TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!

प्रथमः पादः - सूत्र १५

ब्रह्मसूत्र वरील हा टीका ग्रंथ आहे. ब्रह्मसूत्र ग्रंथात एकंदर चार अध्याय आहेत.


सूत्र १५
अनारब्धकार्ये एव तु पूर्वे तदवधे: ॥१५॥

अनारब्धकार्ये एव तु पूर्वे तदवधे: ॥
पूर्वयोरधिकरणयोर्ज्ञाननिमत्त: सुकृतदुष्कृतयोर्विनाशोऽवधारित:  स किमविशेषणारब्धकार्ययोरनारब्धकार्ययोश्च भवत्युत विशेषेणानारब्धकार्ययोरेवोति विचार्यते ।
तत्र उभे उहैवैष एतं तरतीत्यवमादिश्रुतिष्वविशेषश्रवणादविशषेणैव क्षय इति ।
एवं प्राप्ते प्रत्याह ।
अनारब्धकार्ये एव त्विति ।
अप्रवृत्तफले एव पूर्वे जन्मान्तरसंचिते अस्मिन्नपि च जन्मनि प्राग्ज्ञानोत्पत्ते: संचिते सुकृतदुष्कृने ज्ञानाधिगमात्क्षीयेते न त्वारब्धकार्ये सामिभुक्तफले याभ्यामेतद्‍ब्रम्हाज्ञानायतनं जन्म निर्मितम् ।
कुत एतत् तस्य तावदेव चिरं यावन्न विमोक्ष्योऽथ संपत्स्य इति शरीरपातावधिकरणात्क्षेमप्राप्ते: ।
इतरथा हि ज्ञानादशेषकर्मश्रये सति स्थितिहेत्वभावाज्ज्ञानप्राप्त्यनन्तरमेव क्षेममश्रुवीत तत्र शरीरपातप्रतीक्षां नाचक्षीत ।
ननु वस्तुबलेनैवायमकर्त्रात्मबोध: कर्माणि क्षपयन्कथं कानिचित्क्षपयेत्कानिचिच्चोपेक्षेत ।
न हि समानेऽग्निबीजसंपर्के केषांचिद्वीजशक्ति: क्षीयते केषांचिन्न क्षीयते  इति शक्यमङ्गीकर्तुमिति । उच्यते ।
न  तावदनाश्रित्यारब्धकार्यं कर्माशयं ज्ञानोत्पत्तिरुपपद्यते ।
आंश्रिते च तस्मिन्कुलालचक्रवत्प्रवृत्तवेगस्यान्तराले प्रतिबन्धासंभवाद्भवति वेगक्षयप्रतिपालनम् ।
अकर्त्रांत्मत्वबोधोऽपि हि मिथ्याज्ञानबाधनेन कर्माण्युच्छिनत्ति बाधितमपि मिथ्याज्ञानं द्विचन्द्रजानवत्संस्कारवशात्कंचित्कालमनुवर्तत एव ।
अपि चनैवात्र विवदितव्यं ब्रम्हाविदा कंचित्कालं शरीरं ध्रियते न वा ध्रियत इति ।
कथं हयेकस्य स्वह्रदयप्रत्ययं ब्रम्हावेदनं देहधारणं चापरेण प्रतिक्षेप्तुं शक्येत ।
श्रुतिस्मृतिषु च स्थितप्रज्ञलक्षणनिर्देशेनैतदेव निरुच्यते ।
तस्मादनारब्धकार्ययोरेव सुकृतदुष्कृतयोर्विद्यासामर्थ्यात्क्षय इति निर्यय: ॥१५॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2014-12-22T01:34:41.9800000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

stationary oscillation

  • स्थिर दोलन 
RANDOM WORD

Did you know?

प्रदक्षिणा कशी व कोणत्या देवास किती घालावी ?
Category : Hindu - Traditions
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Ved - Puran
Ved and Puran in audio format.