TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!

श्रीपूर्णानंद चरित्र - अध्याय तेरावा

आनंद संप्रदाय हा सर्व भक्तिमार्गी संप्रदायाचा मूळ स्रोत आहे .


अध्याय तेरावा

श्रीगुरुभ्योनमः ।

श्रीसहजानंदायेनमः जय जयाजी पूर्णानंद राया । भक्तवत्सला स्वानंद निलया । शरण येता तवपाया । मोह त्याचे पै हरिसी ॥१॥

हरुन त्याचे मोह सर्व । तव पायीचा आनंद देसी नित्यनव । ऐसा तू स्वानंद सागर स्वयंमेव । दीनोध्दारका दयाळा ॥२॥

तू निर्गुण निराकार । भक्तास्तव होवोनि साकार । निजकल्याणी तिष्ठसी निरंतर । भक्ता कल्याण द्यावया ॥३॥

कल्याणकारक तुझे रुप । पूर्णानंददायक नाम सहज । सहज माझे जाळून कर्मबीज । निजपदी थारा तू देयी ॥४॥

समपदीचे घडता दर्शन । चुकेल सहज जन्ममरण । सहजानंदमय चिदघन । पूर्णानंदा सर्वेशा ॥५॥

तू सकळ रंगातीत श्रीरंग । भरुन माझे अंतरंग । तुझे चरित्र अभंग । पुढे बोलवी श्रीसदगुरु ॥६॥

द्वादश अध्यायीचे निरुपण । शिवरामस्वामी विजापुराहून येऊन । सप्रेम वंदिले लक्ष्मीनारायण चरण । ते परिसले की स्वानंदे ॥७॥

पुढे प्रभूसी अनुग्रह पूर्ण । घडावा ऐसी इच्छा धरुन । गोदूबाई पूर्णानंदा कारण । विज्ञापना पै करिती ॥८॥

जय जय सदगुरु श्रीपूर्णानंदा । चिन्मयररुपा स्वानंदकंदा । एक विज्ञापना असे चरणारविंदा । ते मनोरथ पूर्ण करी ॥९॥

आपणा जरी पिता म्हणावे । तरी देहसंबंध आपणा नठावे । आपण साक्षात स्वयंप्रज्ञा आघवे । पूर्णब्रह्म मूर्तिमंत ॥१०॥

आपण सत्यचि आदिनारायण । श्रीलक्ष्मी महालक्ष्मीच पूर्ण । उभयता निराकारचि साकार होऊन । तारिले हेचि नवल असे ॥११॥

श्रवणभक्ति तारिले परिक्षिती । कीर्तनी उध्दरिले शुक महामती । स्मरणमात्रे प्रल्हादाप्रती । काष्टी प्रकटलासी नृसिंहरुपी ॥१२॥

पूजनाचे वियोग । प्रभुराजा तारिले लागवेग । वंदन करिताच सांग । अक्रुरा तारिले कृपाबल ॥१३॥

पाद सेवन करिता लक्ष्मी । अमर जाली तव पादपद्मी । दास्य करिता सप्रेमी । चिरंजीव जाला वायुसूत ॥१४॥

अर्जुनास सख्य म्हणता । तारिलेजी सांगोनि गीता । आत्म निवेदनी बळीद्वारी तत्वता । हा काळ पावेतो पै तिष्ठसी ॥१५॥

जनकादिकासी होवोनि जामात । लक्ष्मणादिकासी बंधु निश्चित । पांडवादिकासी होवोनि आप्त । तारिले नवल नव्हेची ॥१६॥

याविना अनेक पुण्यश्लोक । त्याचे वृत्ती पाहुनी चोख । त्यासी तारिले निःशंक । आश्चर्य कांही नसेची ॥१७॥

त्यांनी जन्मजन्मांतरी । तुज आराधिले की कवण्यापरी । आम्ही केवळ मानव निर्धारी । तारिले होवोनि सगुणत्वी ॥१८॥

आपणास म्हणता जनकू । तरी आपण जगाचे स्वामी निःशंकू । आपल्या दर्शने जन्ममरण क्षणैकू । हरेल सर्व लोकांचे ॥१९॥

तू सर्व लोक प्रकाशक । देह इंद्रियासी चाळक । तू निज जना सुखकारक । सुखस्वरुप अंतरात्मा ॥२०॥

तुज ऐसा न दिसे दयाळू । तुज ऐसा नसे कृपाळू । तुजसवे माझे ह्रदयकमळु । पूर्णानंदा सदगुरुवर्या ॥२१॥

माझे मनीची वासना एक । आपण शिवरामासी आनंद सांप्रदाईक । करावा जी हरिख । सर्वत्रोध्दारार्थ कृपाघन ॥२२॥

आश्रय करुनी आपुले पदरज । विजापुरी विजयध्वज । लाविला ज्याने सहजा सहज । त्यासी अनुग्रह करावा ॥२३॥

रुक्मिणी रमण श्रीविठ्ठल । ज्यास निजकंठीची सुमनमाळ । स्वहस्ते कंठी घातली तो हा बाळ । त्यास अनुग्रह करावा ॥२४॥

लक्ष ठेविता आपुले पादपद्मी । रुक्मीणीपंता पासुन विजयलक्ष्मी । ज्यास प्राप्त असता सुगमी । त्यासी अनुग्रह करावा ॥२५॥

शिवराम माझ्या जीवीचे जीवन । शिवराम माझा प्राणाचा प्राण । तो निजसुखाचा बंधु पूर्ण । त्यास कृपा अनुग्रह करावी ॥२६॥

तो आपुले चरण कमलीचा भ्रमर । पदरेणु रत्नाचा मांदुर । आपण वरदाहस्त साचार । त्याचे शिरी ठेवावे ॥२७॥

ऐसे अनेक वचनी स्तवन । लक्षूनी पुर्णानंद चरण । वाहताच गोदू जाण । पूर्णानंद काय आज्ञापिती ॥२८॥

ऐक गोदू गुणवंती । मी ऐकिली तुझी विनंती । अनुग्रह करावा शिवरामाप्रती । तो तरी अनुग्रहितचि पै असे ॥२९॥

यापरी ऐकता पितृवचन । परतुनी बोलली काय त्यालागुन । त्याची महिमा पूर्ण । आपणचि जाणे गुरुवर्या ॥३०॥

पूर्विल सनकादिक महामुनी । हस्तामलकादि व्युत्पन्न ज्ञानी । त्यासही गुरुचरणा वाचुनी । आश्रय नसेची गुरुराया ॥३१॥

तेही गुरुचरणारविंद । भ्रमर होऊनी सेविती मकरंद । मग हे सच्चिदानंद पद । प्राप्त करुनी पै घेती ॥३२॥

या सदगुरुपदीच्या पादुका । नाही वाहिल्या निजमस्तका । व्युत्पन्न ज्ञानी असताही देखा । कल्पांती सुटका त्या नांही ॥३३॥

जे सदगुरुपद समुद्री नाही बुडाले । चिदरत्नासी ते मुकले । काळमुखी ते सापडले । जन्म मृत्यु माझारी ॥३४॥

गुरुपद पद्मीचे रंग । ज्यास न चढेल सर्वांग । त्याचा नव्हे भवभंग । हे तो प्रसिध्दवेदशास्त्री ॥३५॥

मुख्य श्रीकृष्णदि अवतार । तेही वाढविलेती गुरुचरित्र । सदगुरु वाचुन साचार । अन्य साधन नसेची ॥३६॥

म्हणून गुरुपदपद्मी भ्रमर । होऊन गुंजारव करिती निरंतर । तेची पावती पैलतीर । भवसमुद्रा पासोनी ॥३७॥

बंधु माझा अवतारी । असेना का निर्धारी । परि इच्छितो निजशिरी । अभय हस्त स्वामींचे ॥३८॥

पूर्णानंद आपण पूर्णब्रह्म । आपुला शिशुच तो शिवराम । त्याचे पुरवुनी मनोधर्म । कृतार्थ आता करावे ॥३९॥

आपुले चरणांघ्रिचे तीर्थ सेवावे । तेणे निजपदी चढावे । हीच असे त्याचे मनोमनी वैभवे । हे पूर्ण करणे प्रभूकडे ॥४०॥

ऐकता कन्येचे प्रेमभाषण । पूर्णानंद जाले सुप्रसन्न । पूर्णानंदांची प्रसन्नता देखोन । शिवरामासी चरणी पै घातली ॥४१॥

शिवरामे वाहीली आपले मस्तक । पूर्णानंदे वरप्रसादे मस्तकी हस्ते शांभवीय मुद्रांक । ते हस्तस्पर्श नव्हे स्वरुपर्णव चोख । बोधानंदी तरकमंत्रे संवाहीले ॥४२॥

निमित्तमात्र अनुग्रह घडता । वृत्तीत उदभवली तन्मयता । पूर्णानंदीय रंगी तत्वता । शिवरामरुप रंगले गुरु स्वरुपी ॥४३॥

अंगी नसे देहभ्रांती । निःशेष मुराली चित्तवृत्ती । सर्वेंद्रियद्वारे ब्रह्मानंद संप्रज्ञता स्फुर्ती । स्फुरण होतसे शिवरामाशी ॥४४॥

तेव्हा सहज समाधिसुख । शिवरामे सेवितसे अति हरिख । हे पूर्णानंदी ब्रह्मानंदत्वी भाक । सावध करिती पूर्णांशी स्वानंदे ॥४५॥

सावध होताच क्षणी । गुरुचरणी मिठी घालुनी । स्तवन आरंभिले प्रेमवाणी । ते परिसावे स्वानंदे ॥४६॥

जयजय सदगुरु शिवमूर्ती । अगाध असे तुझी कीर्ती । स्वप्रकाशक तू स्वयंज्योति । दत्तरुपी सर्वेशा ॥४७॥

जय जय सदगुरु सदानंदा । ह्रदयभिरामा आनंदकंदा । अमळरुपा सच्चिदानंदा । गुणगंभीरा जगत्पती ॥४८॥

ब्रह्मानंदा सौख्यसमुद्रा । सहजानंदा कल्याण विहारा । पूर्णानंदा निर्विकारा । नित्यरुपा निरंजना ॥४९॥

ब्रह्मानंदा आनंदकारका । पूर्णानंदा चितद्विशेखा । लक्ष्मीवरा साम्राज्य दायका । अंतरात्मा नमोस्तुते ॥५०॥

कवळिता तुझे चरणारविंद । समूळ ग्रासीले भेदाभेद । का कोण मी कैंचा झालो मी झालो सच्चिदानंद । देही भान मज नसेची ॥५१॥

आपण रंगले पूर्णानंदी । मजही केले पूर्णचिदब्रह्म समुद्री । जे जे दिसती ते पूर्णानंदोदधी । पूर्णानंदमय विश्वंभरत्व दिसे ॥५२॥

जग सर्व दिसेचिच पूर्णानंद । हे ही हारपले या पादारविंदी । बोलण्यामाजी पूर्णानंद । श्रुती अबोल मौनावले ॥५३॥

जेथे बोलचि जाले अबोल । अबोलचि तू सच्चिदानंद केवळ । मजही तेच सच्चिन्मय तरळ । हे काय नवल गुरुवर्या ॥५४॥

तुझे चरणी जे जाले प्राप्त । ते हाती न सापडे ब्रह्मादिकाही अतीगुप्त । ते बोलता नये वाचोनी विज्ञप्त्त्र । वाचे परते ते अगम्यांशी ॥५५॥

ते सुख न ये देता घेता । ते सुख न ये पाहता दाविता । आपुले आपणचि तत्वता । ते सुख सोहळाशी भोगावी ॥५६॥

ते सुख अनुभविता अंगी । आपणचि दिसे संपूर्ण जगी । त्रिजगती आपणचि अणुत्रणांतरंगी । ते अन्वयसुख यापरीचे ॥५७॥

यापरी स्वानंदीय अमृत । पाजविले शरुबोध सम्यक । अजरामर केले चाखऊनी चिदंश । जन्म मृत्यूच्यापरे विरमले ॥५८॥

आता या उपकारा । उत्तीर्ण नव्हेजी दातारा । चुकवीला जीवाच्या येरझारा । सहज शरण येताची ॥५९॥

रंकासी येई रावपण । पाप्यासी इंद्र सिंहासन । तैसे मज बाळास अगम्यपण । ही अगाध करणी तुझी प्रभूराया ॥६०॥

अनेक युगी अनेकास । पाहुनी त्याची कृती विशेष । उध्दरिले त्या जनास । हे आश्चर्य कांही नव्हेची ॥६१॥

आम्ही केवळ प्राकृत । पदरी नाही जी सुकृत । बाप होऊनी तारिले अन्वर्थ । ही अगाध महिमा लक्ष्मीवरा ॥६२॥

लोकाचे जननी जनकू । देहबुध्दी प्रवर्तकु । तैसा नव्हेसी जीवनवाहकू । जन्ममृत्यु ही पूर्णत्वी निवारिले ॥६३॥

जन्ममृत्युचे जे पंथ । ते चुकवूनी यथार्थ । स्मरणमात्रे तत्पद पूर्ण परमार्थ । लावुन देशी निजपंथा ॥६४॥

ऐसा पिता तो दुर्लभ । जे दुर्लभ ते केले सुलभ । सुलभा माजी पद्मनाभ । अपरोक्ष होय सर्वाभूती ॥६५॥

सर्वाभूती श्रीराम भेटी । होता कृपा तत्काळ भवाब्धी आटी । ऐसा तू पूर्णानंद जगजेठी । पित्र चरणत्वी भाग्ये लांधले ॥६६॥

सर्वाभूती भगवतभाव । हा ही बोल केला वाव । एकत्व करुनी स्वयमेव । दाविले माते दातारा ॥६७॥

माय लक्ष्मी बाप नारायण । ऐसा अनुकूल दुर्लभ जन्मलेष । आपुले चरणीचे भूषण । होता कृतार्थ मी जालो ॥६८॥

मी कृतार्थ जालो ऐसे म्हणता । मी माझी भिन्नतानांही निश्चिता । मी तू पणाविण निजरुपी सत्ता । मीठी पडली मी कैचा ॥६९॥

निजरुपी ग्रासिले मी पण । विरालेते ते तू पण । मी तू पणा विण पूर्णानंदघन । परम गुरुचरणत्व दर्शनी ॥७०॥

गुरु म्हणता एकवार । त्याचे चुकविसी येरझार । ऐसा तू दयासागर । पूर्णानंदा अंतरंगा ॥७१॥

आपणास म्हणता पिता । शब्दा आली मूर्खता । आपण जगाचा जनक तत्वता । जगच्चालका सर्वेशा ॥७२॥

आपण वस्तुतीत साकार । आपणास नसे उपाधी विकार । मज करिता येऊनी भुवर । तारिले हेचि नवल असे ॥७३॥

अखंड आपुली चरणा तरणी । उदयली ही विज्ञान गगनी । तेणे भवतम हरणी । सहजा सहजी उदेल ॥७४॥

यापरी अनेक पुष्पांजली । पूर्णानंदाचे चरणकमळी । अर्पिता चित्तवृत्ती आनंदली । श्रीगुरुंची त्याकाळी ॥७५॥

यापरी पाहता गुरुशिष्य सोहळा । पाहती गोदू निजनेत्र कमळा । आनंद न समाये तिचिया वृत्तीला । स्वानंद सागरी बुडाली ॥७६॥

गुरु तो साक्षात नारायण । शिष्य तो प्रत्यक्ष त्रिलोचन । ती उभयताही अवतारी पूर्ण । जग तारणास्तव अवतरले ॥७७॥

तथापि गुरुभक्तीची थोरी । ते उभयता दाविती परोपरी । पूर्वी पूर्णानंदांची गुरुभक्तीची कुसरी । तीही परिसले की स्वानंदे ॥७८॥

तदुपरी एकगुण । विशेष दावितसे आपण । जो अद्वयानंदघन । शिवराम स्वामी समर्थश्री ॥७९॥

पित्याचे अंगी नसे भाव हा पुत्र । पुत्र न मानी हे पिता पवित्र । उभयतांची लीळा विचित्र । अगम्य अगोचर स्मृतीशी ॥८०॥

उभयता निर्गुण निराकार । भक्तास्तव होऊनी साकार । निजकल्याणी राहुनी निरंतर । लीला दाविती परोपरी ॥८१॥

आता पुढील प्रसंगी निरुपण । शिवराम समुद्रिक विद्वतरत्न । निघेल त्याचे प्रशंसापूर्ण । ती परिसावी स्वानंदे ॥८२॥

हे चरित्र पूर्ण सदगुरु । शरण येता श्रवणद्वारु । त्याचे मस्तकी अभयकरु । ठेऊन उध्दरी सहज त्यासी ॥८३॥

सहजानंद दायक श्रोते सहज । मस्तकी असता तुमचे अभयांबुज । पुढे ग्रंथ चालेल म्हणे हनुमदात्मज । वारंवार नमितसे पादपद्मी ॥८४॥

इति श्रीपूर्णानंद चरित्र । पूर्णानंद घडे श्रवणमात्र । जे स्वसुखाचे सुखसूत्र । त्रयोदशोध्याय गोड हा ॥८५॥

श्रीपूर्णानंद शिवरामार्पणमस्तु । श्रीरस्तु । सहजानंदार्पणमस्तु ॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2010-09-27T20:39:13.3400000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

BĀHUDĀ(बाहुदा)

  • A holy bath. If one stays in this place for a night in celibacy and fast, one will get the fruits of performing a sacrifice to devas (gods). The modern investigators say that this place is on the bank of river Dhavala which flows near Avadhi. It is mentioned in [Mahābhārata, Śānti Parva, Chapter 23] that the hermit Likhita had recovered his lost hand, by bathing in this holy place and giving oblations to his ancestors. 
RANDOM WORD

Did you know?

कुंभमेळ्याबद्दल माहिती द्या? नजिकचा कुंभमेळा कोठे आहे ?
Category : Hindu - Traditions
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Ved - Puran
Ved and Puran in audio format.