TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!

द्वितीयः पादः - सूत्र ८

ब्रह्मसूत्र वरील हा टीका ग्रंथ आहे. ब्रह्मसूत्र ग्रंथात एकंदर चार अध्याय आहेत.


सूत्र ८
तदाऽपीते: संसारव्यपदेशात् ॥८॥

तदाऽपीते: संसारव्यपदेशात् ॥
तेज: परस्यां देवतायामित्यत्र प्रकरणसामर्थ्यात्तद्यथा प्रकृतं तेज: चाध्यक्षं सप्राणं सकरणग्रामं भूतान्तरसहितं प्रयत: पुंस:अ परस्यां देवतायां संपद्यत इत्यतदुक्तं भवति ।
कीद्दशी पुनरियं संपत्ति: स्यादिति चिन्त्यते ।
तत्रात्यन्तिक एव तावत्स्वरूपप्रविलय इति प्राप्तम् ।
तत्प्रकृतित्वोपवत्ते: ।
सर्वस्य हि जनिमतो वस्तुजातस्य प्रकृति: परा देवतेति प्रतिष्ठापितम् ।
तस्मादात्यन्तिकीयमविभागापत्तिरिति ।
एवं प्राप्ते ब्रूम:  ।
तत्तेजश्चादि भूतसूक्ष्मं श्रोन्नादिकरणाश्रयभूतमापीतेरासंसारमोक्षात्सम्यग्ज्ञाननिमित्तादवतिष्ठते ।
योनिमन्ये प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिन: ।
स्थाणुमन्येऽनुसुंयन्ति यथाकर्म यथाशृतमित्यादिसंसारख्यपदेशात् ।
अन्यथा हि सर्व: प्रायणसमय एवोपाधिप्रत्यस्तमयादत्यन्तं ब्रम्हा संपद्येत ।
तत्र विधिशास्त्रं चानर्थकं स्याद्विद्याशास्त्रं च ।
मिथ्याज्ञाननिमित्तश्च बन्धो न सम्यग्ज्ञानाद्दते विस्रंसितुमर्हति ।
तस्मात्तत्प्रकृतित्येऽपि सुषुप्तिप्रलयवद्वीजभावावशेषैवैषा सत्संपत्तिरिति ॥८॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2014-12-22T01:46:43.6970000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

फाटक्याला शिवावें किती, आणि दुबळयाला द्यावें किती?

  • एकदां वस्त्र जीर्ण झालें म्हणजे त्यावर शिवणहि टिकेनाशी होते व तें बदलावेंच लागतें, शिवून भागत नाहीं. त्याप्रमाणें जो मनुष्य स्वतः आपलें पोट भरण्यास नालायक असतो त्याला कितीहि मदत केली तरी पुरवठयास येत नाहीं. 
RANDOM WORD

Did you know?

सुतकातील नियमांबद्दल मार्गदर्शन करावे.
Category : Hindu - Beliefs
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site