Dictionaries | References

जे माणस एकलो पण सांचो हशे, तेना पक्षमा परमेश्र्वर छेज

(गु.) जो मनुष्‍य एकटा असूनहि सच्चा, प्रामाणिक असतो त्‍याचा साहायक परमेश्र्वर असतो. तु०-सत्‍याचा वाली परमेश्र्वर. खर्‍याचा पाठीराखा परमेश्र्वर.

Related Words

जे   जे माणस एकलो पण सांचो हशे, तेना पक्षमा परमेश्र्वर छेज   ओवा म्हणतो मी आहे गुणी, पण माझ्यावर पितात पाणी   लाविल्यास कांरे महारा कांटया, लाविल्या पण पाटिल, वार्‍यानें (उडून) गेल्या   गांवचा दिवाळखोर, पण परगांवचा सावकार   शहाण्याचे खावे जोडे पण मूर्खाचे खाऊं नये पेढे   माणसाचा येवा बरा पण जावा खोटा   सांगतां येतें पण करवत नाहीं   जिकडे वाजवी, तिकडे परमेश्र्वर   हातोडा-हातोडयाचा घाव पडला म्हणजे कांचेचा चुरा होतो पण हिरा ऐरणींत शिरतो   पुरवली मीठ भाकरी, पण दुसर्‍याची नको चाकरी   दूध देखलें पण बडगा देखला नाहीं   उड्या बरा पण पड्या कठीण   गुलाबाला वास, पण कांटे शरीरास   पोटचें द्यावें पण पाठचें देऊं नये   दुनिया झुकती आहे पण झुकविणारा पाहिजे   जे जाती देवा, ते सगळे नव्हेत बोवा   जे जाय जावा, ते पाछा नहि आवा   सुकुमार बिबी आणि चाबका जोगी, चाबुक तुटला पण वळ नाहीं उठला   आमचे घरी येऊं नका, आपले घरी जेऊं नका, उपाशी पण राहूं नका   माणूस फिरलें तर फिरलें पण घराचें वासेहि फिरले   मन पादशाही पण दैव गांडू   काळ आला होता पण वेळ आली नव्हती   खिळे खातांना गोड वाटतात, पण हगतांना समजेल   तवाई पुरवते पण अवाई पुरवत नाही.   बहुत देखिले टिळेटाळे, पण चिखलास नाहीं पाहिले डोळे   प्राणावर आलें होतें पण शेपटावर-बोटावर निभावलें गेलें   गरीबाचा वाली परमेश्र्वर   जे गुण बापाचे, ते गुण पोराचे   आपल्या हाती जे करवे, ते ईश्र्वरी न हवालावें   सुंभ जळलें पण पीळ निसवत नाहीं   मला झंवा पण पाटलीण म्हणा (पाटिलबाबा)   मस्तकावर कोड असलेलें चालेल पण मोडबनिया नको   भारा-भाराभर चिंध्या पण एक नाहीं धड   घरावर नाहीं कौल पण पगडीचा कोण डौल   सारीं सोंगे येतात पण पैशाचें सोंग येत नाहीं   वेळ आली पण काळ नाहीं आला   माम्या मावशा आहे पण आईची सर कोणा नये   सर्व भेटावें पण लंगोटीयार भेटूं नये   घी गेलें पण ठामणें तर राहिलें   पवळ्याजवळ (शेजारीं) ढवळा बांधला वाण नाहीं पण गुण लागला   कांही नसो पण दादला पाटील असो   सोनें उत्तम पण कान खातें   शहाण्याचा व्हावें चाकर पण मूर्खाचा होऊं नये धनी   आहे रतन, पण पाहिजे जतन   हाताचा हताळ पुरवतो पण तोंडाळ पुरवत नाहीं   एकाच हाताचीं बोटें, पण सारीं सारखीं नसतात   मनाची नाहीं, पण जनाची तरी ठेवावी   सगळ्याचा वायदा चालतो पण पोटाचा वायदा चालत नाहीं   नको गे बाई! कोंकणांतलो घोव, सोंवळा (नेसणें) सोडून घेव पण निरोप देव   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP