Dictionaries | References
N

Nanarthamanjari

Nanarthamanjari of Raghava.  
Variations : Nm.; N.m.

  |  
अंशुकम्   अक्ष   अग्र   अग्रत   अङ्गम्   अचल   अजिह्म   अति   अत्यय   अत्याहितम्   अथो   अद्रि   अधम   अधिष्ठानम्   अध्यक्ष   अन   अनङ्ग   अनय   अनल   अनीक   अनुचारक   अनुभाव   अनुशय   अनूक   अनेड   अपचिति   अपदेश   अपवाद   अपाङ्ग   अपि   अब्ज   अभिख्या   अभिजात   अभिज्ञ   अभिरूप   अभिहार   अरि   अरुण   अर्चा   अर्ध   अर्य   अलक   अवगीत   अवदात   अवधूत   अवनम्   अवरोध   अवलप   अवष्टब्ध   अवष्टम्भ   अवस्कर   अशोक   अश्वतर   अस्त्री   अहि      आकर्ष   आखु   आडम्बर   आतञ्चनम्   आत्मन्   आनायिन्   कङ्क   कच्छ   कटफल   कण   कदम्ब   कनीयस्   कम्बल   करण   करण़्ड   कराल   कर्क   कर्मन्   कलभ   कल्य   काष्ठा   किरात   कील   कु   कुञ्जर   कुण्डलिन्   कुश   कृकरच्छट   कृष्ण   कौर्णेय   क्षा   खर   गड्डु   गद   गुलिक   गो   गौरी   ग्रह   घटा   घण्टा   घन   घ्रेय   चातुरीक   चालनम्   
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP