TransLiteral Foundation

मुमुक्षुवैराग्यप्रकरणम् - सर्ग नववा

‘ योगवासिष्ठ ’ एक प्राचीन ग्रंथ.
Yoga Vasistha is famous as one of the historically popular and influential texts of Hinduism.


सर्ग नववा
वाल्मीकिरुवाच ॥
तच्छ्रुत्वा वचनं तस्य स्नेहपर्याकुलेक्षणम् । समन्युः कौशिको वाक्यं प्रत्युवाच महीपतिम् ॥१॥
करिष्यामीति संश्रुत्य प्रतिज्ञां हातुमर्हसि । स भवान्केसरी भूत्वा मृगतामिव वाञ्च्छसि ॥२॥
राघवाणामयुक्तोयं कुलस्यास्य विपर्ययः । न कदाचन जायन्ते शीतांशोरुष्णरश्मयः ॥३॥
यदि त्वं न क्षमो राजन्गमिष्यामि यथागतम् । हीनप्रतिज्ञः काकुत्स्थ सुखीभव सबान्धवः ॥४॥
वाल्मीकिरुवाच ॥
तस्मिन्कोपपरीतेथ विश्वामित्रे महात्मनि । चचाल वसुधा कृत्स्ना सुरांश्च भयमाविशत् ॥५॥
क्रोधाभिभूतं विज्ञाय जगन्मित्रं महामुनिम् । धृतिमान्सुव्रतो धीमान्वसिष्ठो वाक्यमब्रवीत् ॥६॥
श्रीवसिष्ठ उवाच ॥
इक्ष्वाकूणां कुले जातः साक्षाद्धर्म इवापरः । भवान्दशरथः श्रीमांस्रैलोक्यगुणभूषितः ॥७॥
धृतिमान्सुव्रतो भूत्वा न धर्मं हातुमर्हमि । त्रिषु लोकेषु विख्यातो धर्मेण यशसा युतः ॥८॥
स्वधर्मं प्रतिपद्यस्व न धर्मं हातुमर्हसि । मुनेस्त्रिभुवनेशस्य वचनं कर्तुमर्हसि ॥९॥
करिष्यामीति संश्रुत्य तत्ते राजन्नकुर्वतः । इष्टापूर्तं हरेद्धर्मं तस्माद्रामं विसर्जय ॥१०॥
इक्ष्वाकुवंशजातोपि स्वयं दशरथोपि सन् । न पालयसि चेद्वाक्यं कोपरः पालयिष्यति ॥११॥
युष्मदादिप्रणीतेन व्यवहारेण जन्तवः । मर्यादां न विमुञ्चन्ति तां न हातुं त्वमर्हसि ॥१२॥
गुप्तं पुरुषसिंहेन ज्वलनेनामृतं यथा । कृतास्त्रमकृतास्त्रं वा नैनं शक्ष्यन्ति राक्षसाः ॥१३॥
एष विग्रहवान्धर्म एष वीर्हवतां वरः । एष बुद्ध्याधिको लोके तपसां च परायणम् ॥१४॥
एषोस्त्रं विविधं वेत्ति त्रैलोक्ये सचराचरे । नैतदन्यः पुमान्वेत्ति न च वेत्स्यति कश्चन ॥१५॥
न देवा नर्षयः केचिन्नासुरा न च राक्षसाः । न नागा यक्षगन्धर्वाः समेताः सदृशा मुनेः ॥१६॥
अस्त्रमस्मै कृशाश्वेन परैः परमदुर्जयम् । कौशिकाय पुरा दत्तं यदा राज्यं समन्वगात् ॥१७॥
ते हि पुत्राः कृशाश्वस्य प्रजापतिसुतोपमाः । एवमन्वचरन्वीरा दीप्तिमन्तो महौजसः ॥१८॥
जया च सुप्रभा चैव दाक्षायिण्यौ सुमध्यमे । तयोस्तु यान्यपत्यानि शतं परमदुर्जयम् ॥१९॥
पञ्चाशतं सुताञ्जज्ञे जया लब्धवरा पुरा । वधार्थं सुरसैन्यानां ते क्षमाः कामचारिणः ॥२०॥
सुप्रभा जनयामास पुत्रान्पञ्चाशतं परान् । संघर्षान्नाम दुर्धर्षान्दुराकारान्बलीयमः ॥२१॥
एवंवीर्यो महातेजा विश्वामित्रो जगन्मुनिः । न रामगमने बुद्धिं विक्लवां कर्तुमर्हसि ॥२२॥
अस्मिन्महासत्त्वतमे मुनीन्द्रेस्थिते समीपे पुरुषस्य साधो । प्राप्तेपि मृत्यावमरत्वमेति मा दीनतां गच्छ यथा विमूढः ॥२३॥
[ ३१० ] इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये द्वात्रिंशत्साहस्र्यां संहितायां वैराग्यप्रकरणे वसिष्ठसमाश्वासनं नाम नवमः सर्गः ॥९॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2016-11-11T11:55:16.6930000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

दुधाची तृषा (तहान) ताकानें भागत

  • पुरी होत नाहीं 
  • दूध प्यायची इच्छा झाली असतां ती ताक पिऊन शांत होत नाहीं. जेथें चांगल्या वस्तूचें काम असेल तेथें तिच्या ऐवजीं कोणती तरा निकृष्ट वस्तु चालत नाही. 
RANDOM WORD

Did you know?

औक्षणाच्या निरांजनात तेल वापरावे की तूप
Category : Hindu - Puja Vidhi
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Ved - Puran
Ved and Puran in audio format.