Dictionaries | References

सुनेचा उघडेना डोळा, तेव्हां सासुबाईनें फिरवावा पोतेर्‍याचा बोळा

सून आळसानें निजून राहून लवकर उठली नाहीं म्हणजे सासूला स्वतःच काम करण्याची पाळी येते. सुनेपुढें सासूचें कांहीं चालत नाहीं.

Related Words

सुनेचा उघडेना डोळा, तेव्हां सासुबाईनें फिरवावा पोतेर्‍याचा बोळा   डोळा घालणें-मारणें   बोळा   सुनेचा उघडेना डोळा, तेव्हां सासुबाईनें फिरवावा पोतेर्‍याचा बोळा   फुटका डोळा काजळानें साजरा   एक डोळा   कान उपटले तेव्हां ताळ्यावर आला   डोळा येणें   मिळेल ते दिवशीं तुपाशीं, नाहीं तेव्हां उपाशी   फुटका डोळा, खोटया कानापेक्षां बरा   डोळा चुकविणें   डोळा असणें   राहावें तेव्हां रुसूं नये, व जावें तेव्हां पुसूं नये   गांवचा डोळा   डोळा उघडत नाहीं   तेव्हां   सुनेचा मेला मावसभाऊ आणि चेडवाची मेली जाऊ, बाहेरची पीडा बाहेर   डोळा काणा असावा, मुलूख काणा असूं नये   असल्या (असेल त्या) दिवशीं दिवाळी, नाही तेव्हां (नसेल त्या दिवशीं) शिमगा   पदरचें द्यावें तेव्हां चौघांत जावें   बोळा फासणे   असेल तेव्हां तेल-तवा, नसेल तेव्हां कोरडे जेवा   सजण-सजण सोडूं नये, डोळा फोडूं नये-डोळा तर फुटूं नये   दैव येईल तेव्हां दरोडा पडेल   धन्याचा डोळा चाकराचे हातापेक्षां जास्त काम करितों   नवें तेव्हां सवें, जुनें आपला बा झवें   सासूचा पाय सुनेला लागला किंवा सुनेचा पाय सासूला लागला तरी सुनेनेंच पायां पडावें   धार्‍याला बोळा व दरवाजा मोकळा   पाहिजे तेव्हां   मुखीं नाम तेव्हां, हातीं मोक्ष   लोभ लचका, डोळा पिचका   गट गोळा, वरती डोळा   गांवचा डोळा   तेव्हां   मोडली तर काडी, फुटला तर डोळा   वाघाचा डोळा   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.