TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!

फलदीपिकाः - दशमोऽध्यायः

’फलदीपिका’ ग्रंथावरून ग्रहफल, नक्षत्रफल, राशीफल अचूक सांगता येते.


दशमोऽध्यायः

कलत्र भव शुभाधिपयुतेक्षिते सुतकलत्रभे लग्नतो विधोरपि तयोः शुभं त्वितरथान सिद्धिस्तयोः ।

सिताव्द्ययसुखाष्टगैः खरखगैरसन्नध्यगे सितेऽप्यथ शुभेतरेक्षितयुते च जायावधः ॥१॥

दारेशे सुतगे प्रणष्टवनितोऽपुत्रोऽथवा धीश्वरो द्यूने वा निधनेश्श्वरोऽपि कुरुते पत्नीविनाशं ध्रुवम् ।

क्षीणेन्दौ सुतगे व्ययास्ततनुगैः पापैरदारात्मजः स्त्रीसंगाद्धननाशनं मदगयाः स्वर्भनुभान्वोर्वदेत् ॥२॥

शुक्रे दृश्चकगे मदे मृतवधूः कामे वृषस्थे बुधे स्त्रीनाशस्त्वथ नीचगे सुरगुरौ द्यूनाधिरुढे तथा ।

जामित्रे भुषगे शनौ सति तथा भौमेऽथवा स्त्रीमृति- श्चन्द्रक्षेत्रगयोर्मदेऽर्किकुजयोः पत्नी सति शोभना ॥३॥

अस्ते वास्तपतावसद्ग्रहयुते दृष्टेऽप्यसन्मध्यगे नीचारातिगृहेऽर्ककान्त्यभिहते ब्रूयात्कलत्रच्युतिम् ।

कमे वा सुतभाग्ययोर्विकलदारोऽसौ सपापे भृगौ शुक्रे वा कुजमन्दवर्गसहिते दृष्टे परस्त्रीरतः ॥४॥

भौमार्क्यस्ते भॄगुजशशिनोर्दाहीनोऽसुतो वा क्लीबेऽस्ते वा भवति भवगौ द्वौ ग्रहौ स्त्रीद्वयं स्यात् ।

द्वन्द्वर्क्षाशे मदपतिसितौ तस्य जायाद्वयं स्यात् ताम्यां युक्तैर्गगननिलयैर्दारसंख्यां वदन्तु ॥५॥

स्त्रीसंख्यां मदगैर्ग्रहैर्मृर्तिमसत्खेटैश्च सब्धिः स्थिती द्यूनेशे सबले शुभे सति वधुः साध्वी सुपुत्रान्विता ।

पापोऽपि स्वगृहं गतः शुभकरः पत्न्याश्चकामस्थिता हित्वा षड्व्ययरन्ध्रपान्मदनगाः सौम्यास्तु सौख्यावहाः ॥६॥

भार्यानाशस्त्वशुभसहितौ वीक्षितौ वार्थकामौ तत्र प्राहुस्त्वशुभफलदां क्रूरदृष्टि विशेषात् ।

एवं पत्न्या अपि सति मदे चाष्मे वास्ति दोषः सौम्यैर्दृष्टे सति शुभयुते दंपती भाग्यवन्तौ ॥७॥

चन्द्रे समन्दे मदगे पुन्रभूः पतिर्भवेद्वाप्यसुतो विदारः ।

नीचारिभस्थैरशुभैर्मदे स्त्री- पुंसोर्मृतिः स्यान्निधने धने वा ॥८॥

लग्नात्कलत्रभवने समराशिसंज्ञे भावाधिपेऽपि च तथैव गतेऽसुरेड्ये ।

सूर्याभितप्तरहिते सुतदारनाथे वीर्यन्विते तु जननं ससुतं कलत्रं ॥९॥

कुटुम्बदारव्ययराशिनाथा जीवेक्षिताः कोणचतुष्टयस्थाः ।

दारेश्चराद्वित्तकलत्रलाभे सौम्याः कलत्रं ससुतं सुखाढ्यम् ॥१०॥

लग्नास्तनाथस्थितभांशकोणे नीचोच्चभे स्त्रीजननं च पत्युः ।

चन्द्राष्टवर्गेधिककिन्दुराशौ कलत्रजन्मेति तथा धवस्य ॥११॥

कामस्थकामाधिप्भार्गवाना मृक्षं दिशं शंसति तस्य पत्न्याः ।

शुक्रोऽस्तपो वा नतुनाथभांश- त्रिकोणमायाति तदा विवाहः ॥१२॥

कलत्रसंस्थस्य कलत्रदृष्टे दर्शागमेवाथ कलत्रपस्य ।

यदा विलग्नाधिपतिः प्रयाति कलत्रभं तत्र कलत्रलाभः ॥१३॥

कलत्रनाथस्थितभांशकेशयोः सितक्षपानायकयोर्बलीयसः ।

दशागमे द्यूनपयुक्तभांशक- लत्रिकोणगे देवगुरौ करग्रहः ॥१४॥

कलत्रनाथे रिपुनीचसंस्थे मूढेऽथवा पापनिरीक्षिते वा कलत्रभे पापयुतेऽथ दृष्टे कलत्रहानी प्रवदन्ति सन्तः ॥१५॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2010-04-13T05:18:12.7870000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

बालोद्यान शाळा

  • स्त्री. किंडर गार्टन पद्धतीची शाळा . ( किंडर गार्टन हा शब्द जर्मन असून त्याचा अर्थ मुलांचा बाग असा आहे , मुलांना शिक्षण देण्याची ही नवीन पद्धति जर्मन पंडित फ्रेडरिक फ्रोबेल यानें काढिली ). 
RANDOM WORD

Did you know?

विविध देवदेवतांचे आकार, रंग, रूप ही कल्पना कशी आणि कोणी निर्माण केली?
Category : Hindu - Beliefs
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Ved - Puran
Ved and Puran in audio format.