Dictionaries | References

गौरी

A Sanskrit English Dictionary | sa  en |   | 
गौरी  f. af. the female of the BosGaurus, [RV.] (‘वाच् or voice of the middle region of the air’, i, 164, 41 according to, [Naigh. i, 11] and, [Nir. xi, 40])
गौरिका   = , [Gṛhyās. ii, 18]; [Pañcat.]
the earth, [L.]
red chalk, [Kālac.]
गो-रोचना   a yellow pigment or dye (, ‘orpiment’ [Gal.]), [L.]
रजनी   turmeric (), [Suśr.]
प्रियंगु   N. of several other plants (, मञ्जिष्ठा, श्वेत-दूर्वा, मल्लिका, तुलसी, सुवर्ण-कदली, आकाश-मांसी), [L.]
N. of several metres (one of 4 x 12 syllables; another of 4 x 13 syllables; another of 4 x 26 long syllables)
(in music) a kind of measure
(ib.) N. of a रागिणी
‘brilliant Goddess’, शिव's wife पार्वती, [AV.Pariś.]; [NṛsUp. i, 4, 3, 10 &c.]
N. of वरुण's wife, [MBh. v, xiii]
of a विद्या-देवी, iii, 231, 48; [Hariv.]
of शाक्य-मुनि's mother, [L.]
of the wife of वि-रजस् and mother of सु-धामन्, [VāyuP. i, 28, 11]
of several other women
of several rivers (one originally the wife of प्रसेन-जित् or युवनाश्व, changed by his curse into the river बाहु-दा, [Hariv.]; [VP.]), [MBh. vi, 333]; [VP. ii, 4, 55;]
गौरी  f. bf. of °र॑q.v.

गौरी [gaurī]   1 N. of Pārvatī; as in गौरीनाथ.
A young girl eight years old; अष्टवर्षा भवेद्गौरी.
A young girl prior to menstruation, virgin, maid; स्त्रीणां सहस्रं गौरीणाम् [Mb.1.221.49.]
A woman with a white or yellowish complexion.
The earth; गौर्यां गच्छति सुश्रोणि लोकेष्वेषा गतिः सदा [Mb.13.146.1.]
Turmeric.
A yellow pigment or dye; (called गोरोचना).
The wife of Varuṇa; वरुणस्य तथा गौरी [Mb.13.146.5.]
The Mallikā creeper.
The Tulasī plant
The Manjishṭhā plant.
Speech.
 N. N. of a Nāgakanyā. cf. ...... गौरी तु नागकन्योमयोर्मता [Nm.]
 N. N. of a river; L. D. B.
Night; L. D. B.
 N. N. of a Rāgiṇi. -Comp.
-कान्तः, -नाथः   an epithet of Śiva.
-गुरुः   the Himālaya mountain; गौरीगुरोर्गह्वरमाविवेश [R.2.26;] [Ki.5.21.]-चतुर्थी,
-पूजा   the 4th day of the bright half of माघ; a festival on this day.
-जः  N. N. of Kārtikeya. (-जम्) talc.
-नाथः  N. N. of Śiva; गौरीनाथं पवनतनयं चम्पकं चास्य भावम् [Udb. Bh.3.123.]
-पट्टः   the horizontal plate of the Linga of Śiva.
-पुत्रः  N. N. of Kārtikeya.
-ललितम्   a yellow orpiment.
सुतः N. of Kārtikeya.
the son of a girl married when 8 years old.

A dictionary, Marathi and English | mr  en |   | 
A name of पार्वती. 2 A girl prior to menstruation, a maid. 3 An unmarried girl of ten years of age. 4 The vigils and festivities in भाद्रपदशुक्लपक्ष in honor of पार्वती. v जागव.
A bit of dry cowdung. 2 A cake or pat of cowdung. 3 Crumbled cowdung.

 स्त्री. १ गौर ; पार्वती ; देवी ; भावानी . २ ऋतुप्राप्त न झालेली मुलगी ; कन्या ; कुमारी ; कुमारिका . ३ दहा वर्षाच्या वयाची अविवाहित मुलगी . ४ देवीच्या पूजेचा भाद्रपद शुध्दपक्षांतील जागर व उत्सव . ( क्रि० जागविणें ). गौर जागविण पहा . ५ गौरवर्णाची स्त्री , गोरी . कनक चंपक दाम गौरी . [ सं . ] सामाशब्द - गौरीचा पेंड - पु . भाद्रपदांत शेताचे बांध घालण्यासाठीं खणलेली ही माती फार चिकण असते . या महिन्यांत गौरीचा ऊत्सव असतो म्हणून यास हे नांव पडलें . - चा हळवा - पु . नाचणीची एक जात . - चे डोहळे - पुअव . चैत्रांत पडणारी पावसाची बुरबुर .
 न. गायनाचा एक प्रकार ; पारध्याचें गाणें . पारधी घाट वाये । साधावया गौरी गाये । तेथ हरिण लुब्ध होये । आइकावया ॥ - ज्ञाप्र ७२० . गोरी पहा .
 स्त्री. ( संगीत ) एक राग . याचे दोन प्रकार :- पहिल्या प्रकारांत षड्ज , कोमल ऋषभ , तीव्र गांधार , कोमल मध्यम , पंचम , कोमल धैवत , तीव्र निषाद हे स्वर लागतान . आरोहांत गांधार व धैवत वर्ज्य . जाति औडव संपूर्ण . वादी ऋषभ , संवादी पंचम ; गान समय सायंकाळ . प्रकार दुसरा - यांत षड्ज , कोमल ऋषभ , तीव्र मध्यम , पंचम , कोमल धैवत , तीव्र निषाद हे स्वर लागतात . गांधार व धैवत हे स्वर वर्ज्य . अवरोहांत गांधार वर्ज्य . जाति औडुव - षाडव . वादी ऋषभ व संवादी पंचम ; गानसमय - सायंकाळ .
 स्त्री. अशुद्ध रक्तवाहिनी . ( सं .)
 स्त्री. शेणाची गोवरी , तिचा तुकडा , भुसकट इ० गवरी , गोवरी पहा .
०तृतीया  स्त्री. चैत्र शुध्द तृतीया .
०फळ  न. एका कांटेरी झुडपाचें फळ .
०शंकर  पु. १ एकमुखी रुद्राक्ष . २ कंठा ; दाणे ( मोती )
०हर   हार - पु . १ शिवपार्वती . २ वाङ्निश्चय झाल्यावर , वधूमंडपी वर येण्यापूर्वी वधूनें जिची पूजा करावयाची ती पार्वती ( आणि शंकर ). कुंभारी चार बोळकीं व एक कळस अशा चार उतरंडी चार बाजूस व मागच्या बाजूस मधोमध आणखी एक उतरंड मांडून त्यांच्या मध्यें धुतलेल्या पाटयावर धुतलेले तांदूळ ठेवून त्यावर ठेवावयाची अन्नपूर्णा ; गौरीहाराचें साहित्य . मांडिला गौरीहार । - वसा ४६ .
०हर   १ वरील देवीची पंचामृती पूजा करणें व लग्न लागेपर्यंत तिला कुंकममिश्रित अक्षता वाहात राहणें . २ ( ल . ) लग्नाविषयीं शिवपार्वतीची आराधना करणें . गौरीहार सुतविणें - गौरीहाराच्या प्रत्येक मडक्याच्या गळयाभोंवती सुताचे तीन फेरे घेणें . - बदलापूर २०१ .
पूजणें   १ वरील देवीची पंचामृती पूजा करणें व लग्न लागेपर्यंत तिला कुंकममिश्रित अक्षता वाहात राहणें . २ ( ल . ) लग्नाविषयीं शिवपार्वतीची आराधना करणें . गौरीहार सुतविणें - गौरीहाराच्या प्रत्येक मडक्याच्या गळयाभोंवती सुताचे तीन फेरे घेणें . - बदलापूर २०१ .

गौरी n.  मस्त्यमतानुसार अंतिनार की कन्या । मांधातृ की माता (युवनाश्व तथा प्रसेनजित् देखिये) ।
गौरी II. n.  (सुदेव ९. देखिये) ।

Puranic Encyclopaedia  | en  en |   | 
GAURĪ I   See Pārvatī.
GAURĪ II   A female attendant (Devī) of Pārvatī. [Vana Parva, Chapter 231, Verse 48].
GAURĪ III   Wife of Varuṇa. [Udyoga Parva, Chapter 117, Verse 9].
GAURĪ IV   An Indian river. [Bhīṣma Parva, Chapter 9, Verse 25].

Aryabhushan School Dictionary | mr  en |   | 
 f  A name of पार्वती. A maid. A cake of cow-dung.

Keyword Pages

 • गणपति और गौरीकी पूजा
  ईश्वरोन्मुख होनेके बाद मनुष्यको परमात्माके वास्तविक तत्वक परिज्ञान होने लगता है और फिर वह सदा सर्वदाके लिये जीवमुक्त हो जाता है, इसीलिये सारे कर्म शा..
 • गणपति और गौरीकी पूजा
  प्रस्तुत पूजा प्रकरणात भिन्न भिन्न देवी-देवतांचे पूजन, योग्य निषिद्ध फूल यांचे शास्त्र शुद्ध विवेचन आहे.
 • गौरीदशकम् - लीलालब्धस्थापितलुप्ताखिलल...
  देवी देवतांची स्तुती करताना म्हणावयाच्या रचना म्हणजेच स्तोत्रे. स्तोत्रे स्तुतीपर असल्याने, त्यांना कोणतेही वैदिक नियम नाहीत. स्तोत्रांचे पठण केल्यान..
 • मंगळागौरी व्रत
  मंगळागौरी, नववधूने सुखी संसारासाठी करावयाचे पार्वतीचे व्रत आहे. लग्न झाल्यावर सासरी नववधू पहिल्या श्रावण महिन्यात प्रत्येक मंगळवारी हे मंगळागौरीचे व्..
 • गौर्यष्टोत्तरशत नामावलिः
  अष्टोत्तरशतनामावलिः म्हणजे देवी देवतांची एकशे आठ नावे, जी जप करताना म्हणावयाची असतात. नावे घेताना १०८ मण्यांची जपमाळ वापरतात.Ashtottara shatanamavali..
 • गौरी अष्टोत्तरशतनामावलिः
  अष्टोत्तरशतनामावलिः म्हणजे देवी देवतांची एकशे आठ नावे, जी जप करताना म्हणावयाची असतात. नावे घेताना १०८ मण्यांची जपमाळ वापरतात.Ashtottara shatanamavali..
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP