TransLiteral Foundation
मराठी मुख्य सूची|स्तोत्रे|दशमहाविद्या स्तोत्र|
ॐ ऐं ह्रीं श्रीं ॐ ककाररू...

श्रीललिता त्रिशति नामावलिः - ॐ ऐं ह्रीं श्रीं ॐ ककाररू...

सती पार्वतीची दहा रूपे - काली,  तारा, छिन्नमस्ता, भुवनेश्वरी, बगलामुखी, धूमावती, त्रिपुर सुंदरी, मातंगी, षोड़शी आणि भैरवी.


श्रीललिता त्रिशति नामावलिः
ॐ ऐं ह्रीं श्रीं
ॐ ककाररूपायै नमः
ॐ कल्याण्यै नमः
ॐ कल्याणगुणसालिन्यै नमः
ॐ कल्याणशैलनिलयायै नमः
ॐ कमनीयायै नमः
ॐ कलावत्यै नमः
ॐ कमलाक्ष्यै नमः
ॐ कल्मषघ्न्यै नमः
ॐ करुणमृउतसागरायै नमः
ॐ कदम्बकाननावासायै नमः
ॐ कदम्बकुसुमप्रियायै नमः
ॐ कन्दर्पविद्यायै नमः
ॐ कन्दर्पजनकापाङ्गवीक्षणायै नमः
ॐ कर्पूरवीटीसौरभ्यकल्लोलितककुप्तटायै नमः
ॐ कलिदोषहरायै नमः
ॐ कञ्चलोचनायै नमः
ॐ कम्रविग्रहायै नमः
ॐ कर्मादिसाक्षिण्यै नमः
ॐ कारयित्र्यै नमः
ॐ कर्मफलप्रदायै नमः

ॐ एकाररूपायै नमः
ॐ एकाक्षर्यै नमः
ॐ एकानेकाक्षराकृत्यै नमः
ॐ एतत्तदित्यनिर्देश्यायै नमः
ॐ एकानन्दचिदाकृत्यै नमः
ॐ एवमित्यागमाबोध्यायै नमः
ॐ एकभक्तिमदर्चितायै नमः
ॐ एकाग्रचितनिर्ध्यातायै नमः
ॐ एषणारहितादृतायै नमः
ॐ एलासुगन्धिचिकुरायै नमः
ॐ एनकूटविनाशिन्यै नमः
ॐ एकभोगायै नमः
ॐ एकरसायै नमः
ॐ एकैश्वर्यप्रदायिन्यै नमः
ॐ एकातपत्रसाम्राज्यप्रदायै नमः
ॐ एकान्तपूजितायै नमः
ॐ एधमानप्रभायै नमः
ॐ एजदनेजज्जगदीश्वर्यै नमः
ॐ एकवीरादिसंसेव्यायै नमः
ॐ एकप्राभवशालिन्यै नमः

ॐ ईकाररूपायै नमः
ॐ ईशित्र्यै नमः
ॐ ईप्सितार्थप्रदायिन्यै नमः
ॐ ईदृगित्याविनिर्देश्यायै नमः
ॐ ईश्वरत्वविधायिन्यै नमः
ॐ ईशानादिब्रह्ममय्यै नमः
ॐ ईशित्वाद्यष्टसिद्धिदायै नमः
ॐ ईक्षित्र्यै नमः
ॐ ईक्षणसृष्टाण्डकोट्यै नमः
ॐ ईश्वरवल्लभायै नमः
ॐ ईडितायै नमः
ॐ ईश्वरार्धाङ्गशरीरायै नमः
ॐ ईशाधिदेवतायै नमः
ॐ ईश्वरप्रेरणकर्यै नमः
ॐ ईशताण्डवसाक्षिण्यै नमः
ॐ ईश्वरोत्सङ्गनिलयायै नमः
ॐ ईतिबाधाविनाशिन्यै नमः
ॐ ईहाविरहितायै नमः
ॐ ईशशक्त्यै नमः
ॐ ईषत्स्मिताननायै नमः

ॐ लकाररूपायै नमः
ॐ ललितायै नमः
ॐ लक्ष्मीवाणीनिषेवितायै नमः
ॐ लाकिन्यै नमः
ॐ ललनारूपायै नमः
ॐ लसद्दाडिमपाटलायै नमः
ॐ ललन्तिकालसत्फालायै नमः
ॐ ललाटनयनार्चितायै नमः
ॐ लक्षणोज्ज्वलदिव्याङ्ग्यै नमः
ॐ लक्षकोट्य्ण्डनायिकायै नमः
ॐ लक्ष्यार्थायै नमः
ॐ लक्षणागम्यायै नमः
ॐ लब्धकामायै नमः
ॐ लतातनवे नमः
ॐ ललामराजदलिकायै नमः
ॐ लम्बिमुक्तालताञ्चितायै नमः
ॐ लम्बोदस्प्रसवे नमः
ॐ लभ्यायै नमः
ॐ लज्जाढ्यायै नमः
ॐ लयवर्जितायै नमः

ॐ ह्रीङ्काररूपायै नमः
ॐ ह्रीङ्कारनिलयायै नमः
ॐ ह्रीम्पदप्रियायै नमः
ॐ ह्रीङ्कारबीजायै नमः
ॐ ह्रीङ्कारमन्त्रायै नमः
ॐ ह्रीङ्कारलक्षणायै नमः
ॐ ह्रीङ्कारजपसुप्रीतायै नमः
ॐ ह्रींमत्यै नमः
ॐ ह्रींविभूषणायै नमः
ॐ ह्रींशीलायै नमः
ॐ ह्रीम्पदाराध्यायै नमः
ॐ ह्रीङ्गर्भायै नमः
ॐ ह्रीम्पदाभिधायै नमः
ॐ ह्रीङ्कारवाच्यायै नमः
ॐ ह्रीङ्कारपूज्यायै नमः
ॐ ह्रीङ्कारपीठिकायै नमः
ॐ ह्रीङ्कारवेद्यायै नमः
ॐ ह्रीङ्कारचिन्त्यायै नमः
ॐ ह्रीं नमः
ॐ ह्रींशरीरिण्यै नमः

ॐ हकाररूपायै नमः
ॐ हलधृत्पूजितायै नमः
ॐ हरिणेक्षणायै नमः
ॐ हरप्रियायै नमः
ॐ हराराध्यायै नमः
ॐ हरिब्रह्मेन्द्रवन्दितायै नमः
ॐ हयारूढासेविताङ्घ्र्यै नमः
ॐ हयमेधसमर्चितायै नमः
ॐ हर्यक्षवाहनायै नमः
ॐ हंसवाहनायै नमः
ॐ हतदानवायै नमः
ॐ हत्त्यादिपापशमन्यै नमः
ॐ हरिदश्वादिसेवितायै नमः
ॐ हस्तिकुम्भोत्तुङ्गकुचायै नमः
ॐ हस्तिकृत्तिप्रियाङ्गनायै नमः
ॐ हरिद्राकुङ्कुमादिग्धायै नमः
ॐ हर्यश्वाद्यमरार्चितायै नमः
ॐ हरिकेशसख्यै नमः
ॐ हादिविद्यायै नमः
ॐ हालामदालसायै नमः

ॐ सकाररूपायै नमः
ॐ सर्वज्ञायै नमः
ॐ सर्वेश्यै नमः
ॐ सर्वमङ्गलायै नमः
ॐ सर्वकर्त्र्यै नमः
ॐ सर्वभर्त्र्यै नमः
ॐ सर्वहन्त्र्यै नमः
ॐ सनातन्यै नमः
ॐ सर्वानवद्यायै नमः
ॐ सर्वाङ्गसुन्दर्यै नमः
ॐ सर्वसाक्षिन्यै नमः
ॐ सर्वात्मिकायै नमः
ॐ सर्वसौख्यदात्र्यै नमः
ॐ सर्वविमोहिन्यै नमः
ॐ सर्वाधारायै नमः
ॐ सर्वगतायै नमः
ॐ सर्वावगुणवर्जितायै नमः
ॐ सर्वारुणायै नमः
ॐ सर्वमात्रे नमः
ॐ सर्वभुषणभुषितायै नमः

ॐ ककारार्थायै नमः
ॐ कालहन्त्र्यै नमः
ॐ कामेश्यै नमः
ॐ कामितार्थदायै नमः
ॐ कामसञ्जीविन्यै नमः
ॐ कल्यायै नमः
ॐ कठिनस्तनमण्डलायै नमः
ॐ करभोरवे नमः
ॐ कलानाथमुख्यै नामः
ॐ कचजिताम्बुदायै नमः
ॐ कटाक्षस्यन्दिकरुणायै नमः
ॐ कपालिप्राणनायिकायै नमः
ॐ कारुण्यविग्रहायै नमः
ॐ कान्तायै नमः
ॐ कान्तिधूतजपावल्यै नमः
ॐ कलालापायै नमः
ॐ कण्बुकण्ठ्यै नमः
ॐ करनिर्जितपल्लवायै नमः
ॐ कल्पवल्लीसमभुजायै नमः
ॐ कस्तूरीतिलकाञ्चितायै नमः

ॐ हकारार्थायै नमः
ॐ हंसगत्यै नमः
ॐ हाटकाभरणोज्ज्वलायै नमः
ॐ हारहारिकुचाभोगायै नमः
ॐ हाकिन्यै नमः
ॐ हल्यवर्जितायै नमः
ॐ हरित्पतिसमाराध्यायै नमः
ॐ हटात्कारहतासुरायै नमः
ॐ हर्षप्रदायै नमः
ॐ हविर्भोक्त्र्यै नमः
ॐ हार्दसन्तमसापहायै नमः
ॐ हल्लीसलास्यसन्तुष्टायै नमः
ॐ हंसमन्त्रार्थरूपिण्यै नमः
ॐ हानोपादाननिर्मुक्तायै नमः
ॐ हर्षिण्यै नमः
ॐ हरिसोदर्यै नमः
ॐ हाहाहूहूमुखस्तुत्यायै नमः
ॐ हानिवृद्धिविवर्जितायै नमः
ॐ हय्यङ्गवीनहृदयायै नमः
ॐ हरिकोपारुणांशुकायै नमः

ॐ लकाराख्यायै नमः
ॐ लथापुज्यायै नमः
ॐ लयस्थित्युद्भवेश्वर्यै नमः
ॐ लास्यदर्शनसन्तुष्टायै नमः
ॐ लाभालाभविवर्जितायै नमः
ॐ लङ्घ्येतराज्ञायै नमः
ॐ लावण्यशालिन्यै नमः
ॐ लघुसिद्धदायै नमः
ॐ लाक्षारससवर्णाभायै नमः
ॐ लक्ष्म्णाग्रजपूजितायै नमः
ॐ लभ्येतरायै नमः
ॐ लब्धभक्तिसुलभायै नमः
ॐ लाङ्गलायुधायै नमः
ॐ लग्नचामरहस्त श्रीशारदा परिवीजितायै नमः
ॐ लज्जापदसमाराध्यायै नमः
ॐ लम्पटायै नमः
ॐ लकुलेश्वर्यै नमः
ॐ लब्धमानायै नमः
ॐ लब्धरसायै नमः
ॐ लब्धसम्पत्समुन्नत्यै नमः

ॐ ह्रीङ्कारिण्यै नमः
ॐ ह्रीङ्काराद्यायै नमः
ॐ ह्रींमध्यायै नमः
ॐ ह्रींशिखामणये नमः
ॐ ह्रीङ्कारकुण्डाग्निशिखायै नमः
ॐ ह्रीङ्कारशशिचन्द्रिकायै नमः
ॐ ह्रीङ्कारभास्कररुच्यै नमः
ॐ ह्रीङ्काराम्भोदचञ्चलायै नमः
ॐ ह्रीङ्कारकन्दाङ्कुरिकायै नमः
ॐ ह्रीङ्कारैकपरायणायै नमः
ॐ ह्रीङ्कारदीर्धिकाहंस्यै नमः
ॐ ह्रीङ्कारोद्यानकेकिन्यै नमः
ॐ ह्रीङ्कारारण्यहरिण्यै नमः
ॐ ह्रीङ्कारावालवल्लर्यै नमः
ॐ ह्रीङ्कारपञ्जरशुक्यै नमः
ॐ ह्रीङ्काराङ्गणदीपिकायै नमः
ॐ ह्रीङ्कारकन्दरासिंह्यै नमः
ॐ ह्रीङ्काराम्बुजभृङ्गिकायै नमः
ॐ ह्रीङ्कारसुमनोमाध्व्यै नमः
ॐ ह्रीङ्कारतरुमञ्जर्यै नमः

ॐ सकाराख्यायै नमः
ॐ समरसायै नमः
ॐ सकलागमसंस्तुतायै नमः
ॐ सर्ववेदान्त तात्पर्यभूम्यै नमः
ॐ सदसदाश्रयायै नमः
ॐ सकलायै नमः
ॐ सञ्चिआनन्दायै नमः
ॐ साध्यायै नमः
ॐ सद्गतिदायिन्यै नमः
ॐ सनकादिमुनिध्येयायै नमः
ॐ सदाशिवकुटुम्बिन्यै नमः
ॐ सकलाधिष्ठानरूपायै नमः
ॐ सत्यरूपायै नमः
ॐ समाकृत्यै नमः
ॐ सर्वप्रपञ्चनिर्मात्र्यै नमः
ॐ समानाधिकवर्जितायै नमः
ॐ सर्वोत्तुङ्गायै नमः
ॐ सङ्गहीनायै नमः
ॐ सगुणायै नमः
ॐ सकलेष्टदायै नमः

ॐ ककारिण्यै नमः
ॐ काव्यलोलायै नमः
ॐ कामेश्वरमनोहरायै नमः
ॐ कामेश्वरप्राणनाड्यै नमः
ॐ कामेशोत्सङ्गवासिन्यै नमः
ॐ कामेशवरालिङ्गिताङ्ग्यै नमः
ॐ कामेश्वरसुखप्रदायै नमः
ॐ कामेश्वरप्रणयिन्यै नमः
ॐ कामेश्वरविलासिन्यै नमः
ॐ कामेश्वरतपस्सिद्ध्यै नमः
ॐ कामेश्वरमनःप्रियायै नमः
ॐ कामेश्वरप्राणनाथायै नमः
ॐ कामेश्वरविमोहिन्यै नमः
ॐ कामेश्वरब्रह्मविद्यायै नमः
ॐ कामेश्वरगृहेश्वर्यै नमः
ॐ कामेश्वराह्लादकर्यै नमः
ॐ कामेश्वरमहेश्वर्यै नमः
ॐ कामेश्वर्यै नमः
ॐ कामकोटिनिलयायै नमः
ॐ काङ्क्षितार्थदायै नमः

ॐ लकारिण्यै नमः
ॐ लब्धरूपायै नमः
ॐ लब्धधिये नमः
ॐ लब्धवाञ्छितायै नमः
ॐ लब्धपापमनोदूरायै नमः
ॐ लब्धाहङ्कारदुर्गमायै नमः
ॐ लब्धशक्त्यै नमः
ॐ लब्धदेहायै नमः
ॐ लब्धैश्वर्यसमुन्नत्यै नमः
ॐ लब्धबुद्धये नमः
ॐ लब्धलीलायै नमः
ॐ लब्धयौवनशालिन्यै नमः
ॐ लब्धातिशयसर्वाङ्गसौन्दर्यायै नमः
ॐ लब्धविभ्रमायै नमः
ॐ लब्धरागायै नमः
ॐ लब्धपत्यै नमः
ॐ लब्धनानागमस्थित्यै नमः
ॐ लब्धमोगायै नमः
ॐ लब्धसुखायै नमः
ॐ लब्धहर्षाभिपूरितायै नमः

ॐ ह्रीङ्कारमूर्तये नमः
ॐ ह्रीङ्कारसौधशृङ्गकपोतिकायै नमः
ॐ ह्रीङ्कारदुग्धब्धिसुधायै नमः
ॐ ह्रीङ्कारकमलेन्दिरायै नमः
ॐ ह्रीङ्करमणिदीपार्चिषे नमः
ॐ ह्रीङ्कारतरुशारिकायै नमः
ॐ ह्रीङ्कारपेटकमणये नमः
ॐ ह्रीङ्कारादर्शबिम्बितायै नमः
ॐ ह्रीङ्कारकोशासिलतायै नमः
ॐ ह्रीङ्कारास्थाननर्तक्यै नमः
ॐ ह्रीङ्कारशुक्तिका मुक्तामणये नमः
ॐ ह्रीङ्कारबोधितायै नमः
ॐ ह्रीङ्कारमयसौर्णस्तम्भविदृम पुत्रिकायै नमः
ॐ ह्रीङ्कारवेदोपनिषदे नमः
ॐ ह्रीङ्काराध्वरदक्षिणायै नमः
ॐ ह्रीङ्कारनन्दनारामनवकल्पक वल्लर्यै नमः
ॐ ह्रीङ्कारहिमवद्गङ्गायै नमः
ॐ ह्रीङ्कारार्णवकौस्तुभायै नमः
ॐ ह्रीङ्कारमन्त्रसर्वस्वायै नमः
ॐ ह्रीङ्कारपरसौख्यदायै नमः

ॐ तत् सत्

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2016-07-12T02:07:21.2370000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

quickset level

 • शीघयोजी समतल 
RANDOM WORD

Did you know?

श्रीयंत्र स्थापना व मुहूर्त याबद्दल माहिती द्यावी.
Category : Hindu - Puja Vidhi
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Status

 • Meanings in Dictionary: 644,289
 • Total Pages: 46,537
 • Hindi Pages: 4,555
 • Dictionaries: 44
 • Words in Dictionary: 302,181
 • Marathi Pages: 27,517
 • Tags: 2,685
 • English Pages: 234
 • Sanskrit Pages: 14,230
 • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.