TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
संस्कृत सूची|संस्कृत साहित्य|पुस्तकं|गीतगोविन्दम्|
तृतीयः सर्गः - गीतम् ७

गीतगोविन्दम् - तृतीयः सर्गः - गीतम् ७

गीतगोविन्दम्

तृतीयः सर्गः - गीतम् ७

मुग्धमधुसूदनः

कंसारिरपि संसारवासनाबन्धशृङ्खलाम् । राधामाधाय हृदये तत्याज व्रजसुन्दरीः ॥

इतस्ततस्तामनुसृत्य राधिका- मनङ्गबाणव्रणखिन्नमानसः ॥१८॥

कृतानुतापः स् कलिन्दनन्दिनी- तटान्तकुञ्जे विषसाद माधवः ॥

मामियं चलिता विलोक्य वृतं वधूनिचयेन । सापराधतया मयापि वारितातिभयेन ॥१९॥

हरिहरि हतादरतया गता सा कुपितेव ॥१॥

किं करिष्यति किं वदिष्यति सा चिरं विरहेण । किं धनेन जनेन किं मम जीवनेन गृहेण ॥२॥

चिन्तयामि तदाननं कुटिलभ्रु कोपभरेण । शोणपद्ममिवोपरि भ्रमताकुलं भ्रमरेण ॥३॥

तामहं हृदि संगतामनिशं भृशं रमयामि । किं वनेऽनुसरामि तामिह किं वृथा विलपामि ॥४॥

तन्वि खिन्नमसूयया हृदयं तवाकलयामि । तन्न वेद्मि कुतो गतासि न तेन तेऽनुनयामि ॥५॥

दृश्यते पुरतो गतागतमेव मे विदधासि । किं पुरेव समंभ्रमं परिरम्भणं न ददासि ॥६॥

क्षम्यतामपरं कदापि तवेदृशं न करोमि । देहि सुन्दरि दर्शनं मम मन्मथेन दुनोमि ॥७॥

वर्णितं जयदेवकेन हरेरिदं प्रवणेन । किन्दुबिल्वसमुद्रसम्भवरोहिणीरमणेन ॥८॥

हृदि बिसलताहारो नायं भुजङ्गमनायकः कुवलयदलश्रेणी कण्ठे न सा गरलद्युतिः ।

मलयजरजो नेदं भस्म प्रियारहिते मयि प्रहर न हरभ्रान्त्यानङ्ग क्रुधा किमु धावसि ॥२०॥

पाणौ मा कुरु चूतसायकममुं मा चापमारोपय क्रीडानिर्जितविश्व मूर्छितजनाघातेन किं पौरुषम् ।

तस्या एव मृगीदृशो मनसिजप्रेङ्खत्कटाक्षाशुग- श्रेणीजर्जरितं मनागपि मनो नाद्यापि संधुक्षते ॥२१॥

भ्रूचापे निहितः कटाक्षविशिखो निर्मातु मर्मव्यथां श्यामात्मा कुटिलः करोतु कबरीभारोऽपि मारोद्यमम् ।

मोहं तावदयं च तन्वि तनुतां बिम्बादरो रागवन् सद्वृत्तस्तनमण्दलस्तव कथं प्राणैर्मम क्रीडति ॥२२॥

तानि स्पर्शसुखानि ते च तरलाः स्निग्ध दृशोर्विभ्रम- स्तद्वक्त्राम्बुजसौरभं स च सुधास्यन्ती गिरां वक्रिमा ।

सा बिम्बाधरमाधुरीति विषयासङ्गेऽपि चेन्मानसं तस्या लग्नसमाधि हन्त विरहव्याधिः कथं वर्धते ॥२३॥

भ्रूपल्लवं धनुरपाङ्गतरङ्गितनि बाणाः गुणः श्रवणपालिरिति स्मरेण ।

तस्यामनङ्गजयजङ्गमदेवतायाम् अस्त्राणि निर्जितजगन्ति किमर्पितानि ॥२४॥

इति श्रीगितगोविन्दे मुग्धमधुसूदनो नाम तृतीयः सर्गः ॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2008-04-12T03:30:06.3800000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

खुदरकखुद्रक

  • क्रि.वि. दुडक्या चालीनें ; खुद्रुक असा शब्द होई अशा प्रकारें . ( ध्व .) 
RANDOM WORD

Did you know?

Wife disgracing, defaming her husband, what is the solution ?
Category : Hindu - Philosophy
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Ved - Puran
Ved and Puran in audio format.