Dictionaries | References

गांवामागें घोडें व वरातीमागें वेडें

गांवातील माणसे कोठे जाऊं लागली म्‍हणजे बाहेर चरणारे घोडेहि त्‍यांच्या मागून जाऊं लागते. त्‍याप्रमाणें वरात निघाली म्‍हणजे इतके लोक रस्‍त्‍याने जातात म्‍हणून वेडा मनुष्‍यहि काही कारण नसतां त्‍यांच्यामागून जाऊं लागतो. मूर्ख लोक कोणाहि मनुष्‍याचे विनाकारण अनुकरण करूं लागतात. यापेक्षां पुढील म्‍हण बरोबर दिसते.

Related Words

भाडयाचें घोडें नडलें, मालकाचें काम अडलें   माझें घोडें, जाऊंद्या पुढें   घोडें आपल्‍या गुणाने, झालें ताजेतवानें   दान हें प्रथम जवळच्यास व नंतर दूरच्यास करावें   डोंगरास दुखणें व शिंपीत औषध   वाजंत्र्याची नळी, पुरणाची पोळी, व स्मशानांतील होळी जगांत सारखी चालू आहे   डोळ्यांत कुसर व कानांत फुंकर   डोंगरचे आंवळे व सागराचें मीठ   अंधळें दळतें व कुत्रें पीठ खातें   गांवामागे वेडें व वरातीमागें घोडें   रडत्याच्या डावीकडे व शिवत्याच्या उजवीकडे बसूं नये   नगदी दान व कागदी मान   शिंपी कापड चोरतो व चोरल्याबद्दल शिलाई मागतो   धार्‍याला बोळा व दरवाजा मोकळा   गायी आल्‍या काय व गाढवें गेली काय सारखेंच   आळशाला विसांवा नाहीं व खादाडाला चव नाहीं   कर्माची वरात व म्‍हातारी घरांत   घोडें पुढें घालणें   आगींतून निघाले व फुफाट्यांत पडले   मनुष्य पाहून शब्द टाकावा व झाड पाहून घाव टाकावा   आपलें सांभाळावें व दुसर्‍यास यश द्यावे   रंभा म्हणून प्रसिद्धि करावी व राऊताईण निघावी   वेडियाच्या गांवा जावें वेडें होऊनिया यावें   माझें घोडें, जाऊं दे पुढें   कोणाला कशाचें व बोडकीला केसाचें   अर्थाचा अनर्थ व पादाचा परमार्थ (परमेश्वर)   पळत्याच्या पुढें व हागत्याच्या मागें   गरवशीचें पोट व रिकाम्‍याचा चोट, वरचेवर वाढतो   कानामागून आले व तिखट झालें   हत्तीचे दांत खायाचे वेगळे व दाखवावयाचे वेगळे   घोडी मेली ओझ्यानें व शिंगरूं मेले हेलपाट्यानें   मुसलमान व बेइमान   शेताचा आरा (मोड), गाईचा गोर्‍हा व पाळण्यांतील हिरा हे केव्हां तरी उदय काळ आणतीलच आणतील   वकूफ थोडा व दिमाख बडा   आमचेच दांत व आमचेच ओठ   शिळी भाकर ताकानें गोड व वाईट बायको पोरानें गोड   एकपट रूप व दुप्पट पोषाख   नराचा जन्म नारायणासाठीं व नारीचा नरासाठीं   बहिर्‍यापुढें भाषण व अंधळ्यापुढें दर्पण   स्वतः ज्ञान नाहीं व सांगितलेलें ऐकायचें नाहीं   पुरवठा असेल तर पोरें व दौलत असेल तर दुनिया   माशी आपणास खावविते व दुसर्‍यास ओकून पाडविते   साखरेची गोडी व तुपाची चव सांगतां येत नाहीं   घर म्‍हणते बांधून पहा, लग्‍न म्‍हणतें करून पहा, व गुर्‍हाळ म्‍हणते लावून पहा   देवानें दिलें व कर्मानें (नशीबानें) नेलें   धक्यास बुकी व शिवीस चपराकी   किर व णें   विंचू डसतो व ढेकळाआड जाऊनद दडतो   गरजवंतास अक्‍कल नाहीं व हौसेला मोल नाहीं   सुनेचा पाय सासूला लागला तरी सुनेनें नमस्कार करावयाचा व सासूचा पाय सुनेला लागला तरी सुनेनेंच नमस्कार करावयाचा   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP