Dictionaries | References

आधी उंबरा सोन्याचा होऊं दे, मग ठेंच लागली तरी चालेल (मग ठचठचां लागूं दे)

सोन्याचा उंबरठा झाला व त्याची ठेच लागली तरी दुःख होणारच. पण प्रथम सोन्याचा उंबरठा होण्याइतके वैभव प्राप्त झाल्यावर मग त्याची ठेच लागून होणार्‍या दुःखाबद्दल फारशी कोणी तक्रार करणार नाही. वैभवाच्या आनंदात ते सहज विसरून जाईल. उंबर्‍याच्या जागी वाकून गेले नाही तर ठेच लागते. संपत्तीनें ताठा आलेल्या माणसास अशी ठेच लागते. गरीबाला ‘तुला ताठा आला आहे बरं, वाकून चाल, ठेच लागेल’ असे म्हटल्यास तो वरील उत्तर देईल.

Related Words

आधीं पिठोबा मग विठोबा   आधीं पाणी पिणें, मग जात पुसरणें   काळीज काढून टाकले तरी विश्र्वास न येणें   झाड थोडें वेरवी, मग तें कापवी   नित्य चमकुवंच्या वाटेरि जाले तरी पायु आदळु फावजाता   होऊं नये कोणाची बायको आणि होऊं नये कोणाचा चाकर   दाढीला आग लागली, म्हणे माझा दिवा लाऊन घेऊं द्या   अगोदर खाईल मग तोंड धुवील   जोडला तरी भट, मोडला तरी गृहस्‍थ   देवाला द्यावे कण, घ्यावे मग   आधी केले, मग सांगितलें   दे माय! धरणी ठाय (ठाव)   उंदड झाला कहर, तरी सोडूं नये शहर   व्याही-व्याही पाहुणा आला तरी रेडा दुभत नाहीं   यजमानाचा रोजगार गेला तरी आचार्‍यास सवा मणाची धारण   जेवण दुसर्‍या गेलें, तरी पोट आपणा मेलें   वांकडी ना तिकडी तरी गांवाची भाकर   हात घशांत घातला तरी कोरडाच   दे   आधी खेळीमेळी, मग गदारोळी   कुठेंहि गेले तरी पळसाला पानें तीनच   दे लाख, घे दोन लाख, देतोस काय तर घेतोस काय   लागली लहर, केला कहर   सोन्याचा गुण सवागीला   पाणबुडो बुडलो तरी सांदन विसरना   ठेवी पोट साफ, पाय उष्‍ण, नेहमी गार मस्‍तक जाण, मग वैद्याची गरज सोड, हित तेंच समज   आधी दिवाळी मग शिमगा   आपले मांडी (गांडी) खालचे गेलें, मग त्यावर एक बसोत की दोन बसोत   चोर आले घरी मग मी गेलें माहेरीं   अखंड सुवासिनी गांवचा उंबरा पुजते   शेजार्‍याच्यानें घरें आणिक पाहुण्याच्यानें पोरें होतीं तर मग काय?   मस्तकावर कोड असलेलें चालेल पण मोडबनिया नको   गोर्‍ह्याच्याने शेत आणि पोराच्याने संसार होता तर मग काय   छायेच्या पाठी लागूं नका, व मूळ वस्‍तूस चुकूं नका   शहाण्याचा व्हावें चाकर पण मूर्खाचा होऊं नये धनी   सोन्याचा कांहीं गुण, सोनाराचा कांहीं गुण   सोनें केलें देवानें आणि सोन्याचा देव केला माणसानें   कांहीं गुण सोन्याचा, कांहीं गुण सोनाराचा   बालेघाट-बालेघाट आणि सोन्याचा कांठ   हुरळली शेळी, लागली लांडग्याच्या पाठीस   हुरळणें-हुरावणें-हुरळली-हुरावली मेंढी, लागली लांडग्याच्या मागें   नखाला आग लागली   पाठी ना पोटी: दारीं लागली कांटी   मिरीं नासलीं तरी जोंधळ्याच्या भावानें जात नाहींत-विकत नाहींत   ढगच नसते तर विजेची मौज तरी कशी दिसली असती   मनाची नाहीं, पण जनाची तरी ठेवावी   उंच (थोर) वाढला एरंड, तरी काय होईल इक्षुदंड   हेल्याच्या कानीं किंगरी वाजविली तरी तो आपली ट्रोंय सोडीत नाहीं   सर्व रामायण सांगितलें तरी म्हणे रामाची सीता कोण   शेताचा आरा (मोड), गाईचा गोर्‍हा व पाळण्यांतील हिरा हे केव्हां तरी उदय काळ आणतीलच आणतील   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP