Dictionaries | References
a

astronomy

   
Script: Latin

astronomy     

 न. खगोलशास्त्र

astronomy     

शरीर परिभाषा  | English  Marathi
 न. खगोलशास्त्र

astronomy     

भौतिकशास्त्र  | English  Marathi
ज्योतिषशास्त्र
खगोलशास्त्र

astronomy     

 न. खगोलशास्त्र

astronomy     

गणितशास्त्र | English  Marathi
 न. खगोलशास्त्र
 न. ज्योतिःशास्त्र

astronomy     

वित्तीय  | English  Marathi
 न. खगोलशास्त्र

astronomy     

भूगोल  | English  Marathi
 न. खगोलशास्त्र

astronomy     

Student’s English-Sanskrit Dictionary | English  Sanskrit
Astronomy,s.ज्योतिःशास्त्रं, ज्योतिषं, खगोल- -विद्या.
ROOTS:
ज्योतिशास्त्रंज्योतिषंखगोलविद्या
-er,s.ज्योतिर्विद्m.,ज्योतिःशा- -स्त्रज्ञः, ज्योतिषिकः, खगोलविद्याभिज्ञः.
ROOTS:
ज्योतिर्विद्ज्योतिशास्त्रज्ञज्योतिषिकखगोलविद्याभिज्ञ
-ical, a.ज्योतिष (षीf.), नाक्षत्रिक (कीf.), खगोलविद्याविषयक.
ROOTS:
ज्योतिषषीनाक्षत्रिककीखगोलविद्याविषयक

astronomy     

A Dictionary: English and Sanskrit | English  Sanskrit
ASTRONOMY , s.ज्योतिःशास्त्रं, ज्योतिर्विद्या, राशिग्रहनक्षत्रादिविद्या, ज्योतिषं,स्वगोलविद्या.
ROOTS:
ज्योतिशास्त्रंज्योतिर्विद्याराशिग्रहनक्षत्रादिविद्याज्योतिषंस्वगोलविद्या
ASTRONOMY , s.ज्योतिषं, नक्षत्रविद्या. The astronomical divisions of time called Karaṇa करण are eleven in number: some of them are, कौलवः, तैतिलः, बणिक्, भद्री or विष्टिःf., शकुनिःf., चतुरङ्घ्रिः, नागः, किन्तुघ्नः &c. The divisions called Yoga योगare twenty-seven in number, viz. विष्कम्भः, प्रीतिः, आयुष्मान्,सौभाग्यं, शोभनः, अतिगण्डः, सुकर्म्मा, धृतिः, शूलः, गण्डः, वृद्धिः, घ्रुवः,व्याघातः, हर्षणः, वज्रः, सिद्धिःf., व्यतीपातः, वरीयान्, परिघः, शिवः,सिद्धः, साध्यः, शुभः, शुक्लः, ब्रह्मा, ऐन्द्रः, वैधृतिः.
ROOTS:
ज्योतिषंनक्षत्रविद्याकरणकौलवतैतिलबणिक्भद्रीविष्टिशकुनिचतुरङ्घ्रिनागकिन्तुघ्नयोगविष्कम्भप्रीतिआयुष्मान्सौभाग्यंशोभनअतिगण्डसुकर्म्माधृतिशूलगण्डवृद्धिघ्रुवव्याघातहर्षणवज्रसिद्धिव्यतीपातवरीयान्परिघशिवसिद्धसाध्यशुभशुक्लब्रह्माऐन्द्रवैधृति

astronomy     

English WN - IndoWordNet | English  Any
noun  
Wordnet:
hinखगोलशास्त्र , खगोलविज्ञान , खगोल शास्त्र , खगोल विज्ञान , खगोल शास्त्र , खगोल विज्ञान
kokखगोलशास्त्र
marखगोलशास्त्र

Related Words

: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP