Dictionaries | References

वास

A Sanskrit English Dictionary | sa  en |   | 
वास  m. 1.m. perfuming, perfume, [Vikr.]; [Mālatīm.]; [Car.]
 f. Gendarussa Vulgaris, [L.] (also f(). )
वास  m. 2.m. (fr.4.वस्) a garment, dress, clothes (mc. for वासस्), [MBh.] (cf.कृष्णवास).
वास  m. 3.m. (fr.5.वस्) staying, remaining (esp. ‘overnight’), abiding, dwelling, residence, living in (loc. or comp.; cf.[Pāṇ. 6-3, 18] Sch.), abode, habitation, [RV.] &c. &c.
ifc. = having one's abode in, dwelling or living in
वासं-√ वस्   , to take up one's abode, abide, dwell
place or seat of (gen.), [R.]
a day's journey, ib.
state, situation, condition, [Hariv.]
वास-गृह   = , bed-chamber (See -सज्जा)
See also: वास - गृह
वासना   = , imagination, idea, semblance of [MBh.]

वासः [vāsḥ]   [वस् निवासे आच्छादने वा घञ्]
Perfume.
Living, dwelling; वासो यस्य हरेः करे [Bv.1.63;] [R.19.2;] नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुम [Bg.1.44.]
An abode, a habitation, house; एष शाकुनिकः शेते तव वासं समाश्रितः [Mb.12.145.7.]
Site, situation; अवाप्य वासं नरदेवपुत्राः [Mb.3.176.4.]
A day's journey.
Imagination. (वासना).
Semblance.
Clothes, dress. -Comp.
-अ (आ) -गारः, -रम्, -गृहम्, -वेश्यम्  n. n. the inner apartments of a house; particularly bed-chamber; धर्मासनाद्विशति वासगृहं नरेन्द्रः [U.1.7;] समयः खलु ते वासगृहप्र- वेशस्य [V.3.]
कर्णी a hall where public exhibitions (such as dancing, wrestling matches &c.) are held.
a sacrificial hall.
गृहम् the inner part of a house.
bed-chamber; धर्मासनाद्विशति वासगृहं नरेन्द्रः [U.1.7.]-ताम्बूलम् betel mixed with other fragrant species; वासताम्बूलवीटिकां ... उपयुज्य [Dk.2.2.]
-पर्ययः   a change of residence; नोत्सीदेम महाराज क्रियतां वासपर्ययः [Mb.3.258.5.]-प्रासादः a palace.
-भवनम्, -मन्दिरम्, -समनम्   a dwelling-place, house.
-यष्टिः  f. f. a roosting perch, a rod for a bird to perch on; उत्कीर्णा इव वासयष्टिषु निशानिद्रालसा बर्हिणः [V.3.2;] [Me.81.]
-योगः   a kind of fragrant powder.
-सज्जा = वासकसज्जा   q. v.

Shabda-Sagara | sa  en |   | 
वास  m.  (-सः)
1. A house, a habitation.
2. Site, situation, abode or place of staying or abiding.
3. Cloth, clothes.
4. Perfuming.
 mf.  (-सः-सा) A plant, (Justicia ganderussa.)
E. वस् to dwell, &c., aff. घञ्; or वास् to fumigate, aff. अच् .

ना.  चाहूल , सुगावा ;
ना.  निवास , मुक्काम , रहिवास , वस्ती , वास्तव्य .

A dictionary, Marathi and English | mr  en |   | 
Smell or odor in general. 2 वास is used figuratively as the word Scent for Flavor or smack, trace or sign, color or appearance, for a quality generally indicating the presence of. 3 fig. The smallest or slightest remains or quantity of. Ex. विहिरींत पाण्याचा वास नाहीं. 4 A covert name, at night, for Assafœtida. वास काढणें -घेणें -पाहणें -शोधणें-लावणें g. of o. To scent or smell out; to track or trace. वास निघणें-लागणें g. of s. To be scented out. वासाचा Of the smell or smack of; of the general quality or character of.
Abiding, dwelling, residing, staying: also an abode, a dwelling place, a habitation.
vāsa m n S Cloth: also clothes or an article of clothing. Ex. कृष्णवासवेष्टित विशेष ॥ हातीं दरवी घेतली ॥.

 स्त्री. 
 पु. 
 पु. वस्ती ; वास्तव्य ; रहिवास ; राहणे ; निवास ; मुक्काम ; घर ; बिर्‍हाड ; आश्रय ; स्थान . असे विदित वास ही मज सदा श्रमींचा करा । - केका २२ . [ सं . वस = राहणे ] वासन - न .
निवास ; वस्ती ; रहिवास .
वांट ; मार्ग ; प्रतिक्षा . आज्ञा कृतांत वास पाहो नए । - ऋ ७ . वास न पाहाती काळदूत । - उषा १६५६ . इही आमुची वास पहावी । - ज्ञा ३ . १६७ .
गंध ; परिमळ ; पुष्पादिकाचा बरावाईट गंध ; दर्प .
चर्या ; चेहरा ; मुद्रा . तंव देवे हास्य केले उद्धवदेवाची पाहिली वास । - धवळेपू ४५ . ५ . ऐसे तो क्रिस्ताओ बोलुतु वास पाहे गुरुची । - ख्रिपू १ . ४ . ३८ .
ध्यानाची स्थिति ; आसन . [ सं . वस = राहणे ] वासी - वि . वसणारा ; राहणारा ; वस्ती केलेला ( समासांत ) वनवासी ; गृहवासी ; कैलासवासी ; वृक्षवासी . वासु - पु . वास्तव्य ; वास पहा . [ सं . वस = राहाणे ]
( ल . ) झांक ; छटा ; स्वाद ; अंश ; सुगावा ; खूण ; अस्तित्वाचा दर्शक अंश वगैरे . तिला क्रोधाचा वास काय आला . - नारुकु ३ . ८४ .
क्रम ; रीति . - माज्ञा १६ . २८७ . [ सं . वस ] वास --- पुस्त्री . वस्त्र ; कपडा . - एभा १२ . ५३८ . [ सं . वासस = वस्त्र ] वासित - वि . वस्त्र नेसलेले ; आच्छादित . [ सं . वासस ]
अवशिष्ट अंश ; अल्पांश ; लेश ; किंचितहि भाग . विहिरींत पाण्याचा वास नाही .
हिंग . ( रात्रीचे वेळी सांकेतिक नांव ). [ सं . वास = गंध सुटणे ] वास काढणे - घेणे - पाहणे - शोधणे - लावणे - माग काढणे ; सुगावा , पत्ता लावणे . वास निघणे - लागणे - पत्ता लागणे ; सांपडणे . वास मारणे - दुर्गंध येणे ; घाण येणे . वास सुटणे - चांगला वास येणे ; सुगंध येणे ; दरवळणे ; घमघमाट सुटणे . वासाचा - वि . झांक , छटा , रुप , गुण वगैरे असलेला . वासाचे पोते - न .
( पदार्थाचा अभाव असून केवळ वास राहिला आहे अशी वस्तु यावरुन ल . ) श्रीमंती जाऊन गरीब झालेला मनुष्य ; गरीब मनुष्य .
( वास असलेली वस्तु यावरुन ल . ) श्रीमंत , गबर मनुष्य . वासकट , वासट - वि .
दुर्गंधीयुक्त ; घाणेरा ; वाईट वास येणारा .
वाशेरा - ळा पहा . वासन - न . सुवासिक करण्याची क्रिया ; गंधयुक्त करण्याची क्रिया ; सुगंधित करणे . [ सं . वास ] वासवारा - पु . अत्यंत अल्प अंश ; केवळ वास . ( निषेधात्मक उपयोग ) [ वास + वारा ] वासळणे - अक्रि . ( फळे वगैरे पक्वदशेस आल्यामुळे ) गंध पसरणे ; दरवळूं लागणे ; ( पर्याय ) वासाडणे . [ वास ] वासाळ - वि . वाशेरा - ळा पहा . वासित - वि . सुगंधित ; सुगंधयुक्त ; वास लावलेले . [ वास ]

Aryabhushan School Dictionary | mr  en |   | 
 m  Smell. Trace. The smallest remains of. Abiding.
n m  Cloth.

Related Words

वास   भ्रमाची पुडी, नि हिंगाचा वास   घाण-वास मारणें   गुलाबाचा वास, मना दे उल्‍हास   द्राक्ष्गाची माधुरी आणि फुलांचा वास, उत्तरोत्तर वाढे तयाची आस   लसूण-लसणाचा वास कोठें लपत असतो?   हिंगाचा वास   हिंग गेला आणि वास राहिला   मृगाचिया अंगीं कस्तुरीचा वास। असे ज्याचा त्यास नसे ठावा॥   गुलाबाला वास, पण कांटे शरीरास   देवास वास, माणसास घास   अंतर्यामीं वास करणें   असेल अंगावर मांस, तोंवर घेतील घांस-वास   आडजिभेनें पाहिलें, पडजिभेनें वास घेतला   गुलाबास वास, पण कांटे शरीरास   जेथें लक्ष्मीचा वास, तेथे मित्रांचा प्रवेश   जेथें विश्र्वास, तेथें करावा वास   कस्‍तुरीचा वास लपत नाहीं   दैन्य ताठा विलग सोबती, पण वास एकत्र करिती   फुलाचास वास भुंग्याला, आणि चिखल बेडकाला   हिंगजिर्‍यापुढें, कोथिंबिरीचा काय वास? तरणीताठी सासूबाई, सुनेचा होतो त्रास   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP