Dictionaries | References
P

Puranic Encyclopaedia

Purāṇic Encyclopaedia
Type: Dictionary
Count : 6,643 (Approx.)
Language: English  English


  |  
   अंश   अंशपाय   अंशावतार   अंशुधनपत्तन   अंशुमती   अंशुमान्   अंहु   अकम्पन   अकर्क्कर   अकूपार   अकृतव्रन   अकृतश्रम   अक्रूर   अक्रोध   अक्ष   अक्षप्रपतन   अक्षमाला   अक्षयपात्र   अक्षयवट   अक्षरपुरुष   अक्षहृदय   अक्षीण   अक्षौहिणी   अक्ससूत्रा   अगति   अगस्त्य   अग्नि   अग्निकुमार   अग्निकेतु   अग्निदत्त   अग्निधार   अग्निप   अग्निपुर   अग्निपुराण   अग्निपूर्ण   अग्निप्रवेश   अग्निबाहु   अग्निमान्   अग्निमित्र   अग्निमुख   अग्निलोक   अग्निवेश   अग्निशर्मा   अग्निशिख   अग्निशिरतीर्थ   अग्निशौच   अग्निषोम   अग्निष्टु   अग्निष्टोम   अग्निष्वात्त   अग्निसम्भव   अग्निस्थली   अग्निहोत्र   अग्नीध्र   अग्रणि   अग्रयणी   अग्रसन्धनी   अग्रह   अघ   अघमर्षण   अघार्द्दनवमि   अघाश्व   अङ्ग   अङ्गकर्म   अङ्गद   अङ्गप्रदक्षिणा   अङ्गमलज   अङ्गराजवंश   अङ्गवाह   अङ्गार   अङ्गारक   अङ्गारका   अङ्गारपर्ण   अङ्गारवती   अङ्गालम्म   अङ्गिरस्   अङ्गिरोभव   अचल   अच्छोदसरस्   अच्छोदा   अच्युत   अच्युतायु   अज   अजक   अजकाश्व   अजगव   अजनाभ   अजमीढ   अजमुख   अजमुखी   अजर   अजविन्दु   अजामिल   अजामुखी   अजिन   अजिशक   अजीगर्त   अजेय   अजैकपात्   
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Credits:
Purāṇic Encyclopaedia - Information
By Vettam Mani.

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP