Dictionaries | References
c

collection

   
Script: Latin

collection     

समाहरण,वसूली

collection     

 पु. संग्रह
 न. संचयन
वसुली (स्त्री.) (as in collection charges वसुलीचा खर्च)
 पु. समूह
assembly

collection     

भूशास्त्र  | English  Marathi
 पु. संग्रह

collection     

भौतिकशास्त्र  | English  Marathi
संकलन

collection     

गणितशास्त्र | English  Marathi
 पु. समुदाय

collection     

 पु. संग्रह

collection     

लोकप्रशासन  | English  Marathi
 पु. संग्रह
 न. संचयन
 स्त्री. (the act of collecting as, taxes by tax collector specif. the securing of payment of cheque, bond, etc. by presentation to the payer for cash) वसुली

collection     

अर्थशास्त्र | English  Marathi
 स्त्री. वसुली
 पु. संग्रह

collection     

न्यायव्यवहार  | English  Marathi
 पु. संचय
 स्त्री. वसुली
 न. संग्रहण

collection     

वसुली

collection     

भूगोल  | English  Marathi
 पु. संग्रह

collection     

A Dictionary: English and Sanskrit | English  Sanskrit
COLLECTION , s.सञ्चयः, चयः, समुच्चयः, निचयः, प्रचयः, समूहः, सङ्ग्रहः -हणं,सन्निपातः, सङ्घातः, सङ्घः, संहतिःf., ओघः समुदायः, वृन्दं, समवायः,संहारः, समाहारः, सन्नयः, चायः, सङ्गः, ऊहिणी, राशिःm., पुञ्जः,पिण्डः, पूगः, विन्यासः, सङ्कलः, ग्रामः in comp.;
‘collection of people,’ जनसमूहः, जननिवहः, जनौघं, जनसमागमः;
‘of clouds,’ घनचयह्, घनौघः, जलदसंहतिःf.
(Raising money) एकैकस्मात्किञ्चित्किञ्चिद्धनग्रहणं, धनोत्तोलनं.
ROOTS:
सञ्चयचयसमुच्चयनिचयप्रचयसमूहसङ्ग्रहहणंसन्निपातसङ्घातसङ्घसंहतिओघसमुदायवृन्दंसमवायसंहारसमाहारसन्नयचायसङ्गऊहिणीराशिपुञ्जपिण्डपूगविन्याससङ्कलग्रामजनसमूहजननिवहजनौघंजनसमागमघनचयह्घनौघजलदसंहतिएकैकस्मात्किञ्चित्किञ्चिद्धनग्रहणंधनोत्तोलनं
COLLECTION , s.जातं, कलापः;
‘miscellaneous c.,’ सर्व्वसङ्ग्रहः.
ROOTS:
जातंकलापसर्व्वसङ्ग्रह

collection     

English WN - IndoWordNet | English  Any
noun  
Wordnet:
asmসংগ্রহ , সংকলন , সঙ্কলন , সংকলন , সংগ্রহ
bdजथायथि , जथायनाय , बुथुमनाय , बुथुमथि , सुजुनाय , जथायनाय
benসঙ্কলন , সংগ্রহ
hinसंकलन , संग्रह , संहृति , संग्रह , संकलन , अवकुंचन , अवकुञ्चन , समेट , समेटना , बटोरना
kasسوٚمبرَن , جمع , اِکہٕ ووٹہٕ , سوٚمبرَن , مجموٗعہ
kokसंग्रह , संग्रह , निबंदसंग्रह
marसाठा , संग्रह , संचय , संभार , साठवण , संकलन , संकलन , संग्रह
nepसङ्कलन , सङ्ग्रह , सङ्कलन , सङ्ग्रह
oriସଙ୍କଳନ , ସଂଗ୍ରହ , ସଙ୍କଳନ , ସଂଗ୍ରହ
panਸੰਕਲਨ , ਸੰਗ੍ਰਹਿ , ਸੰਗ੍ਰਿਹ
sanसंकलनम् , संग्रहः , संग्रहः , संकलन
telసేకరించు , సంగ్రహించు , సంకలించు , సమకట్టు , సంకలనము , సంగ్రహము , సేకరణ
urdمجموعہ , کلیات , جمع کیاہوا , مجموعہ , کلیات

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP