Dictionaries | References
E

Earth

   
Script: Latin

Earth     

 स्त्री. भू
 स्त्री. पृथ्वी
 स्त्री. माती
भूसंपर्कित करणे
माती घालणे

Earth     

भूशास्त्र  | English  Marathi
 स्त्री. पृथ्वी
 स्त्री. माती
 स्त्री. भू

Earth     

जीवशास्त्र | English  Marathi
 स्त्री. भू
 स्त्री. पृथ्वी
 स्त्री. मृत्तिका
 स्त्री. माती

Earth     

भौतिकशास्त्र  | English  Marathi
पृथ्वी, मृत्तिका

Earth     

 स्त्री. माती
 स्त्री. मृदा
 स्त्री. धरणी
 स्त्री. भू
soil

Earth     

राज्यशास्त्र  | English  Marathi
पृथ्वी

Earth     

वित्तीय  | English  Marathi
 स्त्री. भू
भूसंपर्कन करणे

Earth     

भूगोल  | English  Marathi
 स्त्री. Astron. (the earth) पृथ्वी
 स्त्री. भूमि
 स्त्री. भू
 स्त्री. माती
Elec. (to connect to the main mass of the earth by means of a conductor) भूसंपर्कित करणे

Earth     

Student’s English-Sanskrit Dictionary | English  Sanskrit
Earth,s.मही, पृथिवी, पृथ्वी, वसुधा, उर्वी, वसुंधरा, धरा, धरित्री, मेदिनी, वसुमती, धरणी, अवनिf.-नी, भूः, भूमिf.,क्षो(क्षौ)णिf.-णी, क्षितिf.,अचला, अनंता, रसा, विश्वंभरा, स्थिरा, काश्यपी, सर्वंसहा, कुf.,इला, ज्या, गोत्रा, क्ष्मा, क्षमा, भूतधात्री, रत्नगर्भा, जग- -ती.
ROOTS:
महीपृथिवीपृथ्वीवसुधाउर्वीवसुंधराधराधरित्रीमेदिनीवसुमतीधरणीअवनिनीभूभूमिक्षो(क्षौ)णिणीक्षितिअचलाअनंतारसाविश्वंभरास्थिराकाश्यपीसर्वंसहाकुइलाज्यागोत्राक्ष्माक्षमाभूतधात्रीरत्नगर्भाजगती
2मृद्f.,मृत्तिका. -v. i.भूमौ बिलं कृत्वा निवस् 1 P. -v. t.भूमौ निविश् c. or निधा 3 U or निक्षिप्, 6 P; ‘e. -born’ भू- -मिज, महीज; ‘e. ling’ भूजंतुm.,मर्त्यः, पा- -मरः; ‘e. -quake’ कंपः-चलन in comp. with (s.); क्ष्मायितं, भूकंपः, &c.; ‘e. worm’ भूजंतुm.;नीचजनः, अधमः.
ROOTS:
मृद्मृत्तिकाभूमौबिलंकृत्वानिवस्भूमौनिविश्निधानिक्षिप्भूमिजमहीजभूजंतुमर्त्यपामरकंपचलनक्ष्मायितंभूकंपभूजंतुनीचजनअधम
-en, a.मृण्मय (यीf.), मार्तिक (कीf.); ‘e. ware’ मृद्भांडं, कौलालक, मार्तिकं.
ROOTS:
मृण्मययीमार्तिककीमृद्भांडंकौलालकमार्तिकं
-ly,a. पार्थिव (वीf.), सांसारिक (कीf.), ऐहिक (कीf.), मर्त्य; नश्वर; विनाशधर्मन्; ‘e. -minded’ संसारासक्तचित्त; विषयोप- भोगरत.
ROOTS:
पार्थिववीसांसारिककीऐहिककीमर्त्यनश्वरविनाशधर्मन्संसारासक्तचित्तविषयोपभोगरत
-y,a.पार्थिव, भौम (मीf.) मार्तिक.
ROOTS:
पार्थिवभौममीमार्तिक

Earth     

A Dictionary: English and Sanskrit | English  Sanskrit
EARTH , s.
(The globe) पृथिवी, पृथ्वी, भूःf., धरणी, मही, वसुधा,धरित्री, धरा, मेदिनी, भूमिःf., क्षितिःf., अवनिःf.-नी, जगती,उर्व्वी, क्ष्मा, क्षोणी -णिःf., क्षौणिःf., वसुन्धरा, वसुमती, धारिणी,धात्री, भूगोलः, भूमण्डलं, भूलोकः, भूर्लोकः, रसा, गौःf.(गो), ज्या,स्थिरा, अचला, निश्चला, अनन्ता, कुःf., मर्त्त्यः, काश्यपी, विश्वम्भरा,भूतधात्री, विश्वधारिणी, धारयित्री, सर्व्वंसहा, संसारः, गोत्रा, इला, इलिका,भुरिक् or भूरिक्f.(ज्), भुवनं, विष्टपः -पं, विष्टभं, सागरमेखला,उदधिमेखला, समुद्राम्बरा, इलागोलं, खस्तनी, व्योमस्थली, रत्नगर्भा,गिरिकर्णिका, वीजसूःf.(-मू), नराधारा, दैत्यमेदजा, विश्वगन्धा, नृतूःm.
(Ground, surface of the earth) भूमिःf., भूतलं, पृथिवीतलं,क्षितितलं, महातलं, क्ष्मातलं. —
(Particles of earth, soil) मृत्f.मृत्तिका, मृदा, मृत्खण्डं, क्षितिखण्डः.
ROOTS:
पृथिवीपृथ्वीभूधरणीमहीवसुधाधरित्रीधरामेदिनीभूमिक्षितिअवनिनीजगतीउर्व्वीक्ष्माक्षोणीणिक्षौणिवसुन्धरावसुमतीधारिणीधात्रीभूगोलभूमण्डलंभूलोकभूर्लोकरसागौ(गो)ज्यास्थिराअचलानिश्चलाअनन्ताकुमर्त्त्यकाश्यपीविश्वम्भराभूतधात्रीविश्वधारिणीधारयित्रीसर्व्वंसहासंसारगोत्राइलाइलिकाभुरिक्भूरिक्(ज्)भुवनंविष्टपपंविष्टभंसागरमेखलाउदधिमेखलासमुद्राम्बराइलागोलंखस्तनीव्योमस्थलीरत्नगर्भागिरिकर्णिकावीजसू(मू)नराधारादैत्यमेदजाविश्वगन्धानृतूभूतलंपृथिवीतलंक्षितितलंमहातलंक्ष्मातलंमृत्मृत्तिकामृदामृत्खण्डंक्षितिखण्ड

To EARTH , v. a.भूमौ निविश् in caus. (-वेशयति -यितुं) or निधा (c. 3. -दधाति -धातुं) or समृ in caus. (-अर्पयति -यितुं), भूमिगुप्तं -प्तां -प्तं कृ.
ROOTS:
भूमौनिविश्वेशयतियितुंनिधादधातिधातुंसमृ(अर्पयतियितुं)भूमिगुप्तंप्तांप्तंकृ

To EARTH , v. n.भमिं निविश् (c. 6. -विशति -वेष्टुं), भूमौ गर्त्तं or विवरं कृ.
ROOTS:
भमिंनिविश्विशतिवेष्टुंभूमौगर्त्तंविवरंकृ

Earth     

English WN - IndoWordNet | English  Any
noun  
Wordnet:
asmসংসাৰ , জগত , বিশ্ব , সৃষ্টি , পৃথিৱী , লোক , জাহান , ইহলোক , দুনীয়া , ভুৱন , জীৱলোক , মর্ত্যলোক , ভৱসাগৰ , মনুষ্যলোক , নৰলোক , পৃথিৱীলোক , ইহজগত , ধৰাতল , বসুধা , মৰজগত , স্থল , থল , মাটি , ভূ খণ্ড , স্থলভূমি , ভূ পৃষ্ঠ , ভৱসাগৰ , ভৱ সাগৰ , ভৱ সাগৰ , সংসাৰ সাগৰ
bdबुहुम , मुलुग , संसार , भुम , बिलाथलाथा , बैसोमाथा , हालुर , दुनिया , बोरि , बोरि हा , हा , संसार लैथो
benসংসার , দুনিয়া , বিশ্ব , জগৎ , জগ , সৃষ্টি , দুনিয়া , ভুবন , ভূ লোক , জ়মানা , ভূলোক , মৃত্যুলোক , পৃথ্বীলোক , মর্ত্যলোক , ইহলোক , জীবলোক , মৃত্যু লোক , পৃথ্বী লোক , মর্ত্য লোক , জীব লোক , অধিলোক , স্থল , জমি , ভূমি , ডাঙা , সরজ়মিন
gujસંસાર , વિશ્વ , જગત , ભુવન , લોક , દુનિયા , સૃષ્ટિ , પૃથ્વી , અખિલસૃષ્ટિ , ધરા , મહી , મૃત્યુલોક , ભૂલોક , જીવલોક , જગ , જહાં , આલમ , જહાન , મનુષ્યલોક , નરલોક , ઇહલોક , ભવ , નૃલોક , કેશ , પૃથ્વીલોક , જમીન , થળ , જગ્યા , સ્થલ , જગા , સ્થાન , ભૂસ્થલ , અવન , મથક
hinसंसार , दुनिया , विश्व , जगत , जग , जहाँ , जहां , जहान , सृष्टि , दुनियाँ , भुवन , भूलोक , भू लोक , ज़माना , जमाना , लोक , मृत्युलोक , पृथ्वीलोक , मर्त्यलोक , इहलोक , जीवलोक , मृत्यु लोक , पृथ्वी लोक , मर्त्य लोक , जीव लोक , अधिलोक , नरलोक , मर्त्य लोक , मर्त्य , मनुष्यलोक , संसृति , भव , अमा , दुखग्राम , पृथिवीलोक , केश , नृलोक , मनुजलोक , आलम , आवर्त , वर्ल्ड , थल , स्थल , जमीन , ज़मीन , जमीं , भूमि , धरती , सरज़मीं , सरजमीं , भूस्थल , थर , अवन , आराजी , इड़ , भवसागर , भव सागर , भव सागर , भवसिंधु , भव सिंधु , भव सिंधु
kasدُنیاقایناتآلم , زمین , دُنیاہُک سوٚدُر
kokसंवसार , जग , पृथ्वी , लोक , जमीन , भूंय , धरतरी , भवसागर
malലോകം , ഉലകം , ഭുവനം , വിഷ്ടപം , ഭൂമി , പ്രപഞ്ചം , വിശ്വം , കര , കരഭൂമി , സ്ഥലം , സ്ഥാനം , ഭൂമി
marइहलोक , मर्त्यलोक , मृत्युलोक , जग , अरत्र , मनुष्यलोक , भूलोक , दुनिया , जमीन , भुई , भवसागर
nepसंसार , दुनिया , जगत , पृथ्वी , पृथ्वीलोक जग , भुवन , लोक , विश्व , नरलोक , जीवनलोक , भव , भूलोक , थल , स्थल , जमीन , भूमि , सरजमीं , भूस्थल
oriସଂସାର , ଦୁନିଆ , ବିଶ୍ବ , ଜଗତ , ସୃଷ୍ଟି , ପୃଥିବୀ , ଭୁବନ , ଭୂଲୋକ , ଇହଲୋକ , ମର୍ତ୍ତ୍ୟଲୋକ , ଜୀବଲୋକ , ନରଲୋକ , ମର୍ତ୍ତ୍ୟ , ମନୁଷ୍ୟଲୋକ , ଭବ| , ସ୍ଥଳଭାଗ , ସ୍ଥଳ , ଜମି , ଭୂମି , ଭବସାଗର , ଭବସିନ୍ଧୁ
panਸੰਸਾਰ , ਦੁਨੀਆ , ਜੱਗ , ਜਗਤ , ਵਿਸ਼ਵ , ਜਹਾਨ , ਜਹਾ , ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ , ਜਮਾਨਾ , ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਲੋਕ , ਭੂ ਲੋਕ , ਜੀਵ ਲੋਕ , ਮਨੁੱਖ ਲੋਕ , ਆਲਮ , ਵਰਡ , ਥਲ , ਭੂਮੀ , ਜਮੀਨ , ਜ਼ਮੀਨ , ਜਿਮੀ , ਧਰਤੀ , ਸਥਲ , ਭੌਂ , ਭੂਥਲ , ਭੌਂਇ , ਭੂਥਲ , ਸਰਜ਼ਮੀ , ਭਵਸਾਗਰ , ਭਵ ਸਾਗਰ
sanसंसारः , विश्वः , विश्वम् , जगत् , भुवनम् , मृत्युलोकः , इहलोकः , भूमिः , भूतलम् , पृथिवीतलम् , क्षितितलम् , महातलम् , क्ष्मातलम् , भवसागरः , संसारसागरः
tamஉலகம் , உலகு , தரணி , ஞாலம் , வையம் , வையகம் , லோகம் , புவனம் , அண்டம் , காசினி , மேதினி , அகிலம் , அவனி , ஜகம் , சகம் , பூமி , புவனம் , அண்டம் , ஜகம் , அவனி , அகிலம் , தரணி
telప్రపంచం , భూలోకం , లోకం , విశ్వం , జగత్తు , సృష్టి , ఇహము , భూమి , ధరిత్రి , ధరణి
urdعالم , کرہ ارض , دنیا , عالم فانی , کائنات ارضی , دار فانی , خشکی , بری , زمین , سوکھا , دنیوی ساگر , وجودیاتی دنیوی ساگر , دنیاوی ساگر

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP