TransLiteral Foundation

प्रथमः स्कन्धः - अथ नवमोऽध्यायः

’ श्रीमद्‍भागवतमहापुराणम्’ ग्रंथात ज्ञान, वैराग्य व भक्ति यांनी युक्त निवृत्तीमार्ग प्रतिपादन केलेला आहे, अशा या श्रीमद्‍भागवताचे भक्तिने श्रवण, पठन आणि निदिध्यासन करणारा मनुष्य खात्रीने वैकुंठलोकाला प्राप्त होतो.


युधिष्ठिर आदींचे भीष्मांच्या जवळ जाणे आणि भगवान श्रीकृष्णांची स्तुती करीत भीष्मांचा प्राणत्याग

सुत उवाच

इति भीतः प्रजाद्रोहात्सर्वधर्मविवित्सया ।

ततो विनशनं प्रागाद यत्र देवव्रतोऽपतत ॥१॥

तदा ते भ्रातरः सर्वे सदश्वैः स्वर्णभूषितैः ।

अन्वगच्छन रथैर्विप्रा व्यासधौम्यादयस्तथा ॥२॥

भगवानापि विप्रर्षे रथेन सधनत्र्जयः ।

स तैर्व्यरोचत नृप कुबेर इव गुह्याकैः ॥३॥

दृष्ट्वा निपतितं भूमौ दिवश्‍च्युमिवामरम ।

प्रणेम पाण्डवा भीष्मं सानुगाः सह चक्रिणा ॥४॥

तत्र ब्रह्मार्षयः सर्वे देवर्शयश्च सत्तम ।

राजर्षयश्चे तत्रासन द्रष्टुं भरतपुंगवम ॥५॥

पर्वतो नारदो धौम्यो भगवान बादरायणः ।

बृहदश्वो भरद्वजः सशिष्यो रेणुकासुतः ॥६॥

वसिष्ठ इन्द्रप्रमद्स्त्रितो गुप्समदोऽसितः ।

कक्षीवान गौतमोऽत्रिश्च कौशिकोऽथ सुदर्शनः ॥७॥

अन्ये च मुनयो ब्रह्मान ब्रह्मारातादयोऽमलाः ।

शिष्यैरुपेता आजग्मुः कश्यपांगिरसादयः ॥८॥

तान समेतान महाभागानुपलभ्य वसुत्तमः ।

पूजयामास धर्मज्ञो देशकालविभागवित ॥९॥

कृष्णं च तत्प्रभावज्ञ असीनं जगदीश्वरम ।

हृदिश्थं पुजयमास माययोपात्तविग्रहम ॥१०॥

पान्डुपुत्रनौपासीना प्रश्रयप्रेमसंगतान ।

अभ्याचष्टानुरागास्त्रैरन्धीभूतेन चक्षुषा ॥११॥

अहो कष्टमहोऽन्याय्यं यद्युयं धर्मनन्दनाः ।

जीविंतु नार्हथ क्लिष्टं विप्रधर्माच्युताश्रयाः ॥१२॥

संस्थितेऽतिरथे पाण्डौ पृथा बालप्रजा वधुः ।

युष्मत्कृ ते बहुत क्लेशान प्राप्त तोकवती मुहुः ॥१३॥

सर्व कालकॄतं मन्ये भवतां च यदप्रियम ।

सपालो यद्वशे लोको वायोरिव घनाविलः ॥१४॥

यत्र धर्मसुतो राजा गदापाणीर्वृकोदरः ।

कृष्णो‍ऽस्त्री गाण्डिवं चापं सुहृत्कृष्णस्ततो विपत ॥१५॥

न ह्रास्य कर्हिचिद्राजन पुमान वेद विधित्सितम ।

यद्विजिज्ञासया युक्ता मुह्यन्ति कवयोऽपि हि ॥१६॥

तस्मादिदं दैवतन्त्रं व्यवस्य भरतर्षभ ।

तस्यानुविहितो‍ऽनाथा नाथ पाहि प्रजाः प्रभो ॥१७॥

एष वै भगवान साक्षादाद्यो नारायणः पुमान ।

मोहयन्मायया लोकं गुढश्चरति वृष्णिषु ॥१८॥

अस्यानुभाव भगवान वेद गुह्यातमं शिवः ।

देवर्षिर्नारदः साक्षाद्भगवान कपिलौ नृप ॥१९॥

यं मन्यसे मातुलेयं प्रिय मित्रं सुहृत्तमम ।

अकरोः सचिवं दुतं सौहृदादथ सारथिम ॥२०॥

सर्वात्मनः समदृशो ह्याद्वयस्यानहडकृतेः ।

तत्कृतं मतिवैष्म्यं निरवद्यस्य च क्वचित ॥२१॥

तथाप्येकान्तभक्तेषु पश्य भूपानुकम्पितम ।

यन्मे‍सुस्त्यजतः साक्शात्कृष्णो दर्शनमागतः ॥२२॥

भक्त्याऽऽवेश्य मनो यस्मिन वाचा यन्नाम कीर्तयन ।

त्यजन कलेवरं योगी मुच्यते कामकर्मभिः ॥२३॥

स देवदेवो भगवान प्रतीक्षतां कलेवरं यावदिदं हिनोम्यहम ।

प्रसन्नहासारुणलोचनोल्लस न्मुखाम्बुजो ध्यानपथश्चतुर्भुज ॥२४॥

सुत उवाच

युधिष्ठिरर्स्तदाकर्ण्य शयानं शरपत्र्जरे \

अपृच्छद्विविधान्धर्मानृषींणां चानुश्रृण्वताम ॥२५॥

पुरुषस्वभावविहितान यथावर्ण यथाश्रमम ।

वैराग्यरागोपाधिभ्यामाम्नातोभयलक्षणान ॥२६॥

दानधर्मान राजधर्मान मोक्षधर्मान विभागशः ।

स्त्रीधर्मान भगवद्धर्मान समासव्यसयोगतः ॥२७॥

धर्मार्थकाममोक्षांश्च सहोपायान यथा मुने ।

नानाख्यानेतिहासेषु वर्नयामास तत्त्ववित ॥२८॥

धर्मं प्रवदतस्तस्य स कालः प्रत्युपस्थितः ।

यो योगिनश्छन्दमृत्योर्वात्र्छितत्स्तुत्तरायणः ॥२९॥

तदोपसंहृत्य गिरः सहस्त्रणी र्विमुक्तसंग मन आदिपुरुषे ।

कृष्णो लसत्पीतपटे चतुर्भुजे पुरः स्थितेऽमीलितदुग्वधारयत ॥३०॥

विशुद्धया धारणया हताशुभस्तदीक्षयैवाशु गतायुधव्यथः ।

निवृत्तसर्वेन्द्रियवृत्तिविभ्रम स्तुष्टाव जन्य विसृजज्जनार्दनम ॥३१॥

श्रीभीष्म उवाच

इति मतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवति सात्वतपुंगवे विभुम्नि ।

स्वसुखमुपगते क्वचिद्विहर्तु प्रकृतिमुपेयुषि यद्भवप्रवाहः ॥३२॥

त्रिभुवनकमनं तमालवर्णं रविकरगौरवराम्बरं दधाने ।

वपुरलककुलावृताननाब्जं विजयसके रतिरस्तु मेऽनवद्या ॥३३॥

युधि तुरगरजोविधुम्रविष्वक कचलुलितश्रमवार्यकलंकृतास्ये ।

मम निशितशरैर्विभिद्यमान त्वचि विलसत्कवचेऽस्तु कृष्ण आत्मा ॥३४॥

सपादि सखिवचो निशम्य मध्ये निजपरयोर्बलयो रथं निवेश्य ।

स्थितवपि परसैनिकायुरक्ष्णा हृतवति पार्थसखे रतिर्ममास्तु ॥३५॥

व्यवहितपृतनामुखं निरीक्ष्य स्वजनवधाद्विमुखस्य दोषबुद्ध्या ।

कुमतिमहरदात्मविद्यया य श्चरणरतिः परमस्य तस्य मेऽस्तु ॥३६॥

स्वनिगममपहाय मत्प्रतिज्ञाम ऋतमधिकर्तृमवप्लुतो रथस्थः ।

धृतरथचरणोऽभ्ययाच्चलदगु र्हरिरिवहन्तुमिभं गतोत्तरीयः ॥३७॥

शितविशिखहतो विशीर्णदंशः क्षतजपरिप्लुत आततायिनो मे ।

प्रसभमभिससार मद्वधार्थं स भवतु मे भगवान गति र्मुकुन्द ॥३८॥

विजयरथ कुटुम्ब आत्ततोत्रे धृतहयरश्मिनि तच्छ्रियेक्षणीये ।

भगवति रतिरस्तु मे मुमुर्षो र्यमहि निरीक्ष्य हता गताः सरुपम ॥३९॥

ललितगतिविलासवल्गुहास प्रणयनिरीक्षकल्पितोरुमानाः ।
कृतमनुकृतवत्य उन्मदान्धाः प्रकृतिमगन किल यस्य गोपवध्वः ॥४०॥

मुनिगणनृपार्यसंकुलेऽन्त सदसि युधिष्ठिरराजसुय एषाम ।

अर्हणमुपपेद ईक्षणीयो मम दृशिगोचर एष आविरात्मा ॥४१॥

तमिममहमजं शरीरभाजां हृदि हृदि धिष्ठितमात्मकल्पितानाम ।

प्रतिदृशमिव नैकधार्कमेकं समधिगतोऽस्मि विधूतभेदमोहः ॥४२॥

सुत उवाच

कृष्ण एवं भगवति मनोवाग्दृष्टिवृत्तिभिः ।

आत्मन्यात्मानमावेश्य सोऽन्तः श्वस उपारमत ॥४३॥

सम्पद्यमानमाज्ञाय भीष्मं ब्रह्माणि निष्कले ।

सर्वे बभुवृस्ते तूष्णीं वयांसीव दिनात्यये ॥४४॥

तत्र दुन्दुभयो नेदुर्देवमानववादिताः ।

शशंसुः साधवो राज्ञा खात्पेतुः पुष्पवृष्टयः ॥४५॥

तस्य निर्हरणादीनि सम्परेतस्य भार्गव ।

युधिष्ठिरः कारयित्वा मुहुर्तं दुःखितोऽभवत ॥४६॥

तुष्टुवुर्मुनयो हृष्टाः कृष्णं तदगुह्नानामाभिः ।

ततस्ते कृष्णहृदयाः स्वाश्रमन प्रययुः पुनः ॥४७॥

ततो युधिष्ठिरो गत्वा सहकृष्णो गजाह्वयम ।

पितरं सान्त्वयामास गान्धारीं च तपस्विनीम ॥४८॥

पित्रा चानुमतो राजा वासुदेवानुमोदितः ।

चकार राज्यं धर्मेण पितृपैतामहं विभुः ॥४९॥

इति श्रीमद्भगवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे युधिष्ठिराराज्यप्रलम्भो नाम नवमोऽध्यायः ॥९॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2016-11-11T11:53:33.5070000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

VEHATA(वेहत)

RANDOM WORD

Did you know?

लग्न ठरवितांना पत्रिका पाहणे किती योग्य आहे? पत्रिका पाहूनही कांही विवाह अयशस्वी कां होतात
Category : Hindu - Beliefs
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.