Dictionaries | References

विडा उचलणें

पूर्वी एखादी महत्वाची कामगिरी कोणास सांगावयाची झाली म्हणजे राजा दराबारांत विडा मांडून तो कोणासहि उचलण्यास आव्हान देत असे व जो मनुष्य तो विडा उचलील त्यानें ती कामगिरी पतकरली असें समजण्यांत येत असे. यावरुन प्रतिज्ञा करणें
एखादी गोष्ट करण्याचें अंगावर घेणें. ‘ त्यांनीं ज्याच्या रक्तानें नाहाण्याबद्दल विडा उचललेला आहे ते कोण ? ’ -उषःकाल. ‘ विडा पैजेचा उचलूं नको. ’ -अफला. ‘ अमका म्हणतो आजपासून चहा सोडला, तमक्यानं विडासुद्धां खायचा नाहीं असाच विडा उचलला. ’ -एकच प्याला. ‘ कल्पनेच्या बाहेर नाश फजीति झाल्यावांचून राघोबाला पेशवाई देण्याचा विडा उचललेले इंग्रज, पेशव्यांच्या बरोबर तहकरण्यास तयार झाले नाहींत. ’ -V.S. २.१७८.

Related Words

विडा   उचलणें   विडा उचलणें   पैजेचा विडा उचलणें   मोळी उचलणें   पैजेचा विडा उचलून देणें   पांचा पानांचा विडा देणें   विडा लागणें   देवावरचे फूल उचलणें   देवावरचे बेल उचलणें   देवावरची तुळस उचलणें   दगड उचलणें   चूड उचलणें   दुमची उचलणें   बोंड विडा   पाठ उचलणें   यशाचा विडा उचलणें   हात उचलणें   गठडी उचलणें   बिर्‍हाड उचलणें   शीर उचलणें   पाऊल उचलणें, उचलून चालणे   दुःखाचा वांटा उचलणें   घोड्यांच्या अनीना अनीना उचलणें   शिरें उचलणें   ढेंग बघून पिढें, तोंड बघून विडा   जड पारडें उचलणें   नांगर उचलणें   पाय उचलणें   मेखा उचलणें   भंवई उचलणें   उरापोटावर उचलणें   पापाचा वांटा उचलणें   (एखाद्या कार्याची) तळी उचलणें   गुळें उचलणें   संजाबी विडा   गुंडीचा विडा   यशाचा विडा घेणें   शिवावरचा बेल उचलणें   (घोड्याच्या) अनीना उचलणें   बेलभंडार उचलणें   तुळस उचलणें   गंगाजळी उचलणें   टांग उचलणें   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP