Dictionaries | References

तीर्थी केलें स्‍नान, चुकेल काय मरण


अनेक तीर्थात स्‍नान केले तरी त्‍या पुण्याईने काही मरण टाळतां येत नाही.

Related Words

काय   विश्वासघातकी म्हणून जगांत वावरण्यापेक्षां मृत्यु काय वाईट   सांग पाटला काय लिहूं, चावडीवर कधीं जाऊं   चौघाबरोबर मरण वर्‍हाडासमान   गायी आल्‍या काय व गाढवें गेली काय सारखेंच   आपल्याला जें प्राप्त न होय, त्याची आदावत करून काय   काय बोंब मारली !   ईश्र्वरापाशीं सख्य ठेवणें, तेणें आपले काय उणें   लग्न केलें दवडीनें (घाईनें), रडत बसले सवडीनें (सोयीनें)   नित्य पाठ, त्याची काय वाट   बधिर-बधिरास गाण्याची काय चव   ज्‍यानें केसकरणी गिळल्‍या त्‍याला बोडकीचा काय पाड   अंधळ्यास रात्र काय आणि दिवस काय   समुद्रांत जाऊन कोरडा, तो काय करील बापुडा   गुरांना गोठाच आवडत असेल तर त्‍याला यजमान तरी काय करील   आजचे मरण उद्यावर ढकलणें   काय म्‍हणून   कुंभार कुंभारीण सुखी असेल तर मडक्‍याला काय तोटा   खै गेल्‍लो? खैं ना ! कितें हाडलें? काय ना !   काय तो !   पांच बोटें कोठें सारखीं असतात काय?   पोसल्या पोरा काय करशी? तर म्हातारीचे डोळे फोडशी   आशेचे शेत शंभराला घेतलें काय, विकलें काय, सारखेंच   जाते घडी ही आपुली साधा, करा काय ते आतां करा   भटाचें काय गृहस्थाचें काय, एकच   बोलेल तो करील काय, गर्जेल तो पडेल काय   खोट्याक प्राण नाय, नि सत्‍याक मरण नाय   पदरीं पडलें झोड, हांसून केलें गोड   चौकटीचें मरण   बारा वर्षै तप केलें, गुवाशीं पारणें फेडलें   मीच काय तो शहाणा   ऐकलेले चाटून येतें काय?   ओल्या मातीचा भरंवसा, काय धरिसी माणसा   जो असे अविचारी, तो काय न करी   सांगावें, कवण्या ठाया जावें l कवणातेम स्मरावें कैसें काय करावें l कवण्या परि मीं राहावें l   करंगळी (करांगुळी) सुजली म्‍हणून ती डोंगराएवढी होईल काय?   तारूं काठावर असतें तेव्हां परीक्षा काय होणार   ढेंकणास ढेंकूण काय खातो   कशासाठीं काय घडे, सासूसाठीं जांवई रडे   पोटांत नाहीं भूक, खाण्याचं काय सुख   अभाग्या हें काय करतोस? म्हणे कपाळ बडवून घेतों   कुत्र्याचें तोंड गाढवानें चाटलें व गाढवाचें तोंड कुत्र्यानें चाटले म्‍हणोन बाटते की काय   कशांत काय आणि फाटक्‍यांत पाय   गोर्‍ह्याच्याने शेत आणि पोराच्याने संसार होता तर मग काय   गांवात गाढवाची काय खोट?   झाल्‍यावर न्याय, मग बाद सांगणें तें काय   अवघा नाश झाल्यावरी, मग उपाय काय करी   रडली तर रडली, काय माणिक मोतीं झडतील?   रडत राऊत, काय चालवील औत   सोन्याची सुरी कोण घालतो उरीं? सोन्याची सुरी झाली म्हणून काय ती उरांत खोवावी   अल्प भाग्य अभिमान, त्याच गर्वै त्याचें मरण   इच्छा काय आणि झाले काय   गाढवांस गुळाची चव काय   चोरून व्हेले नी मागीर दारघट्‌ट केलें   निसुकाला दिला हिसका, तर तो म्हणे जुजुच केलें   भाताचें खाणें काय, बायकोचें मारणें काय   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP