात . ३ सुत काढण्याच्या रहाटास बसविलेलें ( करण्याच्या शेवटीं ) एक लांकडी चाक . या चाकाला एक बोट जाईल असें भोंक असुन त्यांतबोट घालुन तें फिरविलें असतां रहाट फिरतो . ४ सनगर लोकांचें बिन चाकाचें भुत उलवण्याचें हत्यार . ( कों .) कोरीटक ( वरील तिन्ही अर्थ वस्तुत ; एकच आहेत . परंतु स्थलपरत्वें त्याचे तीन भेद मानतात .) यांचीं भिन्न भिन्न रुपें आढळतात . ( का . कोरडु ) 
RANDOM WORD

Did you know?

GAJA LAXMI VRAT MHANJE KAY AANI TE KASE KARAYACHE?
Category : Hindu - Traditions
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Ved - Puran
Ved and Puran in audio format.