Dictionaries | References

विष्णु पुराण

विष्णु पुराण;Viṣṇu-purāṇa;Viṣṇu-purāṇa  
Variations : वि. पु.; विष्णु.; विष्णू.; Viṣṇu Purāṇa; Visnu purāna; V. P.; V. P. ; Vp.; Viṣṇu P.; Viṣṇu P.; VP.; ViṣṇuP.

  |  
१४   २८            अंग   अंगिरस्   अंधक   अकृतव्रण   अकृष्टपच्य   अक्रोधन   अक्षान्ति   अगणित   अग्नि   अग्निबाहु   अग्निमाठर   अग्निमित्र   अग्निवर्चस्   अग्निष्टुत्   अग्रणीकृ   अङ्गार   अङ्गिरस्   अचल   अज   अजगव   अजिन   अजैकपात्   अञ्जक   अञ्जलि   अण्डकटाह   अतिध्यै   अतिरात्र   अत्यद्भुत   अथर्व   अधःशिरस्   अधश्शिरस्   अधिपूरुष   अधोमुख   अनन्त   अनल   अनवरथ   अनसूया   अनिरुद्ध   अनिल   अनुग्रह   अनुतप्ता   अनुमति   अनुरथ   अनुश्रुतश्रवस्   अनुष्टुप्   अनृत   अनृतकथ   अन्तःप्राणिन्   अन्तर्धान   अन्यलोक्य   अन्वाप्   अपक्षय   अपचिति   अपमृग   अपस्पति   अपारपार   अप्रतिरथ   अप्रतिष्ठ   अप्रतीप   अप्राचि   अबल   अभयद   अभिजित   अभिजित्   अभिनामिन्   अभिमन्यु   अभिमान   अभिमानिन्   अभिषव   अभिसंधिपूर्वकम्   अभूतरजस्   अभेद   अमर्ष   अमावसु   अमित   अमितध्वज   अमिताभ   अमित्रजित्   अमूर्तरजस   अमूर्तरजस्   अमूर्तरयस   अमूर्तिमत्   अमृतधायिन्   अमृतम्   अम्बुवाहिनी   अम्भस्   अयातयाम   अयुत   अयुताजित्   अयुतायु   अयुताश्व   अयोमुख   अरिभेजय   अरिष्ट   अरिष्टकर्मन्   
  |  
Folder  Page  Word/Phrase  Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP