TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!

द्वितीयः पादः - सूत्र १

ब्रह्मसूत्र वरील हा टीका ग्रंथ आहे. ब्रह्मसूत्र ग्रंथात एकंदर चार अध्याय आहेत.


सूत्र १
वाङ्‍मनसि दर्शनाच्छब्दाच्च ॥१॥

वाङ्‍मनसि दर्शनाच्छब्दाच्च ॥
अथापरामु विद्यासु फलप्राप्तये देवयानं पन्थानमवतारयिष्यन्प्रथमं तावद्यथाशास्त्रमुक्त्रान्तिक्रममाचष्टे ।
समाना हि विद्वदविदुषोरुत्क्रान्तिरिति वक्ष्यति ।
अस्ति प्रायणविषया श्रुति: अस्य सोम्य पुरुषस्य प्रयतो वाङमनसि संपद्यते मन: प्राणे प्राणस्तेजसि तेज: परस्यां देवतायामिति ।
किमिह बाच एव वृत्तिमत्या मनसि संपत्तिरुच्यत उत वाग्वृतेरिति विशय: ।
तत्र वागेव तावन्मनसि संपद्यत इति प्राप्तम् ।
तथा हि श्रुतिरनुगृहीता भवति ।
इतरथा लक्षणा स्यात् ।
श्रुतिलक्षणाविशये च श्रुतिर्न्याय्या न लक्षणा ।
तस्माद्वाच एवायं मनति प्रविलय इति ।
एवं प्राप्ते ब्रूम: ।
वागवृत्तिर्मनसि संपद्यत इति ।
कथ वाग्वृत्तिरिति व्याख्यायते यावता वाङ्मनसीत्येवमाचार्य: पठति ।
सत्यमेतत् ।
पठिष्यति तु परस्तात् अविभागो वचनादिति ।
तस्मादत्र वृत्त्युपशममात्रं विवक्षितमिति गम्यते ।
तत्त्वप्रलयविवक्षायां तु सर्वत्रैवाविभागसाम्यात्किं परत्रैव विशिंष्यादविभाग इति ।
तस्मादव वृत्त्युपसंहारविवक्षा ।
वाग्वृत्ति पर्वमुपसंहियते मनोवृत्ताववस्थितायामित्यर्थ: ।
कस्मात् ।
दर्शनात् ।
द्दश्यते हि हि वाग्वृत्ते: पूर्वमुपसंहारो मनोवृत्तौ विद्यमानायां न तु वाच एव वृत्तिमत्या मनस्युपसंहार:
केनचिदपि द्रष्टुं शक्यते ।
ननु श्रुतिसामथ्याद्वाच एवायं मनस्यप्ययो युक्त इत्युक्तम् ।
नेत्याह ।
अतत्प्रकृतित्वात् ।
यस्य हि बत उत्पत्तिस्तस्य तत्र लयो न्याय्यो मृदीव शरावस्य ।
न च मनसो वागुत्पद्यत इति क्रिंचन प्रमाणमस्ति ।
वृत्त्युद्भवाभिभवौ त्वप्रकृतिसमाश्रवावपि द्दश्येते ।
पार्थिवेभ्यो हीन्धनेभ्यस्तैजस्याग्नेर्वृत्तिरुद्भवत्यप्सु चोपशाम्यति ।
कथं तहयस्मिन्पक्ष शब्दो वाङमनसि संपद्यत इति ।
अत आह शब्दाच्चेति ।
शब्दोऽप्यस्मत्पक्षेऽवकल्पते ।
वृत्तिवृत्तिमतोरभेदोपचारादित्यर्थ: ॥१॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2014-12-22T01:42:27.8830000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

belt polisher

 • झिलई पट्टा यंत्र, उजाळा पट्टा यंत्र 
RANDOM WORD

Did you know?

नैमित्तिक पूजा म्हणजे काय? त्या कोणकोणत्या?
Category : Hindu - Puja Vidhi
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Ved - Puran
Ved and Puran in audio format.

Status

 • Meanings in Dictionary: 644,289
 • Dictionaries: 44
 • Hindi Pages: 4,328
 • Total Pages: 38,982
 • Words in Dictionary: 302,181
 • Tags: 2,508
 • English Pages: 234
 • Marathi Pages: 22,630
 • Sanskrit Pages: 11,789
 • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.