Dictionaries | References

हात ओला, तर मैत्र भला

जोपर्यंत आपल्यापासून काही लाभ होण्याचा संभव असतो, तोपर्यंत सर्व मित्र आपल्‍या भोंवती गोळा होतात.
जोपर्यंत आपल्याजवळ संपत्ति असेल व आपणाकडून काहीं प्राप्ति होण्याची आशा असेल तोपर्यंतच आपणाशीं आपले मित्र नीट वागतात. तसें नसलें कीं, विचारीत नाहींसे होतात. ( गु.) हाथ ओला तब जग भला.

Related Words

हात ओला, तर मैत्र भला   किसका हात चले, किसकी जबान चले   देवावर हात ठेवणें   एक आग झाला तर दुसर्‍यानें पाणी व्हावें   राऊत-राऊत असे खरमरा तर घोडा चाले तुरतुरा   आली घडी तीर तर धर, मिळणार नाही गेल्यावर   भटो बायको कां कराना? (तर) म्हणे तुम्हींच कां व्हाना?   मानणें-मानला तर देव, नाहीं तर दगड धोंडा   वाडूक नज जाल्यारि हात उष्टो   संवयेचो हात तॉंणा वता   काकमैथुन पाहावें, तर सहा महिन्यांत स्‍मशानांत (मसणांत) जावें   पोराचा कापला खवडा तर न्हाव्याला काय दुःख?   मीपणा टांकशील तर देवपणा पावशील   उरावर हात ठेवून सांगणें-बोलणें   गाढव लाथ झाडी तर काठीनें झोडी, पायानें मारशील तर दुसरी लाथ झाडील   घरांत सात हात वेळू फिरतो   बिछू-बिछूका मंतर ना ज्याने, सांपके बिलमें हात डाले   जर ती असती, तर घरभर पोरें होतीं   आज मला, तर उद्या तुला   मागतां येईना भीक, तर तंबाखू खायला शीक   हात (ता-तो) फळी   हात मारणें   प्रपंच साधून परमार्थाचा लाभ ज्याणें केला । तो नर भला भला॥   आकाश खाली येते तर पक्षी हातीं येते   आडांत पाणी खारें तर पोहर्‍यांत गोड कोठून येणार   पावला तर परमेश्वर, नाहींतर घातशनैश्वर   दे लाख, घे दोन लाख, देतोस काय तर घेतोस काय   हात कापून देणें   असेल मालक शेती तर होती, नाहीं तर माती   नादान दोस्तसे, दाना दुशमन भला   डोळ्यांत जर एक कण राहात नाहीं, तर हिशेबांत एक पै कशी सामावेल   आला-ली-लें गेला-भला   एक एक बात, नऊ नऊ हात   करडा हात   घर भले की आपण भला   दैवानें उचल करणें-यारी देणें-हात देणें   दाहाचा हात   पानांत-पानावर भात, जानव्याला हात   बोंबलणें-बोंबलता हात   भुरंगीं कितलीं असत, तर असत शकिक जायशीं   भला   भला-भला घेणें   मुढ्ढ्याचा हात   मुंढा हात   लागल्या मघा तर सांधीकोनीं हगा, न लागल्या मघा तर ढगाकडे बघा   वाताहत-हात   सवकणें-सवकला कोल्हा, गू खातो ओला   हाडाचा खरा चांगला भला   हात ओला तर मित्र भला   हात ओला होणें   हात टाकणें   हातांत हात देणें   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.