Dictionaries | References
s

society

१.समिति, सोसाइटी २. समाज
 पु. समाज
 पु. समाज
 स्त्री. संस्था
 स्त्री. मंडळी
 स्त्री. जमात
 पु. (fellowship, company) सहवास
 स्त्री. संगत
 स्त्री. (the fashionable and wealthy class) उच्चभ्रू समाज (पु.) शिष्टमंडळी
association
 पु. समाज
 स्त्री. संस्था
 पु. सहवास
 न. मंडळ
 स्त्री. संस्था
 स्त्री. मंडळी
association
 पु. Bot. समाज
संहति, समाज
संगति (association) व संघात (consociation) या वनस्पति समुदायात गौण मानलेल्या व्यक्तींचा छोटा उपसमुदाय, यातील एखादी व्यक्ती प्रधान (प्रभावी) व इतर त्यापेक्षा गौण असतात, परंतु ही प्रधान व्यक्ती संगति व संघात यातील प्रधानाहून भिन्न असते. म्हणून संहति प्राधान्यातील प्राधान्य (dominance within a dominance) मानतात. उदा.पळस संघातात रुई व तिच्या सभोवारची लहान रोपटी यांची संहति आढळते. मोठ्या संघातात पळस प्रधान असतो. संहतीत रुई प्रधान असते.
s. aspect स्वरुप संहति
विशिष्ट ऋतुमानामुळे घडून येणाऱ्या मोहराने (पुष्प विकसनामुळे) किंवा नवीन पालवीमुळे अधिक ठळकपणे दिसुन येणारी गौण वनस्पतींची संहति.
s. stratum स्तर संहति
विशिष्ट थरातच आढळून येणारी गौण वनस्पतींची संहति.
 स्त्री. संस्था
 स्त्री. संस्था
 स्त्री. मंडळी
|  Marathi | परिभाषा
 पु. समाज
 स्त्री. संस्था
 स्त्री. मंडळी cf. association
 पु. समाज cf. category
 स्त्री. संस्था
 स्त्री. मंडळी
 पु. समाज
 पु. समाज
 स्त्री. संस्था
 स्त्री. सोसायटी
 पु. सहवास

Related Words

society   housing society   rural co-operative society   urban co-operative society   agrarian society   marketing society   co-operative credit society   better framing society   composite society   Co-operative Joint Farming Society   Co-operative Milk Supply Union/Society   Crop Protection Co-operative Society   acquisitive society   cooperative marketing society   multiplex society   Co-operative Agricultural Non-Credit Society   primary society   Co-operative Housing Society   Sugarcane Supply Co-operative Society   Children's Film Society   Salary Earners' Co-operative Society   Agricultural Requisite Supply Co-operative Society   Thrift and Credit Co-operative Society   dynamic society   General Co-operative Society   Co-operative Dairy Society   Co-operative Poultry Society   credit co-operative society   co-operative collective farming society   preliterate society   noncredit society   layer society   better living society   Co-operative Non-Agricultural Credit Society   society publication   Co-operative Electricity Supply Society   Farmer's Service Society   Co-operative Better Living Society   primary co-operative society   register a society   Forest Labourers' Co-operative Society   Mill Hand Co-operative Society   Co-operative Processing Society   Co-operative Federal Society   apex society   open class society   Co-operative Cotton Ginning and Pressing Society   Co-operative Agricultural Credit Society   Labour Contract Co-operative Society   Industrial Abrasive Co-operative Society   accumulating society   adoption of society   agrarian society   agricultural credit society   Agricultural Requisite Supply Co-operative Society   agricultural society   apex society   approved society   aspect society   better farming society   better framing society   better living society   building society   Children's Film Society   classless society   consumers' co-operative society   Co-operative Better Farming Society   Co-operative Cattle Breeding Society   co-operative credit society   Co-operative Dairy Society   Co-operative Education Society   Co-operative Federal Society   Co-operative Fisheries Society   Co-operative Gram Swaraj Society   Co-operative Joint Farming Society   Co-operative Lift Irrigation Society   Co-operative Machinery Protection Society   Co-operative Marketing Society   Co-operative Non-Agricultural Credit Society   Co-operative Non Agricultural Non Credit Society   co-operative non-credit society   Co-operative Poultry Society   Co-operative Processing Society   Co-operative Resources Society   cooperative society   Co-operative Weavers' Society   Cotton Sale Co-operative Society   credit co-operative society   crop loan society   Crop Protection Co-operative Society   Dam Construction Co-operative Society   dynamic society   eoprismatic society   Factory Workers' Co-operative Society   Farmer's Service Society   folk society   Fruits and Vegetables Sales Co-operative Society   General Insurance Co-operative Society   housing society   Implements and Machinery Supply Co-operative Society   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person
 • ओवी गीते : समाजदर्शन
  अशिक्षीत स्त्रीयांनी, स्त्रीयांचे समाजातील स्थान काय आहे, ते ओव्यांतून वर्णिले आहे.
 • समाजदर्शन - संग्रह १
  अशिक्षीत स्त्रीयांनी, स्त्रीयांचे समाजातील स्थान काय आहे, ते ओव्यांतून वर्णिले आहे.
 • समाजदर्शन - संग्रह २
  अशिक्षीत स्त्रीयांनी, स्त्रीयांचे समाजातील स्थान काय आहे, ते ओव्यांतून वर्णिले आहे.
 • समाजदर्शन - संग्रह ३
  अशिक्षीत स्त्रीयांनी, स्त्रीयांचे समाजातील स्थान काय आहे, ते ओव्यांतून वर्णिले आहे.
 • समाजदर्शन - संग्रह ४
  अशिक्षीत स्त्रीयांनी, स्त्रीयांचे समाजातील स्थान काय आहे, ते ओव्यांतून वर्णिले आहे.
 • समाजदर्शन - संग्रह ५
  अशिक्षीत स्त्रीयांनी, स्त्रीयांचे समाजातील स्थान काय आहे, ते ओव्यांतून वर्णिले आहे.
 • समाजदर्शन - संग्रह ६
  अशिक्षीत स्त्रीयांनी, स्त्रीयांचे समाजातील स्थान काय आहे, ते ओव्यांतून वर्णिले आहे.
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP