TransLiteral Foundation

प्रथमः स्कन्धः - अथ षष्ठोऽध्यायः

’ श्रीमद्‍भागवतमहापुराणम्’ ग्रंथात ज्ञान, वैराग्य व भक्ति यांनी युक्त निवृत्तीमार्ग प्रतिपादन केलेला आहे, अशा या श्रीमद्‍भागवताचे भक्तिने श्रवण, पठन आणि निदिध्यासन करणारा मनुष्य खात्रीने वैकुंठलोकाला प्राप्त होतो.


नारदांच्या पूर्वचरित्राचा उरलेला भाग

सूत उवाच

एवं निशम्य भगवान्देवर्षेर्जन्म कर्म च ।

भूयः पप्रच्छ तं ब्रह्मान व्यासः सत्यवतीसुतः ॥१॥

भिक्षुभिर्विप्रवसिते विज्ञानादेष्टृभिस्तव ।

वर्तमानो वयस्याद्ये ततः किमकरोद्भवान ॥२॥

स्वायाम्भुव कया वृत्त्या वर्तित ते परं वयः ।

कथं चेदमुदस्त्राक्षी काले प्राप्ते कलेवरम ॥३॥

प्राक्कल्पविषयामेतां स्मृतिं ते सुरसत्तम ।

न ह्योष व्यवधात्काल एष सर्वनिराकृतिः ॥४॥

नारद उवाच

भिक्षुभिर्विप्रवासिते विज्ञानादेष्टृभिर्मम ।

वर्तमानो वयस्याद्ये तत एतदकारषम ॥५॥

एकात्मजा मे जननी योषिन्मुढा च किंकरी ।

मय्यात्मजेऽनन्यगतौ चक्रे स्नेहानुबन्धनम ॥६॥

साऽस्वतन्त्रा न काल्पाऽऽसीद्योगक्षेमं ममेच्छती ।

ईशस्य हि वशे लोको योशा दारुमयी यथा ॥७॥

अहं च तदब्रह्माकुले ऊषिवांस्तदपेक्षाया ।

दिग्देशकलाव्युप्तन्नो बालकः पंचहायनः ॥८॥

एकदा निर्गतां गेहादृहन्ती निशि गां पथि ।

सर्पोऽदशात्पदा सृष्टःकुपनां कालचोदितः ॥९॥

तदा तदहमीशस्य भक्तांना शमभीप्सतः ।

अनुग्रहं मन्यमानः प्रातिष्ठं दिशमुत्तराम ॥१०॥

स्फीतात्र्जनपदांस्तत्र पुरग्रामव्रजाकरान ।

खेटखर्वटवाटीश्च वनान्युपवनानि च ॥११॥

चित्रधातुविचित्राद्रीनिभभग्नभुजद्रुमान ।

जलाशयात्र्छिवजलान्नलिनीः सुरसेविताः ॥१२॥

चित्रस्वनैह पत्रनथैर्विभ्रमदभ्रमरश्रियः ।

नलवेणुशरस्तम्बकुशकीचकगह्वरम ॥१३॥

एक एवतियातोऽहमद्राक्षं विपिनं महत ।

घोर प्रतिभयाकारं व्यालोलुकशिवाजिरम ॥१४॥

परिश्रान्तेन्द्रियात्माहं तृटपरितो बुभुक्षितः ।

स्नात्वा पीत्वा ह्रदे नद्या उपसृष्टो गतश्रमः ॥१५॥

तस्मिन्निर्मनुजेऽण्ये पिप्पलोपस्थ आस्थितः ।

आत्मनाऽऽत्मानमात्मस्थं यथाश्रुतमचिन्तयम ॥१६॥

ध्यायतश्चरणाम्भोजं भावनिर्जितचेतसा ।

औत्कण्ठयाश्रुकलाक्षस्य हृद्यासीन्मे शनैर्हरिः ॥१७॥

पेमतिभरनिर्भिन्नपुलकांगोऽतिनिर्वृतः ।

आनन्दसम्प्लवे लीनो नापश्यमुभयं मुने ॥१८॥

रूपं भगवतो यत्तन्मनः कान्तं शुचापहम ।

अपश्यन सहसोत्तस्थे वैक्लव्याद्दुर्मना इव ॥१९॥

दिदुक्षुस्तदहं भूयः प्रणिधाय मनो हृदि ।

वीक्षमाणोऽपि नापश्यमवितृम इवातुरः ॥२०॥

एवम यतत्नं विजने मामाहागोचरो गिराम ।

गम्बीरश्लक्ष्णया वाचा शुचः प्रशमयन्निव ॥२१॥

हन्तस्मिज्तन्मनि भवान्मा मां द्रष्टुमिहार्हति ।

अविपक्ककषायाणां दुर्दर्शोऽहं कुयोगिनाम ॥२२॥

सकृद यद दशित रुपमेतत्कामाय तेऽनघ ।

मत्कामः शनकैः साधुः सर्वान्मुत्र्चति हृच्छयान ॥२३॥

सत्सेवयाऽदीर्घया ते जाता मयि दृढा मतिः ।

हित्वावद्यमिमं लोकं गन्ता मज्जनतामसि ॥२४॥

मतिर्मयि निबद्धेयं न विपद्येत कर्हिचित ।

प्रजासर्गनिरोधेऽपि स्मृतिश्च मदनुग्रहात ॥२५॥

एतावदुक्त्वोपरराम तन्महद भुतं नभोलिंगमलिंगमीश्वरम ।

अहंच तस्मै महतां महीयसे शीर्ष्णावनामं विदधेऽनुकम्पितः ॥२६॥

नामान्यनन्तस्य हतत्रप ; पठन गुह्नानि भद्राणि कृतानि च स्मरन ।

गां पर्यटंस्तुष्टमना गतस्पृहः कालं प्रतीक्षन विमदो विमत्सरः ॥२७॥

एवं कृष्णमतेर्ब्र ह्रान्नसक्तस्यामलात्मनः ।

कालः प्रादुरभुत्काले तदित्सौदामनी यथा ॥२८॥

प्रयुज्यमाने मयि तां शुद्धां भागवतीं तनुम ।

आरब्धकर्मनिर्वाणो न्यपतत पात्र्चभौतिकः ॥२९॥

कल्पान्त इदमादाय शयानेऽम्भस्युदन्वतः ।

शिशायिषोरनुप्राण विविशेऽन्तरहं विभोः ॥३०॥

सहस्त्रयुगपर्यन्ते उत्थायेदं सिसृक्षतः ।

मरीचिमिश्रा ऋषयः प्राणेभ्यो‍ऽहं च जज्ञिरे ॥३१॥

अन्तर्बहिश्च लोकांस्त्रीन पर्येम्यस्कन्दिव्रतः ।

अनुग्रहान्महाविष्णोरविघातर्गातिः क्वचित ॥३२॥

देवदत्तामिमां वीणां स्वरब्रह्मविभुषिताम ।

मूर्च्छियित्वा हरिकथां गायमानश्चरम्यहम ॥३३॥

प्रगायतः स्ववीर्याणि तीर्थपादः प्रियश्रवाः ।

आहुत इव मे शीघ्र दर्शन याति चेतासि ॥३४॥

एतद्धायातुरचित्तांनां मात्रास्पर्शेच्छया मुहुः ।

भवसिन्धुप्लवो दृष्टो हरिचर्यानुवर्णनम ॥३५॥

यमादिभिर्योगापथैः कामलोभहतो मुहुः ।

मुकुन्दसेवया यद्वत्तथाऽऽत्माद्धा न शाम्यति ॥३६॥

सर्व तदिदमाख्यातं यत्पृष्टोऽहं त्वयानघ ।

जन्मकर्मरहस्यं मे भवतश्चात्मतोषणम ॥३७॥

सुत उवाच

एवं सम्भाष्य भगवान्नारदो वासवीसुतम ।

आमन्त्र्या वीणां रनयन ययौ यादृच्छिको मुनिः ॥३८॥

अहो देवर्षिर्धन्योऽयं यत्किर्ति शार्गधन्वनः ।

गायन्माद्यन्निदं तन्त्र्या रमयत्यातुरं जगत ॥३९॥

इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्या संहितायां प्रथमस्कन्धे व्यासनारदसंवादे षष्ठोऽध्यायः ॥६॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2016-11-11T11:53:33.3330000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

development group

  • विकास गट 
  • (also called training group or t- group) 
RANDOM WORD

Did you know?

मंदार गणेश उपासनेची सविस्तर माहिती द्यावी.
Category : Hindu - Puja Vidhi
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.