Dictionaries | References

राजाच्या खजिन्याचें पाणी कधींच आटत नाहीं

राजा सर्व सत्ताधीश असल्यामुळें त्याला कधीं कसलाच तोटी येत नाहीं.

Related Words

पालथ्या घागरीवर पाणी   पालथ्या घागरीवर (घडयावर) पाणी ओतणें   ह्याचें मला लहणें नाहीं   राजाच्या खजिन्याचें पाणी कधींच आटत नाहीं   दांडयानें पाणी तोडलें म्हणून निराळें होत नाहीं   पाऊस नाहीं, पाणी नाहीं, दुर्दशेला पारावर नाहीं   पोटावर बांधल्यानें भूक जात नाहीं   हरा नाहीं आणि शिवा नाहीं   स्वतः ज्ञान नाहीं व सांगितलेलें ऐकायचें नाहीं   लंगडी ती लंगडी पण गांवदरीला चरत नाहीं   दान केल्यानें कोणताहि अनुष्य गरीब होऊं शकत नाहीं अगर चोरीनें श्रीमंत होऊं शकत नाहीं   स्वतः मेल्यावांचून स्वर्ग दिसत नाहीं   हरामाचा माल जिरत नाहीं   हिंगे तांब्या तिंगे पाणी, तुम्ही ही ध्यान मले ही द्या   अनुभवासारखा शिक्षक नाहीं   अंड कितीहि ताणलें तरी कपाळाला लागणार नाहीं   साळ फेंकल्याबरोबर भाताचें पीक डोलूं शकत नाहीं   माणसाला मानीत नाहीं   भिकेची हंडी सिगेस चढत नाहीं   देण्याला (द्यावया) नाहीं थार, आड आला शनिवार   पाणी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिलाया   सुगंधी केतकीला फळें नाहीं, ती अंगीं कांटे बाही   रोम एका दिवसांत बांधलें गेलें नाहीं   हत्ती पोसवतो पण माहेरवाशीण नाहीं पोसवत   कासोट्याचें पाणी प्यावया जोगा   कोणी कोणाचें नशीब घेत नाहीं   मायेवांचून रड नाहीं, जाळावांचून कढ नाहीं   चांगले थटेचें भाषण, वाईट नाहीं कठिण   इकडे बोलणें नाहीं, तिकडे चालणें नाहीं   काम काडीचे नाहीं, फुरसत घडीची नाहीं   राजाच्या रथाच्या घोडयाचे दोर ध्रुवाच्या तार्‍याला बांधून ठेवलेले असतात   कोणी आग व्हावें, कोणी पाणी व्हावें   मी राणी तूं राणी, शौचाला पाणी कोण आणी   स्वभावाला औषध नाहीं   कामक्रोधु नाहीं मानसी, तो महानुभाव संन्यासी   बायकांच्या तोंडांत कोणतीहि गोष्ट राहात नाहीं   धाकासारखी चीज नाहीं   ओठाला नाहीं पुरेसें, पोटाचें आंतडें वासे   झाली गोष्‍ट परत येत नाहीं   कनवटीं नाहीं पैसा आणि लोकांना म्‍हणतो या बसा   राव करीत नाहीं तें गांव करतो   शेणपुंजीला झोंप नाहीं   स्वातंत्र्याची तळमळ आणि ओढयाची खळखळ, कधींहि थांबत नाहीं   फूल नाहीं फुलाची पाकळी देणें   मनाची नाहीं, पण जनाची तरी ठेवावी   जिभेला हाड नाहीं तरी दांत पाडते   उपकाराची भागूबाई, बोट ठेवायला जागा नाहीं   घरांत नाहीं खाया आणि कुत्र्याचे नांव ठेवा राया   श्रीमंत लोक परावलंबी, सामर्थ्य नाहीं अंगीं   हातीं (हातांत) नाहीं रुका, त्येच्या तोंडावर थुंका   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP