TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
संस्कृत सूची|संस्कृत साहित्य|पुस्तकं|धर्मसिंधु|तृतीय परिच्छेद : पूर्वार्ध ४|
अथहोमद्रव्याणि

धर्मसिंधु - अथहोमद्रव्याणि

This 'Dharmasindhu' grantha was written by Pt. Kashinathashastree Upadhyay, in the year 1790-91.


अथहोमद्रव्याणि

अथहोमद्रव्याणिव्रीहिश्यामाकयवानांतण्डुलाःपयोदधिसर्पिर्यवव्रीहिगोधूमप्रियंगवःस्वरूपेणापिहोम्याः

तिलास्तुस्वरूपेणैव तण्डुलादयः शतसंख्याहस्तेनहोतव्याः दध्यादिद्रवद्रव्यं स्रुवेण सर्वत्रोत्तराहुतिःपूर्वतोभूयसी

समिधश्चार्कपकाशखदिरापामार्गपिप्पलोदुम्बरशमीदुर्वादर्भमयादशद्वादशाङ्गुलाःसत्वचः वटप्लक्षबिल्वादिजाहेमाद्रौ

होमाहुत्योःसंसर्गे यत्रवेत्थेतिमन्त्रेणाग्नयेसमिध्दोमः नित्यहोमेत्वतिक्रान्तेआज्यंसंस्कृत्यचतुर्गृहीत्वामनोज्य्तिर्जुषतामिति

जुहुयात द्वादशदिनपर्यन्तंहोमलोपेइदमेवप्रायश्चित्तम ततः परमग्निनाशः

एवंहोमलोपप्रायश्चित्तकृत्वातिक्रान्तहोमार्थद्रव्यंसंस्कृत्यसायंप्रातः क्रमेणद्वेद्वेआहुतीदिनगणनयाजुहुयात अग्निसूर्य

प्रजापतीनुपतिष्ठेन्नवाजुहुयात्प्रायश्चित्तेनचारितार्थ्यात सूतकादिनाहोमलोपेप्येवम हिरण्यकेशीयानामप्येवम

आपस्तम्बादीनांत्रिरात्रात्परमग्निनाशोभवतीतिसूतकेपिस्वयंहोमःकार्यः

समारोपोत्तरंसूतकपातेप्रत्यवराहोसंभवेनत्रिरात्रंहोमलोपेपुनराधानम्‍ ॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2008-05-28T21:17:21.4270000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

शाहण्याची एक बात, मूर्खाची सारी रात

 • मूर्खानें रात्रभर जरी अनेक प्रकारच्या गोष्टी सांगितल्या तरी त्यांना शहाण्या मनुष्यानें सांगितलेल्या एका गोष्टीचाहि सर येणार नाहीं. शहाण्या मनुष्याच्या एका शब्दास जें महत्व आहे तें मूर्खाच्या अनेक गोष्टींसहि नाहीं. 
RANDOM WORD

Did you know?

why treeepad veedhee ? narrate
Category : Hindu - Puja Vidhi
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Status

 • Meanings in Dictionary: 644,289
 • Dictionaries: 44
 • Hindi Pages: 4,328
 • Total Pages: 38,982
 • Words in Dictionary: 302,181
 • Tags: 2,508
 • English Pages: 234
 • Marathi Pages: 22,630
 • Sanskrit Pages: 11,789
 • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.