Dictionaries | References

हातांतल्या आंगठ्या गेल्या तरी बोटें कायमच आहेत कीं नाहींत

वैभव गेलें तरी मूळ वस्तु, शरीर कायमच असल्यावर वैभव केव्हांहि मिळवितां येते. If rings are lost, here are the fingers still. तु. शीरसलामत तो पगडी पचास.-पुरुषार्थ आगष्ट १९३
पान ५०.

Related Words

दांत आहेत तर चणे नाहींत आणि चणे आहेत तर दांत नाहींत   पांच बोटें कोठें सारखीं असतात काय?   मोडली तरी राजधानी, भंगलें तरी तीर्थ   मुखीं बोटें घालणें   अंगठी कापली तरी मुतायचा नाहीं   कीं   पोट कीं पट्टण   जोडला तरी भट, मोडला तरी गृहस्‍थ   छत्रपति कीं पत्तरपति   मोठयानें धरलें तर करुं द्यावें कीं जीव द्यावा?   डोळे फुटले तरी हिशेब बुडत नाहीं   फकीर नचिंत कीं ज्यां सुता त्यां मसीद   लांव तरी सासू, डांकीण तरी आई   देणें आणि दुखणें हीं कोणासहि आवडत नाहींत (चुकत नाहींत)   यजमानाचा रोजगार गेला तरी आचार्‍यास सवा मणाची धारण   व्याही पाहुणा आला तरी रेडा दुभत नाहीं   सुण्याची शेपटी नळयेंत घातली तरी वांकडी   हात घशांत घातला तरी कोरडाच   पडला तरी वैराटगड   धनी कुंभार असो की परीट असो, गाढवाचे हाल कांहीं चुकत नाहींत   शेंडी तुटो कीं पारंभी तुटो   स्‍मशानांत गेलें तरी कावळ्यांचा उपद्रव   अधेल्यावर धोपटा कोणी तरी टाकील   हूं कीं चूं म्हणणें   अभाळ दोन बोटें उरणें   लक्षेश्वर कीं भिक्षेश्वर   सोन्याचें ताट असलें तरी त्याला कुडाचें उटिंगण लागतें   जिभेला हाड नाहीं तरी दांत पाडते   उंट कोठेहि असला तरी अंतसमयीं मारवाडाकडेच तोंड करतो   सोन्याचें ताट असलें तरी त्याला कुडाचें उठिंगण लागतें   गुरांना गोठाच आवडत असेल तर त्‍याला यजमान तरी काय करील   कॉणा गेल्‍या पोरसांत नाशिल्‍लें जालें   ज्याचीं बोटें त्याच्याच डोळयांत घालणें   शेताचा आरा (मोड), गाईचा गोर्‍हा व पाळण्यांतील हिरा हे केव्हां तरी उदय काळ आणतीलच आणतील   शेटें जाळून कोळसे होत नाहींत   मनाची नाहीं, पण जनाची तरी ठेवावी   आवडेल ते खाय परी, चोरून घेऊं नको तरी   दोन अलीकडे कीं पलीकडें   झाली साठ, कीं आली काठीशीं गांठ   पाण्यांत पादल्यावर धुडबुडे आल्यावांचून राहणार नाहींत   घर फिरलें कीं घराचे वांसे फिरतात   गेला बाजार तरी   खतां आलें तरी पचवितां आलें पाहिजे   जावें रंगीनें, कीं जावें वगीनें   अंड कितीहि ताणलें तरी कपाळाला लागणार नाहीं   आळसाची चाल इतकी मंद असते कीं, संकटें त्याला तेव्हांच गांठतात   तीन धोंडे मांडले कीं त्रिभुवन आठवतें   रेडा म्हणत असतो कीं मी दसर्‍यांतून वांचेन तर दिवाळीचा दिवा पाहीन   अल्प पीडा मनीं आली तरी न मानी   सुनेचा पाय सासूला लागला तरी सुनेनें नमस्कार करावयाचा व सासूचा पाय सुनेला लागला तरी सुनेनेंच नमस्कार करावयाचा   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP