Dictionaries | References

मनाची नाहीं, पण जनाची तरी ठेवावी

( यांत लाज शब्द अध्याह्यत आहे.) लोकांना लाजलेंच पाहिजे. लाज पहा.

Related Words

ह्याचें मला लहणें नाहीं   दांडयानें पाणी तोडलें म्हणून निराळें होत नाहीं   लंगडी ती लंगडी पण गांवदरीला चरत नाहीं   माणसाला मानीत नाहीं   सुण्याची शेपटी नळयेंत घातली तरी वांकडी   लांव तरी सासू, डांकीण तरी आई   आवडतीचा शेंबूड गोड पण नावडतीचे मीठ आळणी   चांगले थटेचें भाषण, वाईट नाहीं कठिण   पोटावर बांधल्यानें भूक जात नाहीं   हरा नाहीं आणि शिवा नाहीं   पाऊस नाहीं, पाणी नाहीं, दुर्दशेला पारावर नाहीं   स्वतः ज्ञान नाहीं व सांगितलेलें ऐकायचें नाहीं   मनाची नाहीं, पण जनाची तरी ठेवावी   दान केल्यानें कोणताहि अनुष्य गरीब होऊं शकत नाहीं अगर चोरीनें श्रीमंत होऊं शकत नाहीं   स्वतः मेल्यावांचून स्वर्ग दिसत नाहीं   राजाच्या खजिन्याचें पाणी कधींच आटत नाहीं   हरामाचा माल जिरत नाहीं   उत्तम शेती पण धनी असावा खेतीं   अंड कितीहि ताणलें तरी कपाळाला लागणार नाहीं   स्‍मशानांत गेलें तरी कावळ्यांचा उपद्रव   धाकासारखी चीज नाहीं   हत्ती पोसवतो पण माहेरवाशीण नाहीं पोसवत   भिकेची हंडी सिगेस चढत नाहीं   सुगंधी केतकीला फळें नाहीं, ती अंगीं कांटे बाही   आवडेल ते खाय परी, चोरून घेऊं नको तरी   खतां आलें तरी पचवितां आलें पाहिजे   जिभेला हाड नाहीं तरी दांत पाडते   मुंगी होऊन साखर खावी पण हत्ती होऊन लांकडें फोडूं नयेत   लाख मरोत पण लाखाचा पोशिंदा न मरो   शेणपुंजीला झोंप नाहीं   रोम एका दिवसांत बांधलें गेलें नाहीं   भात सोडावा पण सांथ सोडूं नये   कोणी कोणाचें नशीब घेत नाहीं   मायेवांचून रड नाहीं, जाळावांचून कढ नाहीं   इकडे बोलणें नाहीं, तिकडे चालणें नाहीं   शेताचा आरा (मोड), गाईचा गोर्‍हा व पाळण्यांतील हिरा हे केव्हां तरी उदय काळ आणतीलच आणतील   गेला बाजार तरी   स्वभावाला औषध नाहीं   कामक्रोधु नाहीं मानसी, तो महानुभाव संन्यासी   ओठाला नाहीं पुरेसें, पोटाचें आंतडें वासे   बायकांच्या तोंडांत कोणतीहि गोष्ट राहात नाहीं   राव करीत नाहीं तें गांव करतो   शहाण्याचा चाकर व्हावें पण मूर्खाचा (धनी) जामिन होऊं नये   फूल नाहीं फुलाची पाकळी देणें   जे काई पण थाय, ते सारानेज वास्‍ते   श्रीमंत लोक परावलंबी, सामर्थ्य नाहीं अंगीं   कनवटीं नाहीं पैसा आणि लोकांना म्‍हणतो या बसा   झाली गोष्‍ट परत येत नाहीं   स्वातंत्र्याची तळमळ आणि ओढयाची खळखळ, कधींहि थांबत नाहीं   हातीं (हातांत) नाहीं रुका, त्येच्या तोंडावर थुंका   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP