TransLiteral Foundation

वेडा मनुष्य नग्न आहे कीं नेसला आहे हें दुसर्‍यानें पहावें

वेडा झालेला मनुष्य देहभानावर नसतो सबब तो वेडा कीं चांगला याची पारख लोकांनीं करावयाची.

Related Words

आहे   वेडा मनुष्य नग्न आहे कीं नेसला आहे हें दुसर्‍यानें पहावें   मेलेल्याला मारणें हा मूर्खपणा आहे   अथांग पाणी हें नेहमीं भीतिदायक असतें   वेडा झाला व कामांतून गेला   एखादें संकट पाहिल्यानंतर ते अर्धें टाळण्यासारखें आहे   ओवा म्हणतो मी आहे गुणी, पण माझ्यावर पितात पाणी   नवरा मरो कीं नवरी मरो, उपाध्याला दक्षिणेशीं (चें) कारण   आहे मृत्युपरी, पारतंत्र्याची दोरी   विनोद-विनोद, हास्य आणि थटटा हीं मित्रत्वाचें विष आहे   लेकाचें निघालें वर्‍हाड, कीं सासूनें करावें वेगळें बिर्‍हाड   ब्रह्मानुभव चित्तीं, हें गुरुच्या हातीं   जो मनुष्‍य कर्जदार, त्‍याला नेहमी शब्‍दमार   आपल्या कानांत बोटें घातलीं असतां धडधड असा आवाज होतो तो कसला? तर रावण जळत आहे त्याचा   अप्पे - अप्पे खंवका कीं फोंड मेज्जुका?   घरची अर्धी दारच्या सगळीबरोबर आहे   अल्प मनुष्य कोपे, लहान भांडें लौकर तापे   सळो कीं पळो असें होणें   भिक्षापति कीं लक्षापति   दारू पाठीवर आहे, गाढव पाणी पिऊन राहे   वेडा-वेडा पाऊस   संकटकाल हा मित्रत्वाची कसोटी आहे   दुनिया झुकती आहे पण झुकविणारा पाहिजे   चढ पढ सर्वांस आहे   तृणाला चाड आहे ती त्‍याला नाहीं   बालपण-बालपण हें मनुष्याच्या पितृस्थानीं असतें   एक आग झाला तर दुसर्‍यानें पाणी व्हावें   आपलें नकटें आणि लोकांचे चोखटें बरोबर आहे   मृत्यू बहीरा आहे, तो कोणाची तक्रार ऐतक नाहीं   पोटानें पुरें म्हणविलें आहे   आहे रतन, पण पाहिजे जतन   समेट-समेट ही एक मोठी सिद्धि आहे   डोळ्या अवलोकन साहे, जिवा तसें मन आहे   कपाळ फोडून घेऊन कुठें नशीब उघडलें आहे?   हंसता आहे पुसता नाहीं   आशा प्रीतीचें बंधारण, आहे मनाचे स्वाधीन   माम्या मावशा आहे पण आईची सर कोणा नये   पोरीं संसार, अन्‌ गोन्हीं शेत, कधीं झालें आहे?   सूर्य-सूर्य तपतो आहे   साधील त्याचा जयजयकार, फसेल त्याचा धिक्कार (ही जगाची रीत आहे)   धनुष्य बाणबिगर, मनुष्य धनबिगर, व्यर्थ   वारा फिरला कीं शिडाचीं तोंडें फिरतात   घोडा जेरबंदी, मनुष्‍य संबंधी (समजावा-जाणावा-ओळखावा)   सिंधु-सिंधु कीं बिंदु   झाड पाहून घाव, मनुष्‍य पाहून शब्‍द   जेथें मनुष्‍य तेथें द्रव्य, द्रव्य तेथें लक्ष्मी, लक्ष्मी तेथें परमानंद   हात गोड कीं हाट गोड   लोकांचें वाईट चिंतलें कीं आपलें अगोदर वाईट होतें   आई! मी ढेप आणतों, तर मुंगळ्या बाबा! तुझी कंबरच सांगते आहे   लूट. ‘हिंदुस्थानची जी पावडेंओढ चालली आहे.’   अक्कल नाहीं पण मुलगा तर दाणा आहे   अग्नि हा चांगला चाकर पण वाईट धनी आहे   अजून पहिलाच दिवस आहे   अजून पहिला, प्रथम , पूर्व दिवस आहे   अन्न हें जीविताचा आधार आहे   अब्रुची चाड सर्वांस आहे   अशी आहे तशी आहे   आई! मी ढेप आणतों, तर मुंगळ्या बाबा! तुझी कंबरच सांगते आहे   आज संपादून घ्यावे, उद्याचे कोणी पहावें   आपलें नकटें आणि लोकांचे चोखटें बरोबर आहे   आपल्याखालीं जळत आहे अन् दुसर्‍याचें विझवण्यास पळत आहे   आवड गोड आहे   आशा अमर आहे   आहे   आहे आहे नाहीं नाहीं   ईश्र्वर करणी अगाध आहे   उंच घरापेक्षां लौकिक थोर आहे   उपजल्या प्राण्यास मरण हें लागलेलेंच आहे   एखादें संकट पाहिल्यानंतर ते अर्धें टाळण्यासारखें आहे   कृतीनंतर उपदेश वायां आहे   कराल ते थोडें आहे   क्रोध हा वेडेपणाची लहर आहे   कलहवृद्धि न करावी हा थोरांचा संप्रदाय आहे   कला ही प्रकृतीपेक्षां मोठी आहे   कां कीं   कायदा हा गाढव आहे   काळ्या डोईचें मनुष्‍य   काशी विद्येचें आगर आहे   कीं   कोणाची माय व्याली आहे   खाद आहे तर लाद (लाध) आहे   गरिबी ही अट्टल बादशाही आहे   घरचा थेंबा नि बाहेरचा तांब्‍या, बरोबर आहे   घरची अर्धी दारच्या सगळीबरोबर आहे   घरांत बारा हात वेळू फिरतो आहे   घोडा मैदान जवळ आहे   घोडा मैदान पुढें आहे   चूक मनुष्‍यांत आहे, ईश्र्वरापाशीं क्षमा आहे   चुगली करणें हे अंधारात मारण्यासारखे आहे   चढ पढ सर्वांस आहे   चाकावांचुन गाडा, तसा द्रव्यावांचून मनुष्‍य   चित्तास समाधान राखणें हेंच योगाचें सार आहे   चिंता ही मनुष्‍यजीविताचें विष आहे   चोंच दिली त्‍यानें चारा दिलाच आहे   चोरीचें धन कधीं झांकलें जाणार आहे   छपन्न देशचें पाणी प्याला आहे   जगण्यांत जोंवर अर्थ आहे तोंवरच मरण्यांत अर्थ मौज आहे   जेथें ईश्र्वर राहे, तेथें सर्व आहे   जन त्रिविध आहे   जनन मरण सर्वांला आहे   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

circularly polarised

 • ऋवृत्तधुवित 
RANDOM WORD

Word Search


Input language:

Did you know?

कापूर जाळण्यामागची संकल्पना काय? कांही फायदे आहेत काय?
Category : Hindu - Puja Vidhi
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Status

 • Meanings in Dictionary: 717,751
 • Total Pages: 47,439
 • Dictionaries: 46
 • Hindi Pages: 4,555
 • Words in Dictionary: 325,781
 • Marathi Pages: 28,417
 • Tags: 2,707
 • English Pages: 234
 • Sanskrit Pages: 14,232
 • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.