Dictionaries | References

शंभर सुवेतें पुरवतील पण एक दुवेत पुरवत नाहीं

चांगल्या शंभर बाळंतपणांत होणार नाहींत इतके कष्ट एका गर्भपातांत किंवा जुळयाच्या बाळंतपणांत होतात.

Related Words

ह्याचें मला लहणें नाहीं   लंगडी ती लंगडी पण गांवदरीला चरत नाहीं   हरा नाहीं आणि शिवा नाहीं   आवडतीचा शेंबूड गोड पण नावडतीचे मीठ आळणी   एक पायरी चुकणें, खालीं येऊन पडणें   चांगले थटेचें भाषण, वाईट नाहीं कठिण   पाऊस नाहीं, पाणी नाहीं, दुर्दशेला पारावर नाहीं   पोटावर बांधल्यानें भूक जात नाहीं   दान केल्यानें कोणताहि अनुष्य गरीब होऊं शकत नाहीं अगर चोरीनें श्रीमंत होऊं शकत नाहीं   स्वतः ज्ञान नाहीं व सांगितलेलें ऐकायचें नाहीं   एक नन्ना म्हणती, आलें दुःख निवारती   दांडयानें पाणी तोडलें म्हणून निराळें होत नाहीं   सो हाट एक ओटेका काठ   उत्तम शेती पण धनी असावा खेतीं   राजाच्या खजिन्याचें पाणी कधींच आटत नाहीं   स्वतः मेल्यावांचून स्वर्ग दिसत नाहीं   हरामाचा माल जिरत नाहीं   तडीवरचो एक मासो रांपणीच्या शंभर माशांपेक्षां बरो   हत्ती पोसवतो पण माहेरवाशीण नाहीं पोसवत   माणसाला मानीत नाहीं   अंड कितीहि ताणलें तरी कपाळाला लागणार नाहीं   एक (एका) पावसाक एक सात्तें पिंदु नये   भिकेची हंडी सिगेस चढत नाहीं   मुंगी होऊन साखर खावी पण हत्ती होऊन लांकडें फोडूं नयेत   सुगंधी केतकीला फळें नाहीं, ती अंगीं कांटे बाही   एक वेळ गुवा माथँ मारच्या पैलीं, मागीर तांतू दोन आसात?   लाख मरोत पण लाखाचा पोशिंदा न मरो   शेणपुंजीला झोंप नाहीं   अवघें एक स्थानीं, ठेवूं नये कदां मानी   रोम एका दिवसांत बांधलें गेलें नाहीं   भात सोडावा पण सांथ सोडूं नये   मायेवांचून रड नाहीं, जाळावांचून कढ नाहीं   मनाची नाहीं, पण जनाची तरी ठेवावी   कोणी कोणाचें नशीब घेत नाहीं   अंतडीकातडी एक असणें   आगपाणी एक करणें   शहाण्याचा चाकर व्हावें पण मूर्खाचा (धनी) जामिन होऊं नये   एक कमावतो, दुसरा खातो   कनवटीं नाहीं पैसा आणि लोकांना म्‍हणतो या बसा   झाली गोष्‍ट परत येत नाहीं   जिभेला हाड नाहीं तरी दांत पाडते   फूल नाहीं फुलाची पाकळी देणें   धाकासारखी चीज नाहीं   ओठाला नाहीं पुरेसें, पोटाचें आंतडें वासे   स्वभावाला औषध नाहीं   बायकांच्या तोंडांत कोणतीहि गोष्ट राहात नाहीं   कामक्रोधु नाहीं मानसी, तो महानुभाव संन्यासी   राव करीत नाहीं तें गांव करतो   स्वातंत्र्याची तळमळ आणि ओढयाची खळखळ, कधींहि थांबत नाहीं   हातीं (हातांत) नाहीं रुका, त्येच्या तोंडावर थुंका   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP