TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
मराठी मुख्य सूची|मराठी साहित्य|अभंग संग्रह आणि पदे|अनेककवि कृत पदे|
नामदेवकृत पदें ५० ते ५३

नामदेवकृत पदें ५० ते ५३

पद हा अभंगाचाच एक प्रकार असून लयीत गाता येतो, शिवाय गाण्याची कोणतीही ठराविक वेळ नसते.


नामदेवकृत पदें ५० ते ५३
पद ५० वें.

ते मुंगीं उमगा ते मुंगी उमगा । मुंगीचे मुखीं त्रिवेणी गंगा ॥ध्रुवपद.॥
उदकाचे ढवळे मशीची वाती । तेथें अंधारीं मुंगीने लाविली ज्योती ॥ते०॥१॥
अवघे आकाश मुंगीये मागें । मुंगीनें संसार सांडिला मागें ॥ते०॥२॥
विष्णुदास नामा मुंगीये मागे । मुंगी उमगली खेचरसंगें ॥ते०॥३॥

पद ५१ वें.

पांच पोळ्या सात भाकरी । दीड कानूला अधीं पुरी ।
माझी हिरुनी सिदोरी । कानोवा निवडी आपुली गोधनें ।
काडी हुडकून गोधने ॥धुवपद.॥
कानोवा बोढाळ तुझ्या गाई । उभ्या न राहती कदंबा छाई ।
उडया घेती यमुनाडोहीं । आम्हांला रागें भरेल तुझी आई ॥का०॥१॥
परियेसी शारंगधरा । तुझा बैल चुकला मोरा ।
सांगूं गेलों तुझिया घरा । तुझा पाठी लागला म्हातारा ॥का०॥२॥
परीयेसीम ह्रुषीकेशी । गाई दुभत्या दुध पिसी ।
वत्सें प्यालीं म्हणुनी सांगसी । उद्यां तक्र नाहींच आम्हासी ॥का०॥३॥
नामा म्हणे शेषशायी । तूंची बाप तूंची आई ।
आम्ही वत्सें तूं गाई । येउनी अखंड ह्रदयीं राहीं ।का०॥४॥

पद ५२ वें.

कुतना ! थमाल ले ! थमाल अपुल्या गाई ॥ध्रुवपद.॥
कुतना ! थमाल ले ! थमाल अपुल्या गाई ।
आम्हि दातों ले ! आपल्या घलास दातों भाई ! ।
येथें यायाता आमचा इलाज नाहीं ।
तुजी थंगत ले ! थंगत कलली भाई १॥कुतना०॥१॥
मला म्हनता ले ! जाईं गाई लाख ।
तुम्हामधी ले ! मी आहें गलीब एक ।
किती मी धांवूं ले ! कांता लागला पायीं. ॥कुतना०॥२॥
कालि पिवली ले ! गाय आहे तानेली ।
या या गवल्याची धबली गाय पलाली ।
मदला बघून ले ! गवली तो माला माली ।
काती कामली हिसकून घेतली साली. ॥कुतना०॥३॥
काल बलाचि ले ! बलाचि खलवस केला ।
तुम्ही अवघ्यांनीं फाल फाल घेतला ।
मी निपजत ले ! म्हनुनी थोलका दिला ।
तूं म्हणसिल ले ! याला कलत नाहीं कांही ॥कुतना०॥४॥
यमुनातीलिं ले ! नित कलिती आंघोली ।
म्हणतां मजला ले ! आणी सिदोली ।
कईंची आनुं ले ! वरन आनि भाकली ।
माजा ले ! काम आइकतो भाई !॥कुतना०॥५॥
कृष्ण म्हणे, रे ! उगा राहिं बोबडया ! ।
तुझ्या गाइ रे ! मीच वळवितों गडया ! ।
नाहींतर धाडिन रे ! गोपाळांच्या जोडया ।
नामा म्हणे, ‘रे ! गोष्ट रोकडी पाही.’ ॥कुतना०॥६॥

पद ५३ वें.

करितों जोहार करितों जोहार । मी संतघराचा महार. ॥ध्रुवपद.॥
विवेकनाइक आमचें नांव । गिर्गुणपुर हें माझें गांव ।
बसवि पंचभूतांचा ठाव । रस्ते चार रस्ते चार ॥मी संत०॥१॥
आत्मधनी हा पाटिल बाबा । मनाजी प्यादा चालवी गावा ।
बुधोजीशेटी बळकट वरवा । घरांत बैसलीसे आवा ।
खेळवि पोर खेळवी पोर ॥ मी संत० ॥२॥
कौल शत वर्षांचें मूल । तीनशें साठ बहात्तर कूळ ।
कामाजी देशमुख सबळ । क्रोधाजी देशपांडया खळ ।
नेणे सरकार नेणे सरकार ॥मी संत०॥३॥
शेवती नारी तुमची धड । पडेल चौर्‍यांशींचा कोड ।
अंतीं जीवाजीशी सांकड । सांगतो खरें सांगतो खरें ॥मी संत०॥४॥
हिशेब पडेल जव सरकारी । येईल यमाजीची स्वारी ।
धरोनि जिवाजी कारभारी । देतील मार देतील मार ॥मी संत०॥५॥
आवडी राखा मजवरी हेत । मी तंव करीन तुमचें हेत ।
संतसंगी लावीन चित्त । नामया सार नामया सार ॥मी संत०॥६॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2016-11-11T12:52:09.0000000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

sales return

 • न. विक्री विवरण 
RANDOM WORD

Did you know?

GAJA LAXMI VRAT MHANJE KAY AANI TE KASE KARAYACHE?
Category : Hindu - Traditions
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Ved - Puran
Ved and Puran in audio format.

Status

 • Meanings in Dictionary: 644,289
 • Dictionaries: 44
 • Hindi Pages: 4,328
 • Total Pages: 38,982
 • Words in Dictionary: 302,181
 • Tags: 2,508
 • English Pages: 234
 • Marathi Pages: 22,630
 • Sanskrit Pages: 11,789
 • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.