TransLiteral Foundation

होऊं नये कोणाची बायको आणि होऊं नये कोणाचा चाकर

कोणाचे होऊं नये चाकर पहा.

Related Words

भांडाच्या गांडीखालून जाऊं नये   पहार्‍याला संत्री आणि राज्याला (राजाला) मंत्री   नये   गोठणचं गाईल आणि घरांतली जाईल, द्याल तितका मार खाईल   कैलास कंटाळे तों गाणें, आणि कान फाटेतों लेणें   आप तरणें आणि जग तारणें, आप बुडणें व जग बुडविणें   बोरीबंदर-बोरीबंदर, बायको सुंदर   बाईल गेली यात्रेला आणि लौकरच आली घराला   पोर आणि ढोर दुसर्‍यावर विसंबूं नये   सारा गांव शेती आणि कण नये हातीं   चूल आणि मूल   सूर्य शिळा, अग्नि ओवळा, आणि गंगा पारोशी म्हणतां येत नाहीं   आरशांत पाहणाराचे तीन प्रकारः नर, वीर आणि वानर   चोर तो चोर आणि-आणखी शिरजोर   व्याली आणि चाटावयास विसरली   सुपांतील हंसती आणि जात्यांतील रडती   सांगेल तें कारण आणि बांधील तें तोरण   दोहों सशांचे लागतां पाठीं, एकहि नये हातीं   बावळा-बावळी मुद्रा आणि देवळीं निद्रा   मृत्यू बहीरा आहे, तो कोणाची तक्रार ऐतक नाहीं   घर ना दार, आणि देवळीं बिर्‍हाड   दमडीचा चाकर, लाखांचा बेकार   दरबारीं आपला हितकर, तो पैशाचा चाकर   माय मावली दुनिया पावली, बायको मावली फजिती पावली   कुणब्‍याची बेटी आणि गव्हाची रोटी   सोनें केलें देवानें आणि सोन्याचा देव केला माणसानें   कावळे दावो गेलो आणि उजवो गेलो सारखंच   गाय अपवित्र आणि शेपूट पवित्र   वृत्ति-वृत्तीला बांध घालणें ती बुद्धि आणि बांध राहूं देत नाहीं ती बद्धी   कोठें इंद्राचा ऐरावत आणि कोठें शामभटाची तट्टाणी   रडतो आई आई आणि म्हणतो बाई बाई   माधुकरी-माधुकरीचें आणिलें आणि अर्धें पोट भरिलें   सुकुमार बिबी आणि चाबका जोगी, चाबुक तुटला पण वळ नाहीं उठला   सगळा स्वैंपाक तयार झाला आणि विसरली मिठाला   दृष्टीआड सृष्टि आणि वस्त्राआड जग (जन) नागवें   कामापुरता मामा आणि ताकापुरती आजीबाई   आपलें नकटें आणि लोकांचे चोखटें बरोबर आहे   बाभळीचा कांटा, पुढें तिखट आणि मागें पोंचट   आपली हाण (हानि) आणि जगाची मरमर   आपलें नकटें आणि लोकांचें चोखटें   तिळभर करावें आणि डोंगरभर गर्जावें   कामाला नडी आणि रिकामपणाला घोडी   सगळा गांव बाबाचा, आणि कोणी नाहीं माझ्या कामाचा   सोनें आणि परिमळे   धडांत ना भाकडांत, आणि शेळींत ना बोकडांत   नवर्‍याला मिळेना काट आणि धेडा मागतो वरण   दुर्गुण आणि विपत्ति, आळसापासून उत्पत्ति   भांडभांड भांडला आणि शेवटीं धरिला अबोला   दिवसां मजूरी आणि रात्रीं हजेरी   राजे राजांचें दळ हाले आणि प्रजेचे हाल झाले   अग्नि हा चांगला चाकर पण वाईट धनी आहे   अंगाखालची बायको   अधमाला हातांनीं भरवावें त्याच्या तोंडी लागूं नये   अधिर्‍याचें घेऊन कर्जबाजार्‍याला देऊं नये   अधोर्‍याचा रीण अवकळ्याची चाकरी कधीं करुं नये   अन्न जळ अंधारांत घेऊं नये   अनोळख्याला भाकरी द्यावी पण ओसरी देऊं नये   अपुत्रिकाचें अन्न खाऊं नये   अर्धी टाकून सगळीचे मागें लागूं नये   अर्धी टाकून सगळीला धांवूं नये   अर्धी सोडून सगळ्यास हात घालूं नये   अर्धी सोडून सगळीच्या मागें जाऊं नये   अवडती बायको   अवसान सोडूं नये   आणि   आधी गुंतूं नये, मग कुंथू नये   आपण कामास लोटावें, कामानें आपणास लोटूं नये   आपण कामास लोटावें, कामानें आपणांस लोटूं नये   आपणालि प्रतिष्ठा आपणें कर नये   आपलें गमवूं नये, दुसर्‍यावर दोष ठेऊं नये   आपलें मत विचारल्याविना देऊं नये   आमंत्रण लटिक्याचें जेविल्याविन्हा सत्य कदापि मानूं नये   आयतें सेवूं नये, कष्टाविणें राहूं नये   आयती बायको   आवडती बायको   आशा आशिल्या साधूक, मीश्यो आशिल्या संन्याशाक नंबू नये   उठा म्हणवरेक बैसू नये, वच म्हणवरेक राबू नये   उदकांतुं रावूनूं मांसळ्यांकडे वैर कर नये   उंदराच्या पोरानें लोखंडाशी खेळूं नये   ऊंस गोड झाला म्हणून मुळ्यांसकट खाऊं नये   ऋणको धनकोची बायको   ऋषींचे कूळ आणि गंगेचे मूळ पुसूं नये   एक (एका) पावसाक एक सात्तें पिंदु नये   एकानें गाय मारली तरी दुसर्‍याने वासरूं मारूं नये   एकानें गाय मारली म्हणून दुसर्‍यानें वासरूं मारूं नये   एकानें गाय मारली म्हणून दुसऱ्यानें वासरूं मारूं नये   एकानें दांडा उचलला म्हणून दुसर्‍यानें धोंडा उचलूं नये   एकाशीं स्नेह तर एकाशीं बिघाड, एकदांच सर्वांशी कज्जा करूं नये   ओढाळ गुरूं ओढाळ (ओशाळ) बायको   ओसाड गांवीं राहूं नये आणि जात पुसल्यावांचून पाणी पिऊं नये   करून दाखवावें, बोलून दाखवूं नये   करनु भीव नये, उल्‍लवनु फाटि सर नये   कैलास विटसर कथा कर नये   कान द्यावा पण कानु देऊं नये   कान द्यावा पण कोन देऊं नये   कापडे विकिले गांवांतु राकडं विकूं नये   कामा नये   कारणाव्यतिरिक्त बोलूं नये, दुसर्‍याचा वेळ घेऊं नये   कोणत्‍याहि कामात भट पडूं नये   कोणाचे पाचोळ्यावर देखील पाय देऊ नये   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

Word Search


Input language:

Did you know?

भक्त आणि भक्ती या संकल्पना स्पष्ट कराव्यात.
Category : Hindu - Philosophy
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Status

  • Meanings in Dictionary: 717,689
  • Total Pages: 47,439
  • Dictionaries: 46
  • Hindi Pages: 4,555
  • Words in Dictionary: 325,801
  • Marathi Pages: 28,417
  • Tags: 2,707
  • English Pages: 234
  • Sanskrit Pages: 14,232
  • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.