TransLiteral Foundation

वेडीचें सोंग घेतलें म्हणजे पाटाऊ फाडलें पाहिजे

जी भूमिका स्वीकारली असेल तसें वर्तन करावें लागतें.

Related Words

रंगभूमी-रंगभूमीवर उभा तरी रहा म्हणजे बोलतां येईल   दळायाला बसलें म्हणजे ओंवी आठवते   आपल्याजवळ नाहीं म्हणजे जगांत नाहीं   लोककार्याचा मोबदला म्हणजे कार्य केल्याचा दाखला   संशय म्हणजे चुकी   खुंटा धरला म्‍हणजे ओंवी येते   जात्‍यावर बसले म्‍हणजे गीत-गाणें-ओंवी सुचतें   फराळ-फराळ केला म्हणजे जेवणाचें मातेरें आणि अंगवस्त्र ठेवलें म्हणजे बायकोचें मातेरें   सोंग ना शास्तर, हागायले गेला मास्तर   आली उर्मी साहे। तुका म्हणजे थोडे आहे।।   नागवेल नागवेलीची आर एकदां रुजली म्हणजे वेल वाढतो   जात्‍यावर बसले म्‍हणजे गीत आठवतें-आंवी सुचते   घर सोडलें(म्हणजे)अंगण पारखें   मुंगीला पंख फुटलें म्हणजे मरायची निशाणी   म्हणजे   लावण्य-लावण्य शोभे गुणाच्या पोटीं आणि सुगंध पाहिजे फुलाच्या देंठी   गूळ नाहीं पण गुळशी वाचा तर पाहिजे   सोन्याचें ताट असलें तरी त्याला कुडाचें उटिंगण-उठिंगण पाहिजे-लागतें   आई गेली म्हणजे बाप पाहुणा   एक पाहुणा म्हणजे घरदार पाहुणे   महाराष्ट्र-महाराष्ट्र म्हणजे शिपायांची विलायत   पहिला आघात म्हणजे निम्मे यश   दुधानें तोंड भाजलें म्हणजे मांजर ताक सुद्धा फुंकून पितें   काम चांगले आरंभले म्‍हणजे समजा अर्धे झालें   नखानें तुटेल त्‍यास कुर्‍हाड कशास पाहिजे !   ऊन पडले असतां वाळवण घातले पाहिजे   शिलंगण-शिलंगणाचें सोनें पाहिजे त्यानें लुटावें   आडवे आले म्हणजे पोटचे देखील कापून काढले पाहिजे   नागव्याच्या तरीवर नागव्यानेंच गेलें पाहिजे   आशेचे शेत शंभराला घेतलें काय, विकलें काय, सारखेंच   सजणें-सजलेलं सोंग मागें राहूं द्या अन्‍ माझें रेडकूं म्होरं नाचूं द्या   देहामध्यें शक्त, घेतलें दिल्लीचें तक्त   सारीं सोंगे येतात पण पैशाचें सोंग येत नाहीं   सारीं सोंगें येतात पण पैशाचें सोंग येत नाहीं   सगळीं सोंगें येतात पण पैशाचें सोंग येत नाहीं   नऊ चोवीस एकादशी, कशाला पाहिजे गांवचा जोशी   होती आली वेळ म्हणजे गाजराचें होतें केळ   धर्म आहे कर्मांगी, कळलें पाहिजे प्रसंगी   सहज जिची लीला, तीस कशास पाहिजे भांग टिळा   हंडींत असलं म्हणजे लांडीला झोंप नाहीं   थोर ते गळाली पाहिजे अहंता। उपदेश घेतां सुख वाटे।।   भातावर तूप नसलें तरी चालतें, परंतु मिशास पाहिजे   खतां आलें तरी पचवितां आलें पाहिजे   पाहिजे तेव्हां   हातोडा-हातोडयाचा घाव पडला म्हणजे कांचेचा चुरा होतो पण हिरा ऐरणींत शिरतो   पुण्याची प्राप्ति म्हणजे पापाचरणाची निवृत्ति   शेण खालीं पडलें म्हणजे माती घेतल्याशिवाय वर येत नाहीं   कुडीला पुडी (पाहिजे)   सोन्याची सुरी झाली म्हणजे पोटांत खुपसुन घेतां येत नाहीं   अंड म्हणतां उंबर आणि ससा म्हणतां सांबर, अंड म्हणजे उंबर फळ म्हणणें, अंड म्हणतां उंबर कळेना   अग्नीप्रमाणें वाणीबद्दलहि सावध राहिलें पाहिजे   अन्नछत्रांतील स्वयंपाक आणि वेश्येचें सौंदर्य पाहिजे त्यानें लुटावें   आडवे आले म्हणजे पोटचे देखील कापून काढले पाहिजे   आधीं आपलें घर भरावें, मग पाहिजे तेथे जावें   आहे रतन, पण पाहिजे जतन   ऊन पडले असतां वाळवण घातले पाहिजे   एक पैसा असला म्हणजे बाजारांत पाहिजे तो जिन्नस मिळतो   कुडीला पुडी (पाहिजे)   कृतीला योग्‍य होईल असे बोलणें पाहिजे   काम झाले पाहिजे तर स्‍वतः जा, नको तर पाठीव दुजा   कोंकणी रेड्याला भक्कम दांडके पाहिजे   खतां आलें तरी पचवितां आलें पाहिजे   गूळ नाहीं पण गुळशी वाचा तर पाहिजे   गळ्यांत गळेसर नको पण खाली अडसर पाहिजे   चांगले सर्वांस पाहिजे   ज्‍याला आहे भाकरी, त्‍याला कशाला (पाहिजे) चाकरी   जिची सहज लीळा, तिला कशाला (पाहिजे) भांग टिळा   ढेंकूण मारायला तलवार कशाला? ढेंकूण मारायला ब्रह्मास्‍त्राचें आवाहन-जप कशाला पाहिजे?   तुका म्‍हणे एथें पाहिजे जातीचे। येरा गबाळाचे काम नाहीं।।   तुका म्‍हणे येथे, पाहिजे जातीचें।   तेल पाहिजे दिव्याला, बैल घरी घाण्याला   तूं स्‍वयंपाक कर, मी जेवेन! तूं अंथरूण घाल, मी निजेन! आणि काय मदत पाहिजे !   थोर ते गळाली पाहिजे अहंता। उपदेश घेतां सुख वाटे।।   दुनिया झुकती आहे पण झुकविणारा पाहिजे   दैवीं आलें तें भोगलें पाहिजे   दंश करण्याच्या अगोदर सापाचा बंदोबस्त झाला पाहिजे   दुष्टाशीं दुष्टच झालें पाहिजे   धर्म आहे कर्मांगी, कळलें पाहिजे प्रसंगी   धर्मशाळेचें उखळ, पाहिजे त्यानें खर्चावें बळ   नऊ चोवीस एकादशी, कशाला पाहिजे गांवचा जोशी   नखानें तुटेल त्‍यास कुर्‍हाड कशास पाहिजे !   नशीबीं असेल तें भोगलें पाहिजे   नागव्याच्या तरीवर नागव्यानेंच गेलें पाहिजे   नागीण नागीण सडकली पाहिजे, विंचू ठेवला पाहिजे   नारळहि पाहिजे व खोबरेंहि पाहिजे   प्रपंची पाहिजे सुवर्ण, परमार्था पंचीकरण   पेरा किम्वा पेरुं नका पण भुईंभाडें दिलें पाहिजे   पाहिजे   पाहिजे तेव्हां   पाहिजे तें होतें तर भिकारी भीक मां मागतें   बोडकीला कुंकू नि वांझेला कातबोळ, कशाला पाहिजे   बोडकीला कुंकवाची उठाठेव कशाला पाहिजे   बोलण्याप्रमाणें कृति पाहिजे   भांग-जिची सहज लीला, तिला कशाला पाहिजे भांगटिळा !   भातावर तूप नसलें तरी चालतें, परंतु मिशास पाहिजे   मनाला पटलें पण कृतींत उमटलें पाहिजे   मनासारखा पाहिजे चाकर, तर तुझें तूं कर   म्हणजे   म्हातार्‍याला कंठाळींत-पेटींत घालून न्यावें, म्हातार्‍याला पिंपात ठेविलें पाहिजे   मांडे करणारीचा शेंबूड पुसावा-काढावा-काढला पाहिजे   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

Psoralia corylifolia L.

 • बावची 
RANDOM WORD

Word Search


Input language:

Did you know?

आत्मा जेव्हा शरीर सोडतो तेव्हा त्याचा पुढचा प्रवास कसा असतो?
Category : Hindu - Beliefs
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Status

 • Meanings in Dictionary: 717,751
 • Total Pages: 47,439
 • Dictionaries: 46
 • Hindi Pages: 4,555
 • Words in Dictionary: 325,781
 • Marathi Pages: 28,417
 • Tags: 2,707
 • English Pages: 234
 • Sanskrit Pages: 14,232
 • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.