Dictionaries | References
t

tree

   
Script: Latin

tree     

 न. झाड
 पु. वृक्ष

tree     

जीवशास्त्र | English  Marathi
 पु. वृक्ष
bush झुडुप, क्षुप
herb शाक
plant वनस्पति, पादप, झाड
shrub झुडुप, क्षुप

tree     

भौतिकशास्त्र  | English  Marathi
वृक्ष

tree     

राज्यशास्त्र  | English  Marathi
वृक्ष
बहुवर्षायू, काष्ठमय व एक जाडजुड, प्रमुख व उंच खोड (प्रकांड) असलेले झाड उदा. आंबा, निंब इ.
t.canopy वृक्षछत्र
अनेक वृक्षांच्या माथ्यावरील पर्णसंभारामुळे बनलेला छत.
t. stratum वृक्षस्तर
जंगतालीत सर्वात उंच झाडाचा थर
t. culture वृक्षसंवर्धन
विशेष रीतीने वृक्षांची वाढ करण्याची प्रक्रिया.
herb
shrub.

tree     

कृषिशास्त्र | English  Marathi
वृक्ष
plant

tree     

वित्तीय  | English  Marathi
 पु. वृक्ष

tree     

Student’s English-Sanskrit Dictionary | English  Sanskrit
Tree,s.वृक्षः, तरुः, द्रुमः, पादपः, वनस्पतिः, शाखिन्m.,अनोकहः, विटपिन्m.,कुटः, सालः, पलाशिन्m.,द्रुः, अगमः, अगः; and रुह- -ह् with ‘Earth’ q. v., क्षिति-मही-पृथिवी- -रुहः-ह्m. &c.
ROOTS:
वृक्षतरुद्रुमपादपवनस्पतिशाखिन्अनोकहविटपिन्कुटसालपलाशिन्द्रुअगमअगरुहह्क्षितिमहीपृथिवीरुहह्

tree     

A Dictionary: English and Sanskrit | English  Sanskrit
TREE , s.वृक्षः, तरुःm., द्रुमः, पादपः, द्रुःm., वनस्पतिःm., वनराजिःm., क्षितिरुहः, महीरुहः, भूरुहः, फलग्राहीm.(न्), फलदः, पल्लवीm.(न्), रोहिःm., अवनिरुट्m.(ह्), अवनिरुहः, स्कन्धीm.(न्), वि-टपीm., शाखीm., अंह्रिपः, गच्छः, पत्रीm., कुठः, कुटः, अगमः,पलाशीm., शालः, सालः, अनोकहः, वानस्पत्यः;
‘a village tree, held in veneration,’ चैत्यः;
‘relating to a tree,’ वार्क्षः -र्क्षी -र्क्षं.
ROOTS:
वृक्षतरुद्रुमपादपद्रुवनस्पतिवनराजिक्षितिरुहमहीरुहभूरुहफलग्राही(न्)फलदपल्लवीरोहिअवनिरुट्(ह्)अवनिरुहस्कन्धीविटपीशाखीअंह्रिपगच्छपत्रीकुठकुटअगमपलाशीशालसालअनोकहवानस्पत्यचैत्यवार्क्षर्क्षीर्क्षं

tree     

English WN - IndoWordNet | English  Any
noun  
Wordnet:
hinदोयरी

Related Words

: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP