Dictionaries | References

गांवांत बळी, शेजीच्या गांवीं (परगांवीं) गाढवें वळी

See also:  गांवचा बळी, शेजीच्या गांवीं (परगांवीं) गाढवें वळी
गांवात फुशारकी मारणारा गांवढळ मनुष्‍य इतर गांवी कुचकामाचा ठरतो व गाढवे वळण्याच्या कामाशिवाय त्‍याची लायकी अधिक आढळून येत नाही.

Related Words

बळी   वळी   ज्या गांवीं भरे दरा, तोच गांव बरा   गांवांत लगीन, कुत्र्यांना बोंबाळ   बळी पडणें   ज्याच्या मनगटास जोर तो बळी   पाडया रानांत एरंड बळी   देवी देवळांत, आणि नायटे गांवांत   गांवांत बळी, शेजीच्या गांवीं (परगांवीं) गाढवें वळी   गांवचा गांवढा, गांवीं बळी   सिंदीः नदीः दंदीः याचा गांवीं न वसावें   चावडीवर दरोडा आणि गांवांत आरडाओरडा   मांजर नाथिल्या गांवांत हुंदीर राया   गांवचा बळी, शेजीच्या गांवीं (परगांवीं) गाढवें वळी   छळती गरीबाला, अजापुत्र बळी दिला   गांवचा गांवढ्या गांवीं बळी, परके गांवीं गाढवें वळी   शेतांत नसावा कुंदा आणि गांवांत नसावा निसुंदा   चोरी करची आपल्‍या गांवांत, भीक मागची दुसर्‍याच्या गांवांत   ओसाड गांवीं एरंड बळी   काखेंत कळसा, गांवांत (स) वळसा   बळी देण   उजाड गांवांत डांगोरा पिटणें   गांडीला नाहीं लंगोटी, गांवांत प्रतिष्‍ठा मोठी   तीन दिवस संन्याशी, गांवांत उपवासी   गायी आल्‍या काय व गाढवें गेली काय सारखेंच   जातीची शिंदळी। तिला कोण कैसा वळी।।   पिकल्यावांचून (गांवांत) विकत नाहीं   शेजीच्या घरीं डुमडुम वाजे, कुंकवासाठीं कपाळ खाजे   लाजू लाजू मेली, त्याच गांवीं गेली   एक असतां बळी, शंभराचे कान पिळी   बळी राजाचा धर्म   उजाड गांवीं वड (वट) वृक्ष   एक बळी, हजार छळी   लोभाला बळी पडला, घरादराचा नाश झाला   देवापेक्षां दानव बळी   बळी मातला चोहोंकडे   गळ्यांत गरसोळी आणि गांवांत बोंब   काखेंत पोर आणि गांवांत डांगोरा   कवड्यांचे दान वांटले, गांवांत नगारे वाजले   गांवांत दाखवी मिजाशी, घरांत उंदीर उपाशी   गांवढ्या गांवांत गाढवी सवाशीण   गांवांत म्‍हाळ, सुण्याक (कुत्र्यास) बोवाळ   खाकेंत पोर नि गांवांत डांगोरा   रानांत बाभळ मातुं नये व गांवांत कोळी मातुं नये   बगलेंत पोर, गांवांत दांडोरा   कानांत बुगडी, गांवांत फुगडी   गांवांत घर नाही, वेशीबाहेर शेत नाहीं   दुष्ट राजाची द्वाही फिरली, गांवांत गडबड झाली   बोडक्यांचे गांवांत बोडक्यानें जावें   शेळीसारखें खाणें आणि गांवांत फिरणें   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP