Dictionaries | References

आहे रतन, पण पाहिजे जतन

सुंदर स्त्री दरिद्र्य़ाच्या घरी पडून तिची आबाळ होत असली म्हणजे म्हणतात.

Related Words

ओवा म्हणतो मी आहे गुणी, पण माझ्यावर पितात पाणी   मनाची नाहीं, पण जनाची तरी ठेवावी   गांवचा दिवाळखोर, पण परगांवचा सावकार   शहाण्याचे खावे जोडे पण मूर्खाचे खाऊं नये पेढे   माणसाचा येवा बरा पण जावा खोटा   कपाळ फोडून घेऊन कुठें नशीब उघडलें आहे?   घी गेलें पण ठामणें तर राहिलें   आहे रतन, पण पाहिजे जतन   पवळ्याजवळ (शेजारीं) ढवळा बांधला वाण नाहीं पण गुण लागला   हंसता आहे पुसता नाहीं   हातोडा-हातोडयाचा घाव पडला म्हणजे कांचेचा चुरा होतो पण हिरा ऐरणींत शिरतो   दूध देखलें पण बडगा देखला नाहीं   पुरवली मीठ भाकरी, पण दुसर्‍याची नको चाकरी   आहे मृत्युपरी, पारतंत्र्याची दोरी   गुलाबाला वास, पण कांटे शरीरास   आपल्या कानांत बोटें घातलीं असतां धडधड असा आवाज होतो तो कसला? तर रावण जळत आहे त्याचा   आमचे घरी येऊं नका, आपले घरी जेऊं नका, उपाशी पण राहूं नका   मन पादशाही पण दैव गांडू   माणूस फिरलें तर फिरलें पण घराचें वासेहि फिरले   सुकुमार बिबी आणि चाबका जोगी, चाबुक तुटला पण वळ नाहीं उठला   दारू पाठीवर आहे, गाढव पाणी पिऊन राहे   नखानें तुटेल त्‍यास कुर्‍हाड कशास पाहिजे !   चढ पढ सर्वांस आहे   तृणाला चाड आहे ती त्‍याला नाहीं   माम्या मावशा आहे पण आईची सर कोणा नये   प्राणावर आलें होतें पण शेपटावर-बोटावर निभावलें गेलें   पाहिजे तेव्हां   सहज जिची लीला, तीस कशास पाहिजे भांग टिळा   पोरीं संसार, अन्‌ गोन्हीं शेत, कधीं झालें आहे?   आशा प्रीतीचें बंधारण, आहे मनाचे स्वाधीन   मृत्यू बहीरा आहे, तो कोणाची तक्रार ऐतक नाहीं   आपलें नकटें आणि लोकांचे चोखटें बरोबर आहे   डोळ्या अवलोकन साहे, जिवा तसें मन आहे   पोटानें पुरें म्हणविलें आहे   समेट-समेट ही एक मोठी सिद्धि आहे   विनोद-विनोद, हास्य आणि थटटा हीं मित्रत्वाचें विष आहे   सर्व भेटावें पण लंगोटीयार भेटूं नये   वेळ आली पण काळ नाहीं आला   हाताचा हताळ पुरवतो पण तोंडाळ पुरवत नाहीं   जे माणस एकलो पण सांचो हशे, तेना पक्षमा परमेश्र्वर छेज   सगळ्याचा वायदा चालतो पण पोटाचा वायदा चालत नाहीं   एकाच हाताचीं बोटें, पण सारीं सारखीं नसतात   कांही नसो पण दादला पाटील असो   सोनें उत्तम पण कान खातें   शहाण्याचा व्हावें चाकर पण मूर्खाचा होऊं नये धनी   भारा-भाराभर चिंध्या पण एक नाहीं धड   मस्तकावर कोड असलेलें चालेल पण मोडबनिया नको   सारीं सोंगे येतात पण पैशाचें सोंग येत नाहीं   आई! मी ढेप आणतों, तर मुंगळ्या बाबा! तुझी कंबरच सांगते आहे   लूट. ‘हिंदुस्थानची जी पावडेंओढ चालली आहे.’   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP