माघमास: - लघुरुद्राभिषेकसङ्कल्प:

सर्व जगतात हिंदू धर्माची व्याख्या होते ती, धर्मातील उपासना आणि उत्सवप्रियतेमुळे, आणि यांना जोड असते व्रत-वैकल्याची आणि धार्मिक पूजेची.


॥ लघुरुद्राभिषेकसङ्कल्प: ॥

पत्न्या सह प्राङमुख उपविश्य । आचम्य देशकालौ स्मृत्वा, मम समस्तपापक्षयपूर्वकसकलैश्वर्याद्यभिवृदधिद्वारा श्रीविश्वेश्वरमहारुद्रप्रीत्यर्थं ब्राह्मणद्वारा लधुरुद्राभिषेकपूर्वकं यथामिलितोपचारद्रव्यै: पुरुषसूक्तेन षोडशोपचारपूजनमहं करिष्ये । तदङ्गं गणपतिपूजनं आसनविधिं शिवपञ्चाक्षरन्यासादि करिष्ये । गणानांत्वेति गणपतिं सम्पूज्य, आसनविध्यादिप्रोक्षणान्तं विधाय, पूर्वोक्तध्यानादिस्नानान्तं कुर्यात् । यजमान: स्वगोत्रप्रवरमुच्चार्य अमुकशर्माहं, ब्राह्मणस्य गोत्रप्रवरमुच्चार्य अमुकशर्माणं ब्राह्मणं अस्मिन् लधुरुद्राभिषेकाख्ये कर्मणि अभिषेककर्तारं त्वां वृणे । वृतो‍ऽस्मि इति विप्र: वदेत् । एवं एकादशब्राह्नणान् वृत्वा, गन्धादिभिस्तान् सग्पूज्य, नमोऽस्त्वनन्तायेति प्रार्थयेत् । तत: अभिषेक: । वस्त्रादिसर्वां पूजां समाप्य, ब्राह्मणेभ्य: दक्षिणाप्रदानं कुर्यात् । अद्य० र्थं मया ब्राह्मणद्वारा कृतस्य लधुरुद्राभिषेककर्मण: साङ्गतासिध्यर्थं तत्सम्पूर्णफलप्राप्त्यर्थं ब्राह्मणेभ्य: दक्षिणाप्रदानं करिष्ये । तदङ्गं ब्राह्मणपूजनं करिष्ये । आसनादिना ब्राह्मणं सम्पूज्य । नमोऽस्त्व० । अस्मिन् लधुरुद्रे यथांशेन कृताभिषेकसाङ्गतासिध्यर्थं श्रीविश्वेश्वरस्वरूपिणे ब्राह्मणाय इमां दक्षिणां तुभ्यमहं सम्प्रददे । प्रति०, प्र० । यान्तु देवेति गणपतिं विसृजेत् । कृतस्य लधुरुद्राभिषेककर्मण: साङ्गतासिध्यर्थं तत्सम्पू० एकादश ब्राह्मणान् सुवासिनीश्च भोजयिष्ये । तेभ्यश्च भूपसीं दक्षिणां दातुमहमुत्सृजे । यस्य स्मृत्या० । अनेन लधुरुद्राभिषेकपूर्वकशिवपूजनाख्येन कर्मणा श्रीविश्वे० ॥

N/A

References : N/A
Last Updated : November 11, 2016

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP