Dictionaries | References

होणार चुकतें काय?

जें व्हावयाचे तें कधीं चुकत नाहीं. तु०-यदभावि न तभ्दावि भावी चेन्नतदन्यथा l ‘ होणार चुकेल काय हो तात ?’ मोभीष्म १.६.

Related Words

काय   सांग पाटला काय लिहूं, चावडीवर कधीं जाऊं   गायी आल्‍या काय व गाढवें गेली काय सारखेंच   ईश्र्वरापाशीं सख्य ठेवणें, तेणें आपले काय उणें   आपल्याला जें प्राप्त न होय, त्याची आदावत करून काय   काय बोंब मारली!   ज्‍यानें केसकरणी गिळल्‍या त्‍याला बोडकीचा काय पाड   ऊंस गोड झाला म्हणून काय मुळ्यासुद्धां खावा?   नित्य पाठ, त्याची काय वाट   अंधळ्यास रात्र काय आणि दिवस काय   समुद्रांत जाऊन कोरडा, तो काय करील बापुडा   गुरांना गोठाच आवडत असेल तर त्‍याला यजमान तरी काय करील   काय म्‍हणून   कुंभार कुंभारीण सुखी असेल तर मडक्‍याला काय तोटा   आपण भीक मागतो तो दुसर्‍यास काय देतो   खै गेल्‍लो? खैं ना! कितें हाडलें? काय ना!   काय तो!   पांच बोटें कोठें सारखीं असतात काय?   तारूं काठावर असतें तेव्हां परीक्षा काय होणार   आशेचे शेत शंभराला घेतलें काय, विकलें काय, सारखेंच   भटाचें काय गृहस्थाचें काय, एकच   जाते घडी ही आपुली साधा, करा काय ते आतां करा   पोसल्या पोरा काय करशी? तर म्हातारीचे डोळे फोडशी   बिजवराची बायको, तिजवराची चोळी, नित्य लुगडें फाडी तिचें कोण काय करी?   बोलेल तो करील काय, गर्जेल तो पडेल काय   होणार टळत नसतें   माझ्या बा (पा) च्यानें हें होणार नाहीं   गांवात गाढवाची काय खोट?   विश्वासघातकी म्हणून जगांत वावरण्यापेक्षां मृत्यु काय वाईट   रडली तर रडली, काय माणिक मोतीं झडतील?   पोटांत नाहीं भूक, खाण्याचं काय सुख   अभाग्या हें काय करतोस? म्हणे कपाळ बडवून घेतों   कुत्र्याचें तोंड गाढवानें चाटलें व गाढवाचें तोंड कुत्र्यानें चाटले म्‍हणोन बाटते की काय   कशांत काय आणि फाटक्‍यांत पाय   गोर्‍ह्याच्याने शेत आणि पोराच्याने संसार होता तर मग काय   कशासाठीं काय घडे, सासूसाठीं जांवई रडे   ढेंकणास ढेंकूण काय खातो   सांगावें, कवण्या ठाया जावें l कवणातेम स्मरावें कैसें काय करावें l कवण्या परि मीं राहावें l   करंगळी (करांगुळी) सुजली म्‍हणून ती डोंगराएवढी होईल काय?   भटा तुझें वर्म काय तर कापसाचें जानू   जो असे अविचारी, तो काय न करी   ओल्या मातीचा भरंवसा, काय धरिसी माणसा   ऐकलेले चाटून येतें काय?   मीच काय तो शहाणा   झाल्‍यावर न्याय, मग बाद सांगणें तें काय   अवघा नाश झाल्यावरी, मग उपाय काय करी   रडत राऊत, काय चालवील औत   काय करावें शक्ति नाहीं, नाहीं तर रांडलेकांचे तुकडे केले असते   रिकामी बाई काय करशी? आपलं लुगडं फाडून दंड घालशी   सोन्याची सुरी कोण घालतो उरीं? सोन्याची सुरी झाली म्हणून काय ती उरांत खोवावी   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP