TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!

द्वितीयः पादः - सूत्र २०-२१

ब्रह्मसूत्र वरील हा टीका ग्रंथ आहे. ब्रह्मसूत्र ग्रंथात एकंदर चार अध्याय आहेत.


सूत्र २०-२१
अतश्चायनेऽपि दक्षिणे ॥२०॥

अतश्चायनेऽपि दक्षिणे ॥
अत एव चोदीक्षानुपपत्तेरपाक्षिकफलत्वाच्च विद्याया अनियतकालत्वाच्च मृत्योर्दक्षिणायनेऽपि म्रियमाणो विद्वान्प्राप्नोत्येव विद्याफलम् ।
उत्तरायणमरणप्राशस्त्यप्रसिद्धेर्भीष्मस्य च प्रतिक्षादर्शनाद् आपूर्यमाणपक्षाद्यान्पदुदङ्ङेति मासांस्तानिति च श्रुतेरपेक्षितव्यमुत्तरायणमितीमामाशङकामनेन सूत्रेणापनुदति ।
प्राशस्त्यप्रसिद्धिरविद्वद्विषया ।
भीष्मस्य प्रतिपालनमाचारप्रतिपारुनार्थं पितृप्रसादललधस्वच्चन्दमृत्प्युताख्यापनार्थं च ।
श्रुतेस्त्वर्थं वक्ष्यति आतिवाहिकास्तल्लिङगादिति ॥२०॥

योगिन: प्रति च स्मर्यते स्मार्ते चैते ॥२१॥

ननु च यत्र काले त्वनावृत्तिमावृत्तिं चैव योगिन: ।
प्रयाता यान्ति तं कालं बक्ष्यामि भरतर्षभेति कालप्राधान्येनोपकरम्याहरादिकालविश्वेष: स्मृतावपुनरावृत्तये नियमित: कथं रात्रौ दक्षिणायने वा प्रयातोऽनावृत्तिं यायादिति ।
अत्रोच्यते ॥
योगिन: प्रति च स्मर्यत स्मार्ते चैते ॥
योगिन: प्रति चायमहरादिकालविनियोगोऽनावृत्तये स्मर्यते ।
स्मार्ते चैते योगसांख्ये न श्रौते ।
अतो विषयभेदात्प्रमाणविशेषाच्च नास्य स्मार्तस्य कालविनियोगस्य श्रौतेहु विज्ञानेष्ववतार: ।
ननु अग्निर्ज्योतरह:  शुक्ल:  षण्मासा उत्तरायणम ।
धूमो रात्रिस्तथा कृष्ण: षण्मासा दक्षिणायनमिति च श्रौतावेतौ देवयानपितृयाणौ प्रत्यमिज्ञायेते स्मृतावपीति ।
उच्यते तं कालं वक्ष्यामीति स्मृतौ कालप्रतिज्ञानाद्विरोधमाशङ्कय परिहार उक्त: ।
यदा पुन: स्मृतावप्यग्न्याद्या देवता एवातिवाहिक्यो गृहयन्ते तदा न कश्चिद्विरोध इति ॥२१॥


इति श्रीगोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्यश्रीमच्छंकरभगत्पादकृतौ शारीरकमीमांसामाष्ये चतुर्थाध्यायस्य द्वितीय: पाद: ॥२॥

Translation - भाषांतर

Last Updated : 2014-12-22T01:51:55.6970000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

बारगीर

 • m  A trooper. 
 • पु. धन्यानें दिलेल्या किंवा सरकारी घोड्यावर बसणारा लष्करांतील शिपाई ; अश्ववाह . शिलेदाराच्या उलट . बावन पागा बारगीर जमला । - ऐपो १११ . - वि . दुसर्‍याचें मागून आणलेलें . कासया मी आतां वंचूं हें शरीर । आहे बारगीर जायजणें । - तुगा १७९१ . [ फा . बार्गीर ; फा . बारा = घोडा ] बारगिरी - स्त्री . बारगिराचें काम किंवा धंदा . - वि . बारगिराचें किंवा त्याला शोभणारें , त्याच्या योग्यतेचें . पंक्तिबारगीर - पु . यजमानाच्या पंक्तीस जी उपरी मंडळी असतात त्यांतील प्रत्येक . 
 • बारगिरी f  The employment or duty of a बारगीर. 
RANDOM WORD

Did you know?

भावाला राखी बांधण्यामागील धार्मिक अथवा भावनिक महत्व काय?
Category : Hindu - Beliefs
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Status

 • Meanings in Dictionary: 644,289
 • Dictionaries: 44
 • Hindi Pages: 4,328
 • Total Pages: 38,982
 • Words in Dictionary: 302,181
 • Tags: 2,508
 • English Pages: 234
 • Marathi Pages: 22,630
 • Sanskrit Pages: 11,789
 • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.