Dictionaries | References

रडत घोडयावर बसला तो राऊतकी काय करील


रडत राऊत पहा.

Related Words

आळशाक भिकणां भाज म्हळी, तो म्हणटा, हरवीं खाल्यार चड बरीं   ज्‍यानें केसकरणी गिळल्‍या त्‍यास बोडकीचा काय पाड?   आपणा लागे काम। वाण्या धरीं गूळ। त्याचें यातिकूळ। काय किजे।।   तो   ज्‍याला नाहीं अबरू, तो पडला गबरू   माझें घरीं काय तोटा, लोटा जांवयाचा गोठा   चोर चोरीसे गया, तो हेरी फेरीसे न गया   जो काम लोभ दूर सारी, तो सुखें वर्ते देहधारी   ज्‍याचे पदरीं पाप, तो मुंबईला जातो आपोआप   करील तोंवर शेती, नाहींतर माती   राजा करील ती पूर्व (दिशा)   ज्‍याचे अंगी सामर्थ्य तो राजा   हात पसरी तो हातारी, न देईल तो भिकारी   गवत्‍या बसला जेवाया आणि ताकासंगें शेवाया   बेडूक-बेडकानें चिखल खावा । काय ठावा सागर   दे लाख, घे दोन लाख, देतोस काय तर घेतोस काय   दरबारीं आपला हितकर, तो पैशाचा चाकर   भडभडया-भडभडया तो कपटीद नसतो   हात (ता-तो) फळी   चोर तो चोर आणि-आणखी शिरजोर   नको क्षमा कृतघ्नाची, करील हानि सत्त्वाची   यज्ञ पुरोडाश कावळयास काय   रंडी रही तो आपसे, नहीं तो सगे बापसे   जगांतून उठला तो आकाशांत टांगला   राखण बसला दारांत, चोर शिरला घरांत   करील त्‍याचा कारभार, मारील त्‍याची तलवार, राखेल त्‍याचे घर व खपेल त्‍याचें शेत   उंच (थोर) वाढला एरंड, तरी काय होईल इक्षुदंड   घडून आल्‍यावरी, उपाय काय करी   बडयाचें बडें, तेथें काय सुंठीचें कुडें   कशी काय खबरबात, ताटभर दहीभात   व्यालीच्या वेदना व्यालीस कळेत, वांझेस काय समजे   घरोघर पिकले मोती तर त्‍याचे मोल काय होतें   पोराचा कापला खवडा तर न्हाव्याला काय दुःख?   पाय पडल्यार मुय काय मरचीना   बाळंतिणीच्या वेदना वांझेला काय ठाऊक   घरोघर पिकले मोती, तर त्‍याची किंमत काय होती   कशांत काय आणि फाटक्‍यांत पाय   मरणानंतर डाक्टराचा काय उपयोग?   मौन-मौन धारण करतो, तो शहाणा दिसतो   हौदसे गयी, तो बुंदसे आती नहीं   धर्म करुन ठेवावा, तो कधीं वायां जाणार नाहीं   चांगला समागम, तो जाणा उत्तम   तेली, ससा, गुरव, म्‍हसा, गांवा गेला तो येईल कसा?   मृत्यू बहीरा आहे, तो कोणाची तक्रार ऐतक नाहीं   अडचणीच्या कामांत पडतो तो आपला गळा फांसून घेतो   मोघा-मोघा करतां येईना तो रांजण करुं लागणें   प्रपंच साधून परमार्थाचा लाभ ज्याणें केला । तो नर भला भला॥   कांही प्राप्त होईना ज्‍यास, तो म्‍हणे मला आधींच त्रास   सोन्याची सुरी कोण घालतो उरीं? सोन्याची सुरी झाली म्हणून काय ती उरांत खोवावी   रिकामी बाई काय करशी? आपलं लुगडं फाडून दंड घालशी   अभ्यास करील त्याची विद्या, जपेल त्याची लक्ष्मी, खपेल त्याचें शेत व मारील त्याची तलवार   उसवलेल्यास शिवील पण निसवलेल्यास काय करील   गर्जेल तो पडेल (वर्षेल) काय, बोलेल तो करील काय   गाढवांस गुळाची चव काय   जर खताचा सांठा, तर पैशाचा काय तोटा   त्याला पीर भेटला म्हणजे तो दबेल   भाताचें खाणें काय, बायकोचें मारणें काय   मांगाला मावशी काय आणि भिल्लाला भाची काय   वाण्या देशील काय अन् प्राण्या खाशील काय   वाणी देईल काय प्राणी खाईल काय   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP