TransLiteral Foundation

प्रथमः स्कन्धः - अथ अष्टादशोऽध्यायः

’ श्रीमद्‍भागवतमहापुराणम्’ ग्रंथात ज्ञान, वैराग्य व भक्ति यांनी युक्त निवृत्तीमार्ग प्रतिपादन केलेला आहे, अशा या श्रीमद्‍भागवताचे भक्तिने श्रवण, पठन आणि निदिध्यासन करणारा मनुष्य खात्रीने वैकुंठलोकाला प्राप्त होतो.


राजा परीक्षिताला श्रृंगी ऋषींचा शाप

सूत उवाच

यो वै द्रौण्यस्त्रविल्पुष्टो न मातूरुदरे मृतः ।

अनुग्रहाद भगवतः कॄष्णास्याद्भुतकर्मणः ॥१॥

ब्रह्माकोपोत्थितद यस्तू तक्षकात्प्राविप्लवात ।

न सम्मुमोहोरुभायाद भगवत्यर्पिताशयः ॥२॥

उत्सुज्य सर्वतः संगं विज्ञाताजितसंस्थितिः ।

वैयासकेर्जहौ शिष्यो गंगायां स्वं कलेवरम ॥३॥

नोत्तमश्लोकवार्तानां जुषतां तत्कथामृतम ।

स्यात्मम्भ्राऽन्तकालेऽपि स्मरतां तत्पदाम्बुजम ॥४॥

तावत्कलिर्न प्रभवत प्रविष्टऽपीह सर्वहः ।

यादवदीशो महानुर्व्यामाभिमन्यव एकराट ॥५॥

यस्मिन्नहनि यर्होव भगवानुत्ससर्ज गाम ।

तदैवेहानुवृत्तोऽसावधर्मप्रभवः कलिः ॥६॥

ननुद्वेष्टि कलिं सम्राट सारंग इव ससारभुक ।

कुशलन्याशु सिद्धन्ति नेतराणि कृतानि यत ॥७॥

किं नु बालेषु शुरेण कलिना धीरभीरुणा ।

अप्रमतः प्रमत्तेषु यो वृको नृषु वर्तते ॥८॥

उपवर्णितमेतद वः पूण्यं पारिक्षितं मया ।

वासुदेवक कथोपेतमाख्यानं यदपृच्छत ॥९॥

या या कथा भगवतः कथनीयोरुकर्मणाः ।

गुणकर्मश्रयाः पुम्भिः संसेव्यास्ता बुभुषुभिः ॥१०॥

ऋषय ऊचुः

सुत जीव समाः सौम्य शाश्वतीर्विशदं यशः ।

यस्त्वं शंससि कृष्णस्य मर्त्यानाममृतं हि नः ॥११॥

कर्मण्यस्मिन्ननाश्वासे धूमधूम्रात्मनं भवान ।

आपाययति गोविन्दपादपद्मासवं मधु ॥१२॥

तूलयाम लवेनापि न स्वर्ग नापुनर्भवम ।

भगवत्संगिसंगस्य मर्त्यांनां किमुताशिषः ॥१३॥

को नाम तृप्येद रसवित्कथांयां महत्तमैकान्तपरायणस्य ।

नान्त गुणानामगुणस्य जग्मु र्योगेश्वरा ये भवपाद्ममुख्याः ॥१४॥

तन्नो भवान वै भगवत्प्रधानो महत्तमैक्जान्तपरयणस्य ।

हरेरुदारं चरितं विशुद्धं शुश्रुषतां नो वितनोतू विद्वन ॥१५॥

स वै महाभागवतः परीक्षिद येनापवर्गाख्यमदभ्रबुद्धिः ।

ज्ञानेन वैयासकिशद्बितेन भेजे खगेन्द्रध्वजपादमुलम ॥१६॥

तन्नः परं पुण्यमसंवृतार्थ माख्यानमत्यद्भुतयोगनिष्ठम ।

आख्यह्ननन्ताचरितोपपन्नं पारिक्षितं भागवताभिरामम ॥१७॥

सुत उवाच

अहो वयं जन्म भृतोऽद्य हास्म वृद्धानृवृत्यापि विलोमजाताः ।

दौष्कुल्यमाधिं विधुनोति शीघ्र महत्तमानामभिधानयोगः ॥१८॥

कुतः पुनर्गृणतो नाम तस्य महत्तमैकान्तपरायणस्य ।

योऽनन्तशक्तिर्भगवननन्तो महदृगुणत्वाद यमनन्तमाहुः ॥१९॥

एतावतालं ननु सुचितेन गुणैरसाम्यानतिशायनस्य ।

हित्वेतरान प्रार्थयतो विभुतिर्यस्यांघ्रिरेणूं जुषतेऽनभीप्सोः ॥२०॥

अथापि यत्पादनखावसृष्टं जगदविरित्र्चोपहृतार्हणाम्भः ।

सेशं पुनात्यन्यतमो मुकुन्दात को नाम लोके बह्गवत्पदार्थ ॥२१।

यत्रानुरक्ताः सहसैव धीरा व्यापोह्या देहादीषु संगमुढम ।

व्रजन्ति तत्पारमहंस्यमन्त्यं यस्मिन्नहिम्सापोशम स्वधर्म ॥२२॥

अहं हि पुष्टिऽर्यमयो भवद्धिराचक्ष आत्मावगमोऽत्र यावान ।

नभः पतन्त्यात्मसमं पतात्त्रिणस्तथा समं विष्णूगतिं विपश्चितः ॥२३॥

एकदा धनुरुद्याम्य विचरन मृगयां वने ।

मृगाननुगातः श्रान्तः क्षुधितस्तूषितो भृशम ॥२४॥

जलाशयमचक्षाणः प्राविवेश तमाश्रमम ।

ददर्श मुनिमासीनं शान्तं मीलितलोचनम ॥२५॥

प्रतिरुद्धेन्द्रियप्राणमनोबुद्धीमुपारतम ।

शानत्रयात्परं प्राप्तं ब्रह्मभुतमविक्रियम ॥२६॥

विप्रकीर्णजटाच्छन्नं रौरवेणाजिनेन च ।

विशुष्यत्तालुरुदकं तथाभुतमयाचत ॥२७॥

अलब्धतृणभुम्यादिरसम्प्रात्पार्घ्यसुनृतः ।

अवज्ञातमिवात्मानं मन्यमन श्चुकोप ह ॥२८॥

अभूतपूवः सहसा क्षुत्तृंभ्यामर्दितात्मनः ।

ब्राह्मणं प्रत्यभूद ब्रह्मान मत्सरो मन्युरेव च ॥२९॥

स तू ब्रह्माऋषेरंसे गतासुमुरंग रुषा ।

विनिर्गच्छन्धनुष्कोट्या निधाय पुरमागमत ॥३०॥

एष कीं निभृताशेककरणो मीलतेक्षणः ।

मृषा समाधिकारोस्वीत्किम नु स्यात्क्षत्रबन्धुभिः ॥३१॥

तस्य पुत्रोऽतितेजस्वी विहरन बालकोऽर्भकैः ।

राज्ञाघं प्रापितं ततं श्रुत्वा तत्रेदमब्रवीत ॥३२॥

अहो अधर्म पालांना पीवां बलिभुजामिव ।

स्वामिन्यघं यद दासांना द्वारपाना शुनामिव ॥३३॥

ब्राह्मणैः क्षत्रबन्धुर्हि द्वारपालो निरुपितः ।

स कथं तदगृहे द्वाः स्थः सभांण्डं भोक्तूमर्हति ॥३४॥

कृष्णे गते भगवति शास्तर्युप्तथागामिनाम ।

तद्भिन्नसेतूनद्याहं शास्मि पश्यत मे बलम ॥३५॥

इत्युक्त्त्वा रोषताम्राक्षो वयस्यानृषिबालकः ।

कौशिक्याप उपस्पृश्य वाग्वज्रं विससर्ज ह ॥३६॥

इति लंघितमर्यादं तक्षकः सप्तमेऽहनि ।

दंडक्ष्यति स्म कुलांदांग चोदितो मे ततद्रुहम ॥३७॥

ततोऽभ्येत्याश्रमं बालो गले सर्पकलेवरम ।

पितरं वीक्ष्य दुःखार्तो मुक्तकण्ठो रुरोद ह ॥३८॥

स वा आंगिरसो ब्रह्मन श्रुत्वा सुतविलापनम ।

उन्मील्य शनकैर्नेत्रे दृष्ट्वा स्वासें मृतोरगम ॥३९॥

विसृज्य पुत्रं पप्रच्छ वत्स कस्माद्धि रोदिषि ।

केन वा तेऽपकृतामित्युक्तः स न्यदेवदयत ॥४०॥

निशम्य शत्पमतदर्हं नरेन्द्रं स ब्राह्मणॊ नात्मजमभ्यनन्दत ।

अहो बातांहो महदज्ञ ते कृत मल्पीयसि द्रोह उरुर्दमो धृतः ॥४१॥

न वै नृभिर्नरदेव पराख्यं सम्मातूमर्हस्यविपक्वबुद्धे ।

यत्तेजसा दुर्विषहेण गुप्ता विन्दति भद्राण्यकुतोभयाः प्रजाः ॥४२॥

अलक्ष्यामाणे नरदेवामि रथागंपणावयमंग लोकः ।

तदा ही चौरप्रचुरो विनंक्ष्य त्यरक्ष्यमाणोऽविविरुथवत क्षणात ॥४३॥

तदद्यः पापमुपत्यनन्वयं यन्नष्टनाथस्य वसोर्विलम्पकात ।

परस्परं घ्रन्ति शपन्ति वृत्र्जते पशुन स्त्रियोऽर्थानपुरुदस्यवो जनाः ॥४४॥

तदाऽऽर्यधर्मश्च विलीयते नृणां वर्णा श्रमाचारयुतस्त्रयीमयः ।

ततोऽर्थकामभिनिवेशितात्मनां शुनांकपीनमिव वर्णसंकरः ॥४५॥

धर्मपालो नरपतिः स तू सम्राड् बृहच्छ्रवाः ।

साक्शान्महाभागवतो राजर्षिर्हयमेधयट ।

क्षुत्तृटश्रमयुतो दीनो नैवास्मच्छापमर्हति ॥४६॥

अपापेतू स्वभृत्येषु बालेनापक्कबुद्धेना ।

पापंकृतं तद भगवान सर्वात्मा क्षन्तूमर्हति ॥४७॥

तिरस्कृता विप्रलब्धाः शत्पाः क्षिप्ता हता अपि ।

नस्य तत प्रतिकृर्वन्ति तद्भक्ताः प्रभवोऽपि हि ॥४८॥

इति पुत्रकॄताघेन सोऽनुतत्पो महामुनि ।

स्वयं विप्रकृतो राज्ञा नैवाघं तदचिन्तयत ॥४९॥

प्रायशः साधवो लोके परैर्द्वन्द्वेषु योजिताः ।

न व्यथन्ति ह हृष्यन्ति यत आत्माऽगुणाश्रयः ॥५०॥

इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायं प्रथमस्कन्धे विप्रशापोपलम्भनं नाम अष्टादशोऽध्यायः ॥१८॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2016-11-11T11:53:33.9730000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

वाज्याच्या शेंगा

  • स्त्रीअव . ( खा . ) गोवारीच्या शेंगा ; बावच्या . 
RANDOM WORD

Did you know?

Request for Anagha Ashtami Puja vrat Sagrasangit Puja
Category : Hindu - Puja Vidhi
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.