Dictionaries | References

मैत्रायणी संहिता

मैत्रायणी संहिता;Maitrāyaṇī-saṃhitā;Maitrāyaṇī-saṃhitā  
Variations : मै. सं.; Maitrā.; MaitrS.; Maitr.

  |  
अप्रतिरथ   उरुक्रम   औपर   कुंति   क्रीत वैतहोत्र   केशिन्   क्षाम   कौलकावती   खंडिक औद्भारि   गौपालायन   दण्ड   दार्भ्य   नारद   पण्डक   पुत्रसेन   पुनर्वसु   प्रयुत   प्रैयमेध   बैजवापि   बम्बविश्वावयस्   ब्रह्मबल   भैमसेन   भौवायन   महाराज   रक्षस्   रोहितक   वैदेही   वयुन   वृषणश्व   शैनेय   श्यापर्ण   षंडिक   सत्यहविस्   सुतीर्थ   स्थूणाकर्ण   सुवाच्   ह्री   अक्षरशस्   अक्षसङ्गम्   अक्षित्   अक्षितव्य   अक्षोधुक   अकस्यविद्   अकावङ्क   अगतासु   अग्न्युपस्थान   अग्निज   अग्निह्वर   अग्निहोत्रत्व   अग्रेदधुस्   अग्रहण   अघ्न्यत्व   अघातुक   अघोरघोरतर   अङ्कावङ्क   अङ्गुलिमात्र   अङ्गिरोधामन्   अच्छन्दस्क   अच्छेर   अचित्तपाजस्   अचित्तमनस्   अचिन्त्य   अजक्षीर   अजलोमन्   अणिमतस्   अत्यणु   अत्याशित   अत्रपु   अत्रपुस्   अतिबहु   अतिरोक   अतिष्टिघम्   अतिसर्ग   अतीष्   अदस्   अदाहुक   अध्यूध्नी   अधरसपत्न   अध्वरकल्प   अध्वर्युपात्र   अधस्तान्नाभि   अधस्ताल्लक्ष्मन्   अधिक्रीड्   अधिद्यो   अधिरूढाकर्ण   अधिव्रत   अधिवाद   अधोनाभि   अनक्षसङ्गम्   अनक्षित   अनृचम्   अनुज्येष्ठम्   अनृतु   अन्तःश्लेष   अनृतपशु   अन्तर्गोष्ठ   अन्तर्लोम   अन्तरात्मन्   अन्तराशृङ्गम्   अन्तरिति   
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP