मराठी मुख्य सूची|विधी|शांती विधी|नक्षत्र जनन शांती|
यजमान अग्नीची पूजा

यजमान अग्नीची पूजा

मूळ, आश्लेषा आणि ज्येष्ठा नक्षत्राच्या कोणत्याही चरणावर जन्मलेल्या बालकाची ब्राम्हणाकडून मंदिरात शांती करून घ्यावी.
Performing yagna to the birth star will help the people to safeguard the life from worries and bad days.


यजमान अग्नीची पूजा

अग्नीच्या वायव्येस ठेवलेल्या विड्यावर यजमान पतीपत्‍नीकडून अग्नीची पूजा करून घ्यावी. ( प्रत्यक्ष अग्नीत हळद-कुंकू वगैरे वाहू नयेत. )

अग्नये नमः । सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पं समर्पयामि । स्वाहायै नमः । स्वधायै नमः । हरिद्रां कुंकुमम्‍ सौभाग्य द्रव्यं समर्पयामि । नमस्करोमि ।

यजमान-विभूति धारणम्‍

१. जमदग्ने नमः । ललाटे

२. कश्यपाय नमः । कंठे

३. अगस्तये नमः । नाभौ

४. देवेभ्यो नमः । दक्षिण स्कंधे

५. इंद्राय नमः । वाम स्कंधे

६. पर्जन्याय नमः । शिरसि

अग्नीची प्रार्थना

यानंतर अग्नीची पूजा करावी व नंतर हात जोडून यजमान पती-पत्‍नीकडून अग्नीची प्रार्थना करावी ती अशी-

औं च मे स्वरश्च मे यज्ञोपचते नमश्च । यत्ते न्यूनं तस्मैत उपयत्तेति रिक्तं तस्मैते नमः । अग्नये नमः । औं स्वस्तिं श्रद्धां मेधां यशः प्रज्ञां बुद्धिं श्रियं बलं । आयुष्यं तेजं आरोग्यं देहि मे हव्यवाहन । देहि मे हव्यवाहन । देहि मे हव्यवाहन । प्रमादात्कुर्वंतां कर्म प्रच्यवेताध्वरेषु यत्‍ । स्मरणादेव तद्‌विष्णोः संपूर्णास्या दिति श्रुतिः । प्रायश्चित्तान्यशेषाणि तपः कर्मात्मकानि वै । यानि तेषामशेषाणां कृष्णानुस्मरणं परम्‍ ।

कृष्ण । कृष्ण । कृष्ण । गोपालकृष्ण । अनेन मयाकृतेन देशकालादि अनुसारतः कृत मूळ (आश्‍लेषा/ज्येष्ठा) जननशांति होमहवणाख्येन कर्मणा भगवान अग्नि नारायण स्वरुपी परमेश्वरः प्रीयताम्‍ न मम ।

उदक सोडावे.

यजमान पवित्रं त्यागः । द्विराचम्य ।

बोटातील पवित्र काढावे व आचमन करावे.

आचार्यास दक्षिणा व गोदानम्‍

अनेन मयाकृएन देशकालादि अनुसारतः कृत मूल (आश्‍लेषा/ज्येष्ठा) जननशांति होमहवनाख्येन कर्मणा सांगता सिद्ध्यर्थं तत्संपूर्ण फल प्राप्त्यर्थं हवन कर्तुकेभ्यः ब्राह्मणेभ्यः यथाशक्ति दक्षिणा प्रदानं करिष्ये । तेषां अक्षतैः पूजायिष्ये तथा च कर्म कर्त्रे आचार्याय निष्क्रय द्वारा गोप्रदानं करिष्ये ।

पुढील मंत्रानंतर दोन नाणी हातावर पाणी घेऊन पात्रात सोडावीत.

यज्ञसाधन भूताया विश्वस्या घौघनाशिनि । विश्वरूप धरोदेव प्रीयतां अनया गवां । इदं निश्र्क्रयी दानं गोप्रदानं सदक्षिणकं सतांबुलं कर्मकर्त्रे आचार्याय तुभ्यमहं संप्रददे ।

उदक सोडावे.

यजमानाने म्हणावे-प्रतिगृह्यताम्‍ ।

(स्वीकार करा.)

आचार्याने म्हणावे - प्रतिगृण्हामि ।

( स्वीकार करतो. )

आचार्याय धेनुं दत्त्वा ब्रह्मणे रुद्रजापिके कृष्णमनड्‍वाहं तत्त्वदभावे तन्निष्क्रयं वा दत्वा अन्येभ्य ऋत्विग्भ्यो । यथाशक्ति दक्षिणा ( भूमीदान ) द्यावी.

अर्घ्यदान ( आश्‍लेषा व ज्येष्ठा नक्षत्रांसाठी ) एका ताम्रपात्रात गंध, अक्षता फुले व फळे घेऊन खालील मंत्राने अर्घ्ये द्यावीत.

आश्‍लेषा अर्घ्यदान -

सर्पाधीश नमस्तुभ्यं नागाना च गणाधिप । गृहाणार्घ्यं मया दत्तं सर्वारिष्ट प्रशांतये ।

ज्येष्ठा अर्घ्यदान - नमस्ते सुरनाथाय नमस्तुभ्यं शचीपते । गृहाणार्घ्यं मया दत्तं गंडदोष प्रशांतये ॥

आज्यावलोकन ( मूळ, आश्‍लेषा व ज्येष्ठा नक्षत्र शांतिसाठी )

कास्याच्या पात्रात पातळ केलेले तूप घेऊन त्यात बालकाचे मुख पाहावे. नंतर ते तुपासहित पात्र व यथाशक्ति दक्षिणा ब्राह्मणास दान द्यावे.

आज्यं तेजः समुद्दिष्टमाज्यं पापहरं स्मृतम्‍ । आज्यं सुराणामाहार आज्ये यज्ञाः प्रतिष्ठिताः ।

स्थापित देवता विसर्जनम्‍

यांतु देवागणाः सर्वे पूजामादाय पार्थिवात्‍ । इष्टकामं प्रसिध्यर्थं पुनरागमनाय च ।

अक्षता टाकाव्यात.

N/A

References : N/A
Last Updated : May 24, 2018

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP