Dictionaries | References

चिखल पाण्याला सोडत नाही व चिखलाला पाणी सोडत नाहीं

ज्‍याप्रमाणें चिखलांतील पाणी वगेळे करतां येत नाही ते त्‍यांतच राहते, त्‍याप्रमाणें जवळच्या नातेवाईकांत वितुष्‍ट आले तरी ती परस्‍परांपासून फारशी दूर होऊं शकत नाहीत. त्‍यांचा मूळचा जिव्हाळ्याचा संबंध तुटत नाही. यावरून (व.) घरात बापलेकांत किंवा मायलेकींत भांडण झाले तरी लवकरच ती एक होतात, त्‍यांचे भांडण ते तात्‍पुरते असते.

Related Words

पालथ्या घागरीवर पाणी   पालथ्या घागरीवर (घडयावर) पाणी ओतणें   ह्याचें मला लहणें नाहीं   दांडयानें पाणी तोडलें म्हणून निराळें होत नाहीं   वाजंत्र्याची नळी, पुरणाची पोळी, व स्मशानांतील होळी जगांत सारखी चालू आहे   हिंगे तांब्या तिंगे पाणी, तुम्ही ही ध्यान मले ही द्या   पाऊस नाहीं, पाणी नाहीं, दुर्दशेला पारावर नाहीं   स्वतः ज्ञान नाहीं व सांगितलेलें ऐकायचें नाहीं   पोटावर बांधल्यानें भूक जात नाहीं   हरा नाहीं आणि शिवा नाहीं   कोणी कोणाचें नशीब घेत नाहीं   स्वभावाला औषध नाहीं   ओठाला नाहीं पुरेसें, पोटाचें आंतडें वासे   दान केल्यानें कोणताहि अनुष्य गरीब होऊं शकत नाहीं अगर चोरीनें श्रीमंत होऊं शकत नाहीं   स्वतः मेल्यावांचून स्वर्ग दिसत नाहीं   हरामाचा माल जिरत नाहीं   पाणी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिलाया   चांगले थटेचें भाषण, वाईट नाहीं कठिण   आमचेच दांत व आमचेच ओठ   धाकासारखी चीज नाहीं   कनवटीं नाहीं पैसा आणि लोकांना म्‍हणतो या बसा   माणसाला मानीत नाहीं   सुगंधी केतकीला फळें नाहीं, ती अंगीं कांटे बाही   भिकेची हंडी सिगेस चढत नाहीं   रडत्याच्या डावीकडे व शिवत्याच्या उजवीकडे बसूं नये   गांवामागे वेडें व वरातीमागें घोडें   ऊन उकिरड्यावर पडले म्हणून सूर्यास बाधत नाही   कासोट्याचें पाणी प्यावया जोगा   रोम एका दिवसांत बांधलें गेलें नाहीं   हत्ती पोसवतो पण माहेरवाशीण नाहीं पोसवत   जिभेला हाड नाहीं तरी दांत पाडते   आग्रह स्वर्गातला आणि पत्ता नाही ताकाला   मायेवांचून रड नाहीं, जाळावांचून कढ नाहीं   कोणी आग व्हावें, कोणी पाणी व्हावें   मुसलमान व बेइमान   एकपट रूप व दुप्पट पोषाख   नराचा जन्म नारायणासाठीं व नारीचा नरासाठीं   घोडी मेली ओझ्यानें व शिंगरूं मेले हेलपाट्यानें   मी राणी तूं राणी, शौचाला पाणी कोण आणी   शेताचा आरा (मोड), गाईचा गोर्‍हा व पाळण्यांतील हिरा हे केव्हां तरी उदय काळ आणतीलच आणतील   शिळी भाकर ताकानें गोड व वाईट बायको पोरानें गोड   वकूफ थोडा व दिमाख बडा   कामक्रोधु नाहीं मानसी, तो महानुभाव संन्यासी   बायकांच्या तोंडांत कोणतीहि गोष्ट राहात नाहीं   फूल नाहीं फुलाची पाकळी देणें   मनाची नाहीं, पण जनाची तरी ठेवावी   झाली गोष्‍ट परत येत नाहीं   राव करीत नाहीं तें गांव करतो   शेणपुंजीला झोंप नाहीं   स्वातंत्र्याची तळमळ आणि ओढयाची खळखळ, कधींहि थांबत नाहीं   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP