Dictionaries | References

मैत्रायणी संहिता

मैत्रायणी संहिता;Maitrāyaṇī-saṃhitā;Maitrāyaṇī-saṃhitā  
Variations : मै. सं.; Maitrā.; MaitrS.; Maitr.

  |  
अकस्यविद्   अकावङ्क   अक्षरशस्   अक्षसङ्गम्   अक्षितव्य   अक्षित्   अक्षोधुक   अगतासु   अग्निज   अग्निहोत्रत्व   अग्निह्वर   अग्न्युपस्थान   अग्रहण   अग्रेदधुस्   अघातुक   अघोरघोरतर   अघ्न्यत्व   अङ्कावङ्क   अङ्गिरोधामन्   अङ्गुलिमात्र   अचित्तपाजस्   अचित्तमनस्   अचिन्त्य   अच्छन्दस्क   अच्छेर   अजक्षीर   अजलोमन्   अणिमतस्   अतिबहु   अतिरोक   अतिष्टिघम्   अतिसर्ग   अतीष्   अत्यणु   अत्याशित   अत्रपु   अत्रपुस्   अदस्   अदाहुक   अधरसपत्न   अधस्तान्नाभि   अधस्ताल्लक्ष्मन्   अधिक्रीड्   अधिद्यो   अधिरूढाकर्ण   अधिवाद   अधिव्रत   अधोनाभि   अध्यूध्नी   अध्वरकल्प   अध्वर्युपात्र   अनक्षसङ्गम्   अनक्षित   अनतिनेद   अनतिरेच   अननुख्याति   अनन्तर्हिति   अनन्वग्भाव   अनन्ववाय   अनपक्रामुक   अनपक्षेप्य   अनपदोष्य   अनभिमानुक   अनभ्यवचारुक   अनवदानीय   अनवेष्ट   अनस्थ   अनाभू   अनाहित   अनिर्दाहुक   अनुज्येष्ठम्   अनुध्यायिन्   अनुन्माद   अनुपरागम्   अनुपरिसिच्   अनुपहूयमान   अनुमतवज्र   अनुयाजवत्   अनुरोह   अनुवृत्   अनुष्टुप्छन्दस्   अनुसंतति   अनूबन्ध्य   अनूषरिह्   अनृचम्   अनृतपशु   अनृतु   अन्तःश्लेष   अन्तरात्मन्   अन्तराशृङ्गम्   अन्तरिति   अन्तर्गोष्ठ   अन्तर्लोम   अन्नकरण   अन्नपत्य   अन्यजनता   अन्यदेवत्य   अन्यशृङ्ग   अन्वभ्यवचर्   अन्वभ्यवचारम्   
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP