Dictionaries | References

करंगळी (करांगुळी) सुजली म्‍हणून ती डोंगराएवढी होईल काय?

असंभाव्य गोष्‍ट. ‘‘इंग्रज केवढे, आम्‍ही केवढे? चालले त्‍यांच्याशी बरोबरी लावायला! करं०’’-केसरी ३१.१२.४०. अंगठा पहा.

Related Words

काय   ऊंस गोड झाला म्हणून काय मुळ्यासुद्धां खावा?   नित्य पाठ, त्याची काय वाट   लोक म्हणून खाणार, बाप म्हणून कोण देणार?   समुद्रांत जाऊन कोरडा, तो काय करील बापुडा   करंगळी (करांगुळी) सुजली म्‍हणून ती डोंगराएवढी होईल काय?   जो असे अविचारी, तो काय न करी   सांग पाटला काय लिहूं, चावडीवर कधीं जाऊं   गायी आल्‍या काय व गाढवें गेली काय सारखेंच   आपल्याला जें प्राप्त न होय, त्याची आदावत करून काय   अंधळ्यास रात्र काय आणि दिवस काय   काय म्‍हणून   गुरांना गोठाच आवडत असेल तर त्‍याला यजमान तरी काय करील   ज्‍यानें केसकरणी गिळल्‍या त्‍याला बोडकीचा काय पाड   ऐकलेले चाटून येतें काय?   ओल्या मातीचा भरंवसा, काय धरिसी माणसा   आपण म्हणूं ती पूर्व दिशा   ऊन उकिरड्यावर पडले म्हणून सूर्यास बाधत नाही   एकानें गाय मारली म्हणून दुसर्‍यानें वासरूं मारूं नये   जी वस्‍तु उपयोगी, ती चांगली वाटते   वृत्तीला बांध घालणें ती बुद्धि आणि बांध राहूं देत नाहीं ती बद्धी   म्हणून पाडणें   कुंभार कुंभारीण सुखी असेल तर मडक्‍याला काय तोटा   सांगावें, कवण्या ठाया जावें l कवणातेम स्मरावें कैसें काय करावें l कवण्या परि मीं राहावें l   तारूं काठावर असतें तेव्हां परीक्षा काय होणार   पांच बोटें कोठें सारखीं असतात काय?   लंगडी ती लंगडी पण गांवदरीला चरत नाहीं   दांडयानें पाणी तोडलें म्हणून निराळें होत नाहीं   राजा करील ती पूर्व (दिशा)   आशेचे शेत शंभराला घेतलें काय, विकलें काय, सारखेंच   रंभा म्हणून प्रसिद्धि करावी व राऊताईण निघावी   भटाचें काय गृहस्थाचें काय, एकच   सोन्याची सुरी कोण घालतो उरीं? सोन्याची सुरी झाली म्हणून काय ती उरांत खोवावी   चांगला घालीव दिवस, रात्रीं होईल उल्‍हास   दुकान चांगलें संभाळ, तेणें होईल उदयकाळ   सगळे पालखीपदस्थ होतील तर भोई कोण होईल?   सुगंधी केतकीला फळें नाहीं, ती अंगीं कांटे बाही   भटा तुझें वर्म काय तर कापसाचें जानू   मीच काय तो शहाणा   आपल्या खेटरावर माया असते ती लोकांच्या लेकरावर नसते   वाहते ती गंगा साचतें तें डबकें   नाचतां येईना (म्हणून) अंगण वांकडें   गोड गोड म्‍हणून खावें, वैद्यापाशी जावें   ढेंकणास ढेंकूण काय खातो   कशासाठीं काय घडे, सासूसाठीं जांवई रडे   घोडा मेला म्‍हणून गाढवाला नाहीं सुतक येत   पोटांत नाहीं भूक, खाण्याचं काय सुख   अभाग्या हें काय करतोस? म्हणे कपाळ बडवून घेतों   कोंबडा नेला डोंगरा म्‍हणून का दिवस उगवत नाही?   म्हातारीनें कोंबडें लपविलें म्हणून उजेडायचें राहात नाही   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP